Телегіна Наталія Іванівна

кандидат філологічних наук,

доцент,

заступник завідувача кафедри

ORCID

SCOPUS

WoS

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 1969–1974 рр. навчалася на факультеті романо-германської філології Чернівецького державного університету. По закінченні університету у 1974 році почала працювати викладачем на кафедрі англійської мови Івано-Франківського Педагогічного Інституту, викладала англійську мову та фонетику англійської мови. Після успішного захисту в березні 1988 року дисертації у спеціалізованій раді Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР на тему “Новелістика Френсіса Скотта Фіцджеральда”(науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР В.І. Олєнєва) у липні 1988 року отримала ступень кандидата філологічних наук. В травні 1991 року отримала звання доцента. З 1989 по 1996 роки працювала на посаді завідувача кафедри англійської мови. З 1996 по 2004 працювала на посаді доцента кафедри англійської мови. В 2004 році була обрана на посаду завідувача кафедрою англійської філології. З 2007 перебуває на посаді доцента кафедри англійської філології.

Автор наукових праць та навчальних посібників з актуальних проблем англійської філології та зарубіжної літератури.

В 2011 році пройшла стажування у Ягеллонському університеті (Краків, Республіка Польща).

Здійснює наукове керівництво магістрами зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, а також з англійської і американської літератури.

Приймає активну участь в науково-дослідній роботі викладачів та студентів кафедри англійської філології у спільному проекті “Теорія і практика міжкультурної комунікації” в рамках співпраці між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Ягеллонським університетом (Краків, Республіка Польща).

Сфера наукових інтересів: американська і англійська література ХХ століття. В плані навчально-методичної роботи розробляє методичні посібники з практики перекладу, фонетики, практики мови та сучасної американської літератури.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача: Тернопільський Національний Педагогічний Університет ім. ВолодимираГнатюка, довідкавід 06.03.2017, № 227-33\\03, наказ № 60 від27.02.2017

Пройшла наукове стажування на тему: Сучасні підходи до викладання англійської мови та філологічних дисциплін у вищих навчальних закладах.
Місце і терміни стажування:
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови факультету іноземних мов з 01 березня по 06 травня 2022 тривалістю 180 годин (6 кредитів), довідка No60-33 від 06.05.2022 р.

Участь у Всеукраїнській Асоціації викладачів іноземних мов.

Участь у держбюджетних наукових темах Міністерства освіти і науки України:

Когнітивно-комунікативний та мультимодальний виміри англомовного дискурсу (номер державної реєстрації 0123U100259)

1. Телегіна Н.І. Роль прийому контрасту в романі Дж.Д. Селінджера «Над прірвою в житі» /Н.І.Телегіна, О.Христук//ISSN No 2307-8037 Південний архів. Збірник наукових праць. Філологічні науки.- вип. LXXII, том І.- Херсон, 2018.- ст.116-122. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exI21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=
ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pafn_2018_72(1)__25

2.Телегіна Н.І. Стильові особливості новелістики Жана Поля Сартра /Н.І.Телегіна, Д.О.Сем`янів// ISSN No 2307-8338 Львівський філологічний часопис.- No 3.- Львів, 2018.- ст.258-264. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=lvphj_2017_3_56 DOI: 10.25264/2519-2558-2018-2(70)-212-216

3.Телегіна Н.І. Специфіка реалізації драматичного конфлікту в п’єсі Артура Міллера «Вид з мосту» /Н.І.Телегіна, Н.П.Гриновецька// ISSN No 2519-2558 Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Філологія».- випуск 2 (70).- Острог, 2018. ст.212-217. https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7740/1/58.pdf

4.Телегіна Н.І. Прийом контрасту у п’єсі Теннессі Вільямса « Скляний звіринець». Південний архів.Філологічні науки. No 78. Херсон, 2019.  С. 56-62. https://doi.org/10.32999/ksu2663-2691/2019-78-10

