ОР МАГІСТР ОП “АМЛ, ДІМ, ПЕРЕКЛАД”

Освітньо-професійна програма «Англійська мова і література, друга іноземна, переклад» другого (магістерського рівня), галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія розроблена відповідно до частини шостої статті 10, підпункту 16 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, Довідника користувача ЄКТС (2015). Освітньо-професійна програма укладена відповідно до Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 035 Філологія для другого (магістерського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р., № 871).

Відповідно до наказу МОН України від 25.05.2016 № 567, Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2016 р. за № 825/28955 Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 «Філологія», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1293 від 20.09.2017 № 353 від 12.04.2018, затверджено спеціалізацію за другим (магістерським) рівнем 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Освітня програма укладена з урахуванням результатів виконання проєкту Програми ЄС Еразмус+ «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції» (№ 610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP – MultiEd) (2019-2023 рр.) за участю закладів вищої освіти України, Естонії, Великобританії, Німеччини. При формуванні освітньо-професійної програми були враховані побажання здобувачів вищої освіти, внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів.

Освітньо-професійна програма введена в дію 01 вересня 2022 р.

У 2023 році гарантом ОП «Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад» ОР магістр затверджено доц. Дойчик О.Я. (наказ № 28/06-11-с від «01» березня 2023 р.).

 

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою oksana.doichyk@pnu.edu.ua або Google-формою