Яців Світлана Остапівна

кандидат педагогічних наук,

доцент

GoogleScholar

ORCID

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Доцент кафедри англійської філології

факультету іноземних мов.

Кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси:

Інтерактивні види роботи в педагогічних технологіях.

Стажування:

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра філології та перекладу (2016).

British Council Ukraine, Львів, 2018

Персональний кабінет Google Scholar

ORCID

ResearchGate

 1. Onishchuk, I., Bidyuk, N., Doroshenko, T., Zastelo, O., Kokhanovska, E., Yatsiv, S., & Ishchuk, N. (2021). Foreign Language Education in Eastern Europe in the Historical and Postmodern Discourse . Postmodern Openings, 12(3), 107-120. https://doi.org/10.18662/po/12.3/330 (Scopus)

 2. Яців С.О. Розвиток лексичної компетенції учнів в процесі вивчення англійської мови: речення-формули. Міжнародна науково-практична конференція «Викладання іноземних мов в Україні досвід і виклики», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ (21-22 березня) 2019.
 3. Яців С.О. Риторизація початкової мовної освіти: теоретичний і практичний виміри/ С.О. Яців // Дрогобич: Молодь і ринок №10 (177). – Жовтень 2019.
 4. Яців С.О. Типові помилки студентів під час перекладу наукових текстів та робота над їх усуненням/ С.О. Яців // Електронний науковий періодичний журнал «Modern engineering and innovative technologies». – Випуск 9. – Німеччина, Карлсруе. – 2019.
 5. Яців С.О. Формування мовленнєвої культури студентів-першокурсників у ракурсі викликів сьогодення/ С.О. Яців // Дрогобич: Молодь і ринок №11 (178). – Листопад 2019.
 6. Яців С.О. «Мирослав Стельмахович як класик української педадогічної науки другої половини XX – початку XXI сторіч» (до 85-річчя від дня народження вченого / С.О. Яців // Херсон.
 7. Yatsiv S.O. (2019). Myroslav Stelmakhovych – a classic of Ukrainian pedagogical science of the second half of the 20th – the beginning of 21st centuries (devoted to the 85th birthday of a scientist). Kherson .
 8. Yatsiv S.O. (2019) . Rhetorization of elementary language education: theoretical and practical aspects. Drohobych: The Youth and Market .
 9. Yatsiv S.O. (2019). The typical students’ mistakes during the translation of scientific texts and work on their elimination. Ph. D; Associate Professor. (Vols.9). Karlsrue, Germany .
 10. Yatsiv S.O. (2019). The development of students’ lexical competence in the process of English studying: sentence-formulas. International scientific-practical conference “Teaching foreign languages in Ukraine: experience and challenges” Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Ivano-Frankivsk (21-22 march)
 11. Yatsiv S.O. (2019) . Developing speech culture of freshman students in the view of today’s challenges. Drohobych: The Youth and Market. Vol.11(178).
 12. Савчук Б., Білавич Г., Власій О., Яців С.       Проблема самоосвіти майбутнього викладача вищої школи в рецепції української педагогічної думки.  Молодь і ринок. Науково-педагогічний журнал .Дрогобич. 2019. №12 (179)
 13. Яців С.  Веляник Ю.Формування іншомовної  комунікативної  компетентності  студентів  як  необхідна   умова  їхньої  професійної  підготовки  за  умов  закладу  вищої  освіти. Молодь і  ринок. – 2021. №3(189). с.41-45.

 14. Яців С. Веляник Ю. Комунікативно-риторичний  аспект  підготовки  майбутнього  вчителя  англійської  мови. Молодь  і   ринок. 2021. №16. с.142-147.
 15. Методичні  аспекти  процесу  формування   іншомовної компетентності майбутніх  вчителів англійської  мови (у контексті Загальноєвропейських  рекомендацій). Молодь і  ринок. 2021. №7/193 с. 108-113.

 16. Ihor Romanyshyn,  Svitlana Yatsiv.     The method of forming    Junior High School EFL learner’s  competence in listening to and reading texts.    Mountain School of Ukrainian Carpaty.   2022. №26 с.122.  (Фахове видання)

 17. Ihor Romanyshyn, Svitlana Yatsiv,Yulia Demchuk. The Method of Ensuring Equal Participation of Students during group work in the Crisis of the Covid-19 Pandemic. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National university.Vol.10 №1(2023), 61-75.

Зав.секцією ДІМ – 5 курс

Практична граматика 1 курс

Методика навчання англійської мови 3 курс

Термінознавство 4 курс

Друга іноземна мова 1 курс магістратура

Друга іноземна мова 2 курс магістратура (1 семестр)

Силабус навчальної дисципліни “Друга іноземна мова” завантажити

Силабус навчальної дисципліни “Підсумкова атестація з другої іноземної мови” завантажити

Самостійна робота

cамостійна робота з “Практичної граматики” (1 курс)

самостійна робота ДІМ 5 курс (заочна форма)