5.Телегіна Н.І. Роль прийому контрасту в романі Тоні Моррісон «Beloved». Закарпатські філологічні студії. No10. Ужгород,2019. – С. 146-151. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33668

6.Телегіна Н.І. Функції та засоби творення психологічного підтексту у романі Француази Саган «Охоронець серця». Львівський Філологічний часопис .No5. – Львів, 2019.  С.147-152. https://doi.org/10.32447/2663-340X-2019-5-25

7.Y. Bystrov, N. Telegina. Polyphony of Toni Morrison`s A Mercy: The Fugal Form. Neophilologus, 104(2), 2020. P. 283-300. https://link.springer.com/article/10.1007/s11061-019-09622-9

8.Телегіна Н. І. Особливості функціонування прийому ретроспекції в романі Мюріел Спарк «The Public Image». Вчені Записки Таврійського Національного Університету імені Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комувнікації. Том 31(70). No 1, 2020. Частина 3, 2020. С. 126-131. https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.1-3/22

9.Наталія Телегіна, Ольга Мимоход. Контраст як складова частина художньої організації тексту роману Ірвіна Шоу «Вечір у Візантії». Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 28. Том 4, 2020. С.32-38. http://dx.doi.org/10.24919/2308-4863.4/28.208794

10.Наталія Телегіна, Оксана Пасічник. Специфіка психологічної портретизації жіночих образів у романі Сідні Шелдона «The Other Side of Midnight». Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 31. Том 2, 2020. С. 265-271. http://dx.doi.org/10.24919/2308-4863.2/31.213990

11.Наталія Телегіна, Надія Радецька. Хронотоп дороги в романі Тоні Моррісон «A Mercy». Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 32. Том 2, 2020. С.123-129. http://dx.doi.org/10.24919/2308-4863.2/32.214682

12.Телегіна Н.І., Кухарик О.І. «Структуроутворювальна роль лейтмотиву в оповіданнях Джона Чівера». Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 32 ( 71 ) No 1 2021. С. 292 –297. https://doi.org/10.32838/2710-4656/2021.1-1/49

13.Н. Телегіна, О. Пасічник. Екстер’єри як засіб поглиблення психологізму (на матеріалі роману Сідні Шелдона “The Other Side of Midnight». Збірник наукових праць. «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), Cambridge, March 19, 2021. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. P. 174 – 177. https://doi.org/10.36074/logos-19.03.2021.v2.55

14.Телегіна Н. Історичний хронотоп в романі Тоні Моррісон «A Mercy». Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 47. Том 4, 2022. С. 109 –115. https://doi.org/10.24919/2308-4863/47-4-18

15. Телегіна Н., Зелінська Н. Контраст як засіб відтворення комплексної психологічної характеристики людини в художньому портреті в романі Ірвіна Шоу «Rich Man, Poor Man». Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 52. Том 3, 2022. С. 137 – 142. https://doi.org/10.24919/2308-4863/52-3-19
16. Телегіна Н., Мельничук Н. Історичний хронотоп в романі Джона Фаулза «The French Leutenant’s Woman». Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 53. Том 2, 2022. С. 190 – 196. https://doi.org/10.24919/2308-4863/53-2-28

17.Н. І. Телегіна, Н. Зелінська. Епістолярні елементи та їхня роль у поглибленні психологічних портретів героїв роману Ірвіна Шоу «Rich Man, Poor Man». Folium. No 1, 2023. С. 69 – 75. DOI:https://doi.org/10.32782/folium/2023.1.10 https://journals.pnu.if.ua/index.php/folium/issue/view/1

18.Телегіна Н., Петрів Л. Стратегії перекладу метафор у художньому тексті (на матеріалі роману Айріс Мердок «The Black Prince»). Folium. Спецвипуск. Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2023. С. 150 – 156. DOI https://doi.org/10.32782/folium/2023.3.22

