Бистров Яків Володимирович

доктор філологічних наук, професор,

завідувач кафедри

 

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

 

Персональна інформаціяНавчальні дисципліниОсновні публікаціїКонтакти

Посада: завідувач кафедри англійської філології

Науковий ступінь: доктор філологічних наук (спеціальність “германські мови”)

Вчене звання: професор

 Наукові інтереси:

когнітивна лінгвістика, когнітивна наратологія, лінгвосинергетика, міжкультурна комунікація, перекладознавство

Додаткова інформація:

 • Автор понад 120 наукових праць, 3 навчальних посібників з грифом МОН України, 3 монографій, дві з яких опубліковані за кордоном. Публікується у наукових виданнях Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Словаччини, Угорщини.
 • Здійснює керівництво аспірантами, підготував 8 кандидатів філологічних наук, з них – одного доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія.
 • Член спеціалізованої вченої ради у Львівському національному університеті імені Івана Франка (спеціальності “германські мови”, “перекладознавство”).
 • Член науково-методичної комісії МОН України з гуманітарних наук і богослов’я.
 • Головний редактор наукового журналу “Folium”, який є рецензованим виданням і внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”). https://journals.pnu.if.ua/index.php/folium/about
 • Член редакційної колегії рецензованого наукового журналу “Forum for Linguistic Studies” (наукометрична база даних Scopus) https://fls.acad-pub.com/index.php/FLS//about/editorialTeam

Стажування: 

 • Університет Лондон Метрополітан, Лондон, Великобританія, 2008
 • Ягеллонський університет, Краків, Республіка Польща, 2009
 • Коледж Оксфорд Хаус, Лондон, Великобританія, 2010
 • Коледж Маррей Едвардс, Кембридж, Великобританія, 2012
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови (докторантура), 2013 – 2016
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра англійської мови, 2018
 • Інститут гуманітарних наук, Відень, Австрія, 2019
 • Нарвський коледж Тартуського університету, Естонія, 2020
 • Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра англійської філології, 2023

 Членство у наукових спільнотах та участь у міжнародних проєктах:

 • Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛіП)
 • Європейська мережа наратологічних студій (ENN)
 • Міжнародна асоціація літературної семантики (IALS)
 • Erasmus+ Capacity Building in Higher Education “Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration (MultiEd)” (610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP)

Участь у держбюджетних наукових темах Міністерства освіти і науки України:

«Когнітивно-комунікативний та мультимодальний виміри англомовного дискурсу» (номер державної реєстрації 0123U100259).

Відзнаки і нагороди:

 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2021)
 • Грамота Івано-Франківської ОДА та Івано-Франківської обласної ради (2013)
 • Грамота голови міської ради Івано-Франківська (2011)

Лексикологія англійської мови

Теоретична граматика англійської мови

Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови

Академічне письмо

Завдання для самостійної роботи, семінарські заняття та підсумковий контроль

Лексикологія самостійна робота

Лексикологія семінарські заняття

Теоретична граматика самостійна робота

Теоретична граматика підсумковий контроль

Загальнотеоретичний курс ДІМ самостійна робота

 

Консультації:
понеділок  4 пара
четвер 4 пара

 

Статті у SCOPUS:

Bystrov, Y. (2014). Fractal metaphor LIFE IS A STORY in biographical narrative. Topics in Linguistics, 14(1). Р. 1-8. DOI: 10.2478/topling-2014-0007

Bystrov, Y., Petryna, O., Matton, M. (2018). Double Negation in English and Ukrainian: a View from Cognitive Linguistics and a SLA Context. Studies about Languages, Vol. 33. Р. 17-32. DOI: 10.5755/j01.sal.33.0.20886 http://www.kalbos.ktu.lt/

Bystrov, Y., Sabadash, D. (2019). The writer’s pragmatic aims attainment in Doris Lessing’s To Room Nineteen: A cognitive linguistics view. Topics in Linguistics, 20(1). P. 41-53. DOI: 10.2478/topling-2019-0003

Bystrov, Y., Telegina, N. (2020). Polyphony of Tony Morrison’s A Mercy: The Fugal Form. Neophilologus, 104(2). P. 283-300. https://doi.org/10.1007/s11061-019-09622-9

Bystrov, Y.Mintsys, E.Mintsys, Y. (2020). English Diminutives in Children’s Literature: A Case Study of Directive Speech Acts. SKASE Journal of Theoretical Linguistics, 17(5). P. 77–96. http://www.skase.sk/JTL47index.html

Bystrov, Y., Bilyk, O., Ivanotchak, N., Malyshivska, I. & Pyliachyk, N. (2023). Visual, Auditory, and Verbal Modes of the Metaphor: A Case Study of the Miniseries Chernobyl. Lublin studies in modern languages and literature. Vol. 47(1). P. 109-120. DOI:10.17951/lsmll.2023.47.1.109-120

Bystrov, Y., Tatsakovych, U. (2023). Metaphorical conceptualization of beauty in Donna Tartt’s The Secret History: translation perspectives. Neohelicon. https://doi.org/10.1007/s11059-023-00697-7 https://rdcu.be/dg4QH

 

Статті у фахових виданнях України:

Бистров Я.В. Взаємодія вербального і графічного модусів у художньому тексті (мультимодальний підхід). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Херсон, 2018. Вип. 4. С. 7–12.

Бистров Я.В. Ризома в англомовному постмодерністському тексті: когнітивно-синергетичний вимір. Записки з романо-германської філології. Одеса, 2020. Вип. 1(44). С. 23–35. DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).210992

Бистров Я.В., Теслюк Л.В. Репрезентація образ-схеми КОНТЕЙНЕР з орієнтацією всередині-зовні в англомовному художньому тексті. Записки з романо-германської філології. Одеса, 2021. Вип. 1(46). С. 11–22. DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.1(46).234393

Бистров Я.В., Кобута К.С. Відтворення інтертекстуальної цитати у перекладі роману Майкла Каннінгема “The Hours” українською мовою. Нова філологія. Збірник наукових праць. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. № 85. С. 29-35. DOI https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-85-4

Бистров Я.В. Міждисциплінарні термінологічні виклики когнітивної лінгвонаратології. Вісник науки та освіти. 2023. Вип. 2(8). С. 75-84. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-2(8)-71-84

Бистров Я.В. Фікціональний світ автобіографії Джозефа Конрада “A Personal Record” у світлі теорії дейктичного переміщення. Folium. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2023. № 2. С. 5-10. DOI https://doi.org/10.32782/folium/2023.2.1

 

Монографії (розділи у монографіях):

Бистров Я.В. Англомовний біографічний наратив у вимірах когнітивної лінгвістики і синергетики: монографія. Київ; Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2016. 320 с.

Бистров Я. Метафорична концептуалізація образ-схеми ВГОРІ/ВНИЗУ у дейктичному просторі біографічної оповіді. Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія: колективна монографія / [гол. ред. К. І. Мізін]. Переяслав-Хмельницький; Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2019. С. 106–116.

Шевченка, 57, кімн. 209
тел.: +38 0342 596069
e-mail: yakiv.bystrov@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника