Білянська Ірина Петрівна

 

кандидат педагогічних наук,

доцент

ORCID

Google Scholar

ResearchGate

 

Персональна інформаціяНавчальні дисципліниОсновні публікаціїКонтакти

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Формування англомовної аудитивної компетентності майбутніх учителів із використанням аудіокниг художніх творів» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови))(науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Задорожна І.П., м.Тернопіль, 29 жовтня 2018 р.).

Наукові інтереси: методика навчання іноземних мов і культур, художній дискурс, психолінгвістика, соціолінгвістика, сучасна англомовна література.

Освіта:

20142018 – навчання в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

20092010 – навчання у магістратурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Диплом магістра (спеціальність «Мова та література (англійська)», кваліфікація філолога, викладача англійської, німецької мов та зарубіжної літератури);

Підвищення кваліфікації:

II Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Видатні Особистості: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу”, International Historical Biographical Institute (Дубай, Рим, Нью-Йорк, Єрусалим, Пекін), 25 червня – 16 серпня 2021, 180 год (6 кредитів ECTS).

Coursera: Ubiquitous Learning and Instructional Technologies, Learning to Teach Online, University Teaching, Gamification Learning with Genially, Powerful Tools for Teaching and Learning: Web 2.0 Tools, Successful Presentation, Building Classroom Community Using Flipgrid, Create Informative Presentations with Google Slides, Using Seesaw for Student Learning,  Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential, Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects, Enhance Student Learning through Kahoot, Implementing Parent Feedback with Google Forms, Use Canva to Create Social Media Marketing Designs.

Додаткова інформація:

2008 – cертифікат Academic IELTS, overall band score 7.0 (University of Westminster IELTS Test Centre UK);

2007 – сертифікат FCE, Level B2, (University of Cambridge ESOL Examination UK).

2008 – сертифікат «CELTA», Level 4 Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (CELTA) (the UK National Qualifications Framework), Language Link London, (120 годин). 

Членство у громадських організаціях:

Член Громадської організації «Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної»

 • Основна іноземна мова (англійська), 1 курс

  Основна іноземна мова (англійська), 2 курс

  Мовна фонетично-корективна навчальна практика, 1 курс

  Методика навчання основної іноземної мови (англійської) (Teaching reading), 3 курс

  Методика навчання основної іноземної мови (англійської) (Teaching listening), 3 курс

  Навчання аудіюванню засобами аудіокниг, 3 курс

  Друга іноземна мова (англійська), 1 курс

   

   

  Силабус навчальної дисципліни “Навчання аудіюванню засобами аудіокниг” https://kaf.pnu.edu.ua/sylabusy-or-bakalavr/ 

  Програма “Мовної фонетично-корективної навчальної практики” http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/12232 

Самостійна робота

1) Навчання аудіюванню засобами аудіокниг (3 курс)

Listening to fiction audiobooks. Contemporary short stories

https://drive.google.com/file/d/10hmZnKoyJGadSLuHHGkxLOpIccTOMGaV/view?usp=sharing 

2) Екстенсивне аудіювання художніх аудіокниг (1-2 курс)

Listening diary

https://docs.google.com/document/d/1ADQNsjMYVjX_AIK3taODswFQB7qSg6FJ/edit?usp=sharing&ouid=101837066289624831548&rtpof=true&sd=true 

3) Навчальна практика (1 курс)

Elements of pronunciation 

https://drive.google.com/file/d/10vMQ2HPFTbdcqqh9UK_tIvK8G49GdiGu/view?usp=sharing 

4) Домашнє читання (1-2 курс)

Flash Fiction in EFL Classroom. Workbook. http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/16065/1/Flash%20Fiction.pdf 

 

Основні публікації за 2018-2022 роки:

 1. Білянська І. П., Куравська Н. Ю. Методика роботи з аудіокнигами художніх творів на заняттях англійської мови у ЗВО. Інноваційна педагогіка, Вип. 41. Видавничий дім “Гельветика”, 2021.
 2. Білянська І. П. Навчання аудіювання художніх творів у професійній підготовці вчителів англійської мови. Інноваційна педагогіка, Вип. 29. Том 1. Видавничий дім “Гельветика”, 2020. С.34–38.
 3. Білянська І. П. Developing speech perception skills for better listening comprehension.  Освітні обрії, 48 № 1. Івано-Франківськ, 2019. с. 20-23.
 4. Карбашевська О. В., Білянська І. П. Інтерпретація поетичних текстів як засіб розвитку лінгвосоціокультурної компетентності студентів. Освітні обрії, 48 № 1. Івано-Франківськ, 2019. с. 52-56.
 5. Білянська І. П. Експериментальна перевірка ефективності методики формування аудитивної компетентності засобами художніх аудіокниг. Педагогічний альманах: збірник наукових праць. Херсон, 2018. Випуск 38. С. 68–77.
 6. Bilianska I. The pedagogical sequence for audiobook listening instruction of Ukrainian pre-service teachers. IntellectualArchive. Toronto, 2018. March/April Vol. 7, No. 2. P. 80–95.
 7. Задорожна І. П., Білянська І. П. Listening to fiction audiobooks. Contemporary short stories: навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов. Тернопіль: Вектор, 2018. 171 с.
 8. Програма навчальної дисципліни “Мовна корективно-фонетична навчальна практика” :  [навчальне видання для студентів 1-го курсу спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.021 – англійська мова і література] / Розробник: І.П. Білянська. Івано-Франківськ : Видавництво “Місто НВ”, 2022. 43 с.
 9. Білянська І. П. Емоційність та емотивність художнього оповідного дискурсу. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 6-10 лютого 2019 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2019. C. 25-28.
 10. Білянська І. П. Вплив структурно-композиційних особливостей сучасних англомовних оповідань на їх посильність для аудіювання. Сучасна гуманітаристика. XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференція, 4 березня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.). 
 11. Білянська І. П. Розвиток мовленнєвого слуху як важлива умова успішного навчання аудіювання. Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р. / відп. ред. І.М. Романишин; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронні дані (Об’єм: 2,89 Мб). Івано-Франківськ: НАІР. С. 31-34.
 12. Білянська І. П. Особливості екстенсивного аудіювання як виду самостійної роботи студентів. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 березня 2019 р., м. Дніпро. Частина І. Наук. ред. О.Ю.Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. С.105-107.