Курсові роботи

Теми курсових робіт для студентів денної форми навчання (ОП Англійська мова і література) завантажити

Теми курсових робіт для студентів заочної форми навчання (ОП Англійська мова і література) завантажити

 

Вимоги до написання курсових робіт з основної іноземної мови завантажити

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи завантажити

Курсова робота з теорії англійської мови, методики викладання англійської мови та другої іноземної мови (магістри), що виконується на кафедрі англійської філології, – це самостійна науково-дослідницька праця, що синтезує підсумок теоретичної та практичної підготовки в межах нормативної й варіативної складових освітньої програми підготовки фахівців та є формою контролю набутих студентом у процесі навчання інтегрованих знань, умінь і навичок, необхідних для виконання професійних обов’язків.
Як самостійна письмова наукова робота реферативно-дослідницького характеру, курсова робота передбачає глибше, порівняно з рефератом, вивчення конкретної наукової проблеми з обов’язковим самостійним науковим пошуком і фіксуванням його результату.
Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, oдеpжaниx студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.
Курсову роботу виконують на основі поглибленого вивчення спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, прогресивного досвіду з обраної проблеми, а також результатів власних досліджень визначеного об’єкта з метою вирішення встановлених прикладних завдань у сфері майбутньої професійної діяльності. Курсова робота повинна містити результати теоретичних і прикладних досліджень, носити творчий характер.

Метою підготовки курсової роботи є виявлення вміння студента самостійно виконати наукове дослідження з обраної проблеми, продемонструвати набуті
під час навчання професійні компетенції в науково-дослідній царині.
Метою курсових робіт з філології є:
– критичний аналіз сучасного дослідницького досвіду з перекладознавства та вчень у галузі мовознавства;
– поглиблення, узагальнення і закріплення фахових знань студентів з актуальних проблем відповідних наук;
– подальший розвиток умінь підбору й опрацювання довідкової, навчальної і наукової літератури за темою курсової роботи;
– стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку;
– формування вмінь самостійної обробки навчально-методичних матеріалів та їх практичної реалізації;
– вдосконалення дослідницьких умінь та навичок студентів;
– органічне поєднання теоретичних положень перекладознавства та емпіричної верифікації у процесі перекладацького аналізу й перекладу науково-технічних і науково-популярних текстів;
– уміння вести спостереження за власними механізмами дослідницького пошуку з метою усвідомлення найефективніших способів використання власних ресурсів у процесі формування науково-дослідної компетенції;
– аналіз конкретних мовних фактів, їх узагальнення;
– творче розв’язання фахового завдання з відповідної навчальної дисципліни.

Написання курсової роботи тісно пов’язане з

інтегральною компетентністю (здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства,перекладу в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення досліджень),

загальними компетентностями (здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу);

навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;

здатність проведення досліджень на належному рівні;

здатність генерувати нові ідеї (креативність);

спеціальними (фаховими) компетентностями (здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах; здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки; здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів).

У результаті студенти повинні:

 • здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних
  методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних;
 • дотримуватися правил академічної доброчесності;
 • доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються;
 • створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів;
 • обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного матеріалу;
 • використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує
 • оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в галузі романської філології.
 • курсова робота сприяє кращому засвоєнню теоретичних знань та аналізу практичних питань дисципліни, надає можливість виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити;
 • вміння збирати, аналізувати і систематизувати літературні джерела; здатність застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань;
  формулювати висновки, пропозиції, рекомендації з предмета дослідження.
  Матеріали курсової роботи можуть бути використані для подальшої дослідницької роботи і написання кваліфікаційних робіт.