Практичне заняття для студентів спеціальності «Середня освіта. Мова та література (англійська)» від експерта галузі з університету-партнера

27 березня 2024 року Алла Гембарук, доцент кафедри англійської мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, провела у дистанційному форматі практичне заняття на тему “Types of Mistakes” для студентів 3-го курсу факультету іноземних мов, які навчаються за освітньо-професійною програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Середня освіта (англійська мова і література)». Тема заняття входить до змістового модуля «Аналіз помилок та
їх коректування», що є частиною нормативного освітнього компонента «Методика навчання іноземних мов і культур».
У ході інтерактивного заняття студенти дізналися про різновиди та причини мовних помилок, розглянули підходи до їх корекції з точки зору здобувачів освіти та вчителя англійської мови, поділилися власним досвідом і поглядами щодо важливості розуміння природи та ролі помилок як чинника, що сприяє розвитку іншомовного мовлення. Навчальний матеріал доповнювався цікавою, змістовною мультимедійною презентацією, що сприяло кращому його засвоєнню. Майбутні вчителі англійської мови успішно застосували набуті теоретичні знання під час аналізу «кейсів» – добірки реальних комунікативних ситуацій з уроків англійської мови у закладах загальної середньої освіти.
Підсумовуючи заняття, доцент Алла Гембарук відзначила високу активність, критичне мислення та рівень знань із навчальної дисципліни у студентів. Викладач курсу, гарант ОП доцент Ігор Романишин подякував колезі Аллі Степанівні Гембарук за проведене заняття для студентів й отриманий ними досвід спілкування з експертом галузі, висловив бажання щодо подальшої співпраці з фахівцями Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, який є багаторічним партнером Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.