19.Bystrov, Y., Telegina, N. (2023). Jazz Music and Intermedial References in Toni Morrison’s Love. Forum for Modern Language Studies. Oxford University Press. Volume 59, Pages 513-529. DOI: https://doi.org/10.1093/fmls/cqad052

Telegina N.I. Modern American Literature. Ivano-Frankivsk, 2023. 109 с. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/17329

ТелегінаН.І. Навчальний посібник для самостійної роботи з фонетики англійської мови/ Н.І. Телегіна, О. Білик// Івано-Франківськ, 2019. – 66 с.ТелегінаН.І. Інтертекстуальність в романі Джона Фаулза «Подруга французького лейтенанта»/Н.І. Телегіна, М.С. Себій// EFEKTIVNI NASTROJE Modernich VED – 2017. Filologie. Vol.6. – Praha, 2017. – P.42-48 Іноземне видання

Телегіна Н.І. Зарубіжна література другої половини ХХ століття. Хрестоматія.-Івано-Франківськ, 2018. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/16095

Телегіна Н.І. Практикум з перекладу (навчально-методичний посібник). Івано-Франківськ, 2019. http://hdl.handle.net/123456789/16096
Телегіна Н.І. Навчальний посібник для самостійної роботи з фонетики англійської мови. Івано-Франківськ, 2019. http://hdl.handle.net/123456789/16111

Телегіна Н.І., Мінцис Е.Є. Навчальний посібник для самостійної роботи з англійської мови для аспірантів другого курсу навчання усіх спеціальностей. Івано-Франківськ, 2022. 132 с. http://hdl.handle.net/123456789/15676

Сучасна література англомовних країн – ОР Бакалавр

Зарубіжна література – ОР Бакалавр

Вступ до перекладознавства – ОР Бакалавр

Завдання для самостійної роботи студентів  з дисципліни «Вступ до перекладзнавсьва»:

 1. The Outline of European Translation (Ilko V. Korunets. Theory and Practice of Translation. – Vinnytsia, Nova Knyha, 2001, pp.34-46).
 2. The Developing of Translation in Ukraine (Ilko V. Korunets. Theory and Practice of Translation. – Vinnytsia, Nova Knyha, 2001, pp.47-63, 86-87).

Suggested topics for Self-Control:

The main terms and notions of the theory of translation/interpretation;

Social and political significance of translating/interpreting;

The role of translating/interpreting in providing the successful proceedings of international conferences, congresses, symposia, meetings, etc.;

Translating/interpreting and the progress of word science, technology and dissemination of new ideas/doctrines;

Literal, verbal, word-for-word translation and restrictions in their use out of a contextual environment;

The main difference between the interlinear and literary/ literary artistic kinds of translating;

The machine translation, its progress, present-day potentialities and spheres of employment.

Suggested topics for Self-Testing:

Translation and interpretation in ancient counties of the Near East;

The first European translations and appearance of two different ways/principles of translation;

Translation of ecclesiastic and secular works in the Middle Ages England and Spain;

Factors favoring the revival of translation during the period of European Renaissance;

Ways and methods of translation of ecclesiastic and secular works in France and Germany in the fifteenth and sixteenth century;

Translation in the periods of Classicism and Enlightenment (17th-18th centuries);

The epoch of Romanticism and protests against the unrestricted freedom of translation in England, Germany and France. J. Herder and the birth of the principles of faithful translation;

Translation of ecclesiastic and secular works in Ukraine – Rus’ in the 10th-11th and 12th-13th centuries;

The revival of translation in Ukraine in the 14th-16th centuries (translation of the Bible and other ecclesiastic works);

The Kyiv Mohyla Academy (1633-1801) and the development of translation in the 17th-18th centuries Ukraine (I. Maksymovych, F. Prokopovych, D. Tuptalo, H. Skovoroda);

 1. Kotlyarevskyi’s free interpretation of Virgil’s Aeneid and its influence on the methods of translation of P.-Hulak-Artemovskyi, Y. Hrebinka, L. Boronykovskyi, P. Bilets’kyi-Nosenko in the first half of the 19th century;
 2. Kulish, O. Navrots’kyi, P. Nishchyns’kyi, S. Rudans’kyi, I. Franko, M. Staryts’kyi, Lesya Ukrainka, P. hrabovs;kyi, B. hrinchenko with his family as translators. Their contribution to Ukrainian belles-lettres during the Tsarist prohibitions of the Ukrainian language, literature and culture in the second half of the 19th century – the first decades of the 20th century.

