Юрчишин Віта Миколаївна

 

доктор філософії,

асистент

ORCID

Google Scholar

Research Gate

WoS

 

Персональна інформаціяДіяльністьОсновні публікаціїКонтакти

Посада: асистент кафедри англійської філології

Науковий ступень: доктор філософії

Тема дисертації: “Лінгвопрагматичні характеристики сатири в британському медійному дискурсі”

Наукові інтереси: лінгвопрагматика, когнітивна лінгвістика, медіалінгвістика лінгвокультурологія, методика викладання англійської мови.

Освіта:

2006 – 2011 р. навчання в Прикарпатсьому національному університеті імені Василя Стефаника, спеціальність “Мова та література (англійська)”, кваліфікація філолога, викладача англійської, німецької мов та зарубіжної літератури);

2019 – 2021 – навчання в аспірантурі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, спеціальність 035-філологія.

Додаткова інформація:

У 2011 – 2019 рр. робота в Івано-Франківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням англійської мови на посаді вчителя англійської мови.

2020  – понині робота на кафедрі англійської філології

Стажування:

1. навчання в аспірантурі (2019-2021рр), спеціальність 035-Філологія
2. онлайн курс підвищення класифікації наукових та науково-педагогічних працівників «Дієві техніки презентації та відпрацювання навчального матеріалу у ЗВО» (25 січня – 22 лютого 2022 року), ProTeach, Dinternal Education, 30 год. (1 кредит ЄКТС).
3. стажування за програмою «Актуальні проблеми англійської філології та застосування сучасних методів навчання у викладанні практичних та теоретичних дисциплін у закладі вищої освіти» (15 квітня – 1 червня 2023 року), Херсонський державний університет, 180 год. (6 кредитів ЄКТС)

Членство у громадських організаціях:
Громадська організація Центр дослідження комунікації ІК 41473947

Участь у держбюджетних наукових темах Міністерства освіти і науки України:
Когнітивно-комунікативний та мультимодальний виміри англомовного дискурсу (номер державної реєстрації 0123U100259)

Основна іноземна мова (ОІМ) 4 курс

Друга іноземна мова (ДІМ) 3 курс

Практична граматика (ПГ) 1 курс

Консультації:
Пн 14.50-16.10
Ср 14.50-16.10
Консультації відбуватимуть на платформі Zoom за покликанням

1. Юрчишин В. М. Роль контекстуальних ресурсів в інтерпретації сатиричних висловлень у британському медійному дискурсі: лінгвопрагматичний підхід. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія, 2020. № 46, Т. 2. С. 206–210. DOI: 10.32841/2409-1154.2020.46-2.49 Фахове видання
2. Юрчишин В. М. Засоби реалізації структурних елементів сатири за методологією П. Сімпсона (на матеріалі британського медійного дискурсу) Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, 2021. Том 32 (71) №1. С. 233–239. DOI: 10.32838/2710-4656/2021.1-2/41 Фахове видання
3. Юрчишин В.М. Лінгвопрагматичні засоби реалізації сатиричних методів у британському медійному дискурсі. Записки з романо-германської філології, 2021. Випуск 1 (46). С. 135–149. DOI: 10.18524/2307-4604.2021.1(46).234407 Фахове видання
4. Юрчишин В. М. Типологія сатиричних інтерпретацій у британському медійному дискурсі. Синопсис: текст, контекст, медіа, 2021. 27(2), С. 77–85. DOI: 10.28925/2311-259x.2021.2.6 Фахове видання
5. Юрчишин В.М. Інконґруентність як спосіб реалізації діалектичного елемента у британському медіа дискурсі. Актуальні питання іноземної філології, 2022. Випуск 17. С. 88–93. DOI: 10.32782/2410-0927-2022-17-13 Фахове видання
6. Юрчишин В.М., Матіяш-Гнедюк І. М. Суміжні пари та організація преференцій у діалогах британських драм ХХ ст. (крізь призму інструментарію конверсаційного аналізу) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2023 № 59 Том 2 С. 102-107. DOI: 10.32841/2409-1154.2023.59.2.23 Фахове видання
7. Yurchyshyn V. Linguopragmatic Features of Persuasive Power of Satire Based on Private Eye Magazine. European Scientific Journal, 2021.
Issue 17(24), Р. 10–27. DOI: 10.19044/esj.2021.v17n24p10

8. Юрчишин В.М. Лінгвопрагматичні характеристики сатири як ехо метарепрезентації у британському медійному дискурсі. Folium, 2023 №2. С. 72–77. DOI: 10.32782/folium/2023.2.11
9. Юрчишин В. М. Характеризація сатири як засобу вираження комічного у британському медійному дискурсі (на матеріалі журналу Private Eye) International scientific and practical conference «Philological sciences and translation studies: European potential» (July 9 – 10, 2021). Wloclawek, 2021. C. 180–183. DOI: 10.30525/978-9934-26-110-7-46
10. Юрчишин В. М. Гра слів як спосіб творення комічного ефекту у сатирі (на матеріалі журналу Private Eye). Сучасний вимір філологічних наук. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 16-17 липня 2021 р.). Львів, 2021. С. 73–76.
11. Юрчишин В.М. Евфемізми як засіб реалізації метонімічного сатиричного методу атенуації (на матеріалі журналу Private Eye). Педагогіка, філологія, медицина, психологія та право: нові дослідження і перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 6 липня 2021 р.). Полтава, 2021. С. 21–23.
12. Юрчишин В.М. Функції сатири у британському медіадискурсі. «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури», Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Одеса, 20–21 р.) Одеса, 2021. С. 87–89.
13. Юрчишин В. М., Сич В. В., Юрчишин В.М. Перспективи застосування шаблонів моделей інноваційних технологій для викладання іноземних мов / Юрчишин В. М., Сич В. В., Юрчишин В.М. // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 49). Матеріали міжнародної наукової інтернет- конференції: – Тернопіль, 2020. – С. 37-40
14. Юрчишин В. М. Характеризація контекстуальної інформації та її роль під час інтерпретації сатири. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали V всеукраїнської науково-практичноїконференції молодих дослідників, аспірантів та студентів: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020.