Практика

 

Положення про організацію та проведення практики

Спеціальність 035 «Філологія»

 • 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, ОР бакалавр

Навчальна практика – лінгвістична/ перекладознавча

 Завантажити силабус Hавчальна практика ОР Бакалавр

Навчальна лінгвістична/ перекладознавча практика на 3 курсі спрямована на забезпечення комплексного розвитку навичок та вмінь, необхідних для здійснення різних видів усного та письмового перекладу. Метою перекладацької практики є:

 • застосування у практичній діяльності знань з теорії та практики перекладу, усвідомлення професійної значущості цих знань, виховання потреби постійного удосконалення професійних знань, навичок та умінь перекладацької майстерності;
 • оволодіння сучасними формами, засобами, технологіями перекладацької діяльності у різних типах організацій;

розвиток творчої ініціативи, реалізація особистісного творчого потенціалу.

Завдання перекладацької практики зумовлені особливостями професійної підготовки майбутніх перекладачів і включають:

 • виховання любові до фаху перекладача, прагнення постійного професійного розвитку;
 • забезпечення умов для фахової адаптації, залучення до активної діяльності у професійних колективах;
 • закріплення і поглиблення знань з фахових дисциплін теорії та практики перекладу;
 • формування вміння виконувати різні види перекладацької діяльності з використанням сучасних технічних засобів;
 • формування творчого, дослідницького підходу до організації перекладацької діяльності, уміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну самооцінку власної перекладацької діяльності, а також діяльності професійних перекладачів та колег-практикантів.

Навчальна лінгвістична / перекладознавча практика на 3 курсі проходить без відриву від навчального процесу (дистанційно) на базах практики, якими можуть бути підприємства та організації Івано-Франківська та Івано-Франківської області. Базою практики також можуть бути підрозділи ПНУ імені В. Стефаника. Тривалість практики – 3 тижні (180 годин, 1 тиждень в 5 семестрі, та 2 тижні в 6 семестрі). До змісту практики входить:

 • виконання письмового перекладу в обсягах, необхідних для забезпечення нормального функціонування закладу (але не менше 20 000 знаків);
 • виконання усного послідовного перекладу у випадках, коли виникає потреба;
 • проведення телефонних переговорів, семінарів, супроводження, екскурсійної діяльності тощо у випадках, коли виникає потреба;
 • вивчення професійної термінології, пов’язаної з особливостями функціонування закладу, складання словника-глосарія (англо-українського та українсько-англійського).

Під час проходження практики студенту рекомендується збирати практичний матеріал, необхідний для написання курсової чи бакалаврської роботи. В період практики студент має відвідувати консультації керівника з практики відповідно до встановленого графіку.

Після закінчення практики студент зобов’язаний подати у визначений термін власний звіт про проходження практики, та виконане індивідуальне завдання, що надається керівником практики.

Зміст програми проведення практики відповідає положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України, а також іншим нормативним документам щодо практичної підготовки студентів, навчального плану спеціальності та освітньо-кваліфікаційної характеристиці фахівців.

Підсумки проходження практики студентами підводяться у вигляді підсумкової наради.

Оцінка з практики заноситься у залікову відомість та виставляється в заліковій книжці.

 

Виробнича практика

Завантажити силабус Виробнича (педагогічна) практика ОР Бакалавр

Практичною підготовкою студентів є виробнича (педагогічна) практика, яка проводиться з метою закріплення і розвитку професійно-педагогічних знань та вмінь, набутих за час навчання, а також підготовки випускників вищого навчального закладу до майбутньої роботи на посаді викладача англійської мови і зарубіжної літератури.

Практика проводиться впродовж п’яти тижнів в 8 і семестрі згідно з навчальним планом.

Для практики розроблено програму, яка обговорена і схвалена на засіданні кафедри, погоджена з методичною комісією та затверджена на засіданні Вченої ради факультету іноземних мов.

Керівництво практикою здійснює керівник від кафедри, який:

– підбирає групових керівників та бази практики, здійснює їх розподіл;

–  проводить настановчу та підсумкову конференції з питань практики;

– контролює виконання студентами програм практики, вживає заходів до усунення виявлених недоліків;

 – складає загальний звіт про проходження практики, узагальнює досвід її проведення і вносить пропозиції щодо її поліпшення.

Першочерговою метою виробничої (педагогічної) практики за ОР – «Бакалавр»,  є підготовка до викладацької роботи у середніх навчальних закладах, за ОР – «Магістр» – у вищих навчальних закладах.

Практика студентів випускного курсу є завершальним етапом професійної підготовки студентів у вищому навчальному закладі, характеризується високим ступенем самосвідомості і відповідальності студентів, розширенням об’єму і складності змісту роботи. У процесі цієї практики студенти оволодівають системою навчально-виховної діяльності вчителя та класного керівника. Практика покликана готувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки.

Базою практики є загальноосвітні школи Івано-Франківська та факультет іноземних мов.

Під час проходження практики студент зобов’язаний:

–    набути відповідні виробничі (педагогічні) навички з майбутньої спеціальності;

–    своєчасно виконувати всі адміністративні та методичні вказівки керівника практики, дирекцій шкіл;

–    організовувати навчально-виховний процес з урахуванням системи планування навчальних закладів, традицій педагогічних і учнівських колективів;

–    дотримуватися правил внутрішнього розпорядку освітніх закладів;

–    сумлінно виконувати всі види робіт, визначені програмою практики;

–    систематично вести щоденник практики;

–    виконувати наукові завдання від кафедри;

–    своєчасно підготувати звіт та документацію про проходження практики.

Зміст програми проведення практики відповідає положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України, а також іншим нормативним документам щодо практичної підготовки студентів, навчального плану спеціальності та освітньо-кваліфікаційної характеристиці фахівців.

Підсумки проходження практики студентами підводяться у вигляді підсумкової наради.

Оцінка з практики заноситься у залікову відомість та виставляється в заліковій книжці.