Завдання для самостійної роботи студентів в січні-лютому 2024 з дисципліни “Сучасна література англомовних країн”

Modernistic trends in American Literature. (Highlights of American Literature. – Washington DC, 1998, pp.207-208; Mark, Josephine & Hester Harris. The Design of Fiction. – NY, 1976, pp.201-220, pp.490-492).

The 20th century realism (Highlights of American Literature. – Washington DC, 1998, pp.145-149).

Plot & Outplot elements. Narrative point of view.

Get acquainted with the discussion guides.

Pearl Buck. “The Enemy”.

The following questions will help you determine how well you understand the plot of “The Enemy” by Pearl Buck:

What is the importance to the plot of “The Enemy” of each of the following:

a) Sadao`s American training; b) his intense nationalism; c) the old General`s illness?

Speaking of Japanese surgeons the General says: “The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died… It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. Then you could turn your prisoner over to execution and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious”.  a)   What light does this statement throw on Sadao`s attitude toward his American prisoner from the moment of finding him until his recovery? b)  How does it show that the General recognizes Sadao`s dilemma? c)What solution to the dilemma does the General offer?

 1. a) What is the technical climax of “The Enemy”? b)          What is the dramatic climax?

What conflict or conflicts is the story built upon?

Some questions which will help to understand the role of characters and characterization in the narration:

 1. a) Which characters display a single trait each during the course of the story? b) Why is each shown as having only a single trait? c) Which characters have several or conflicting traits?
 2. What means does the author use to characterize the main character?  (citing instances of various methods from the text).
 3. What justification is there for the author`s including the detailed description of the nature, the interior of the house.
 4. What actions make the main character attractive\unattractive to the reader?  Justify your answer. List the characters in the order of their attractiveness. Justify your listing.
 5. What traits of the main character is the ending justified by?

 

Матеріали для підготовки до семінарських занять 

ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ ОПОВІДАННЯ ПЕРЛ БАК

СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ НОВЕЛІСТИКИ ІРВІНА ШОУ

Завдання для самостійної роботи з дисципліни “Зарубіжна література”

Матеріали для самостійної роботи студентів

ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ РОМАНУ ГРЕМА ГРІНА

ІРОНІЯ В РОМАНІ ДЖОНА ЧІВЕРА

ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ МОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ У П’ЄСІ ЮДЖІНА О’НІЛА “ПРИСТРАСТІ ПІД В’ЯЗАМ”

РОЛЬ ЗАСОБІВ УВИРАЗНЕННЯ МОВЛЕННЯ В РОМАНІ ДЖОНА ЧІВЕРА

Зарубіжна література:

Питання для самостійної роботи:

Твори, які необхідно прочитати:

 1. Генріх Белль “Очима клоуна”. https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=6723
 2. Д.Селінджер “Над прірвою у житі”. https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=133
 3. Ерве Базен “Подружнє життя”.
 4. Франсуаза Саган “Привіт, смутку”. https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8272
 5. Грем Грін “Тихий американець”. https://coollib.com/b/454942/read
 6. Альберто Моравіа “Чочарка”. https://ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8911
 7. Айріс Мердок “Чорний принц”.
 8. Д.Чівер “Булет-парк” https://nemaloknig.net/read-373537/
 9. Тоні Моррісон “Кохана”.

Консультації і відробки проводяться по домовленості з викладачем у зручний для викладача і студента час в будь-який день робочого тижня. Домовленість здійснюється за допомогою СМС у Вайбер.