Білик Ольга Ігорівна

 

кандидат філологічних наук, 

доцент

ORCID

Research Gate

Scopus

WoS

 

Персональна інформаціяНавчальні дисципліниОсновні публікаціїКонтакти

Посада: доцент кафедри англійської філології.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (2016).
Наукове звання: доцент.
Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, політична лінгвістика, методика викладання англійської мови.

Додаткова інформація:
Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць. Здійснює керівництво написанням магістерських робіт. Експерт з акредитації освітніх програм (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти)

Членство у громадських організаціях: 
1. Міжнародна Асоціація TESOL (TESOL International Association) (Member type: GME Member ID: 328235)
2. Міжнародна Асоціація IATEFL (the International Association of Teachers of English as a Foreign Language)
3. Асоціація викладачів англійської мови «ТІСОЛ-Україна» (TESOL-Ukraine) (23852г)
4. Всеукраїнська асоціація викладачів іноземних мов

Участь у держбюджетних наукових темах Міністерства освіти і науки України:
“Когнітивно-комунікативний та мультимодальний виміри дискурсу англійської мови” (номер державної реєстрації 0123U100259).

Стажування:
1. Ягелонський університет (Краків, Польща), листопад 2017.
2. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – з 17 січня 2022 року по 17 березня 2022 року. 180 годин/6 ЄКТС
3. Тартуський університет (Естонія) в рамках проєкту “Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/MultiEd” – з 19 до 29 липня 2022 poкy (тема: “Multilingualism and Beyond in
the European Context”). 104 години/ 4 кредити ЄКТС
4. Хайдельберзький педагогічний університет (Німеччина) в рамках проєкту “Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/MultiEd” – з 7 до 11 листопада 2022. 1,5 кредити
ЄКТС
5. Гантерський коледж Міського університету Нью-Йорка (тритижнева інтенсивна програма підвищення кваліфікації / Three-week Intensive Professional Development Exchange in New York City, USA) в рамках проєкту Professional Development and Exchange for Educators of Preservice English Language Teachers – з 27 квітня 2023 до 16 травня 2023. 100 годин

Участь у проєктах:
1. Проєкт “Вчитель нового покоління”, який здійснює Міністерство освіти і науки України та Британська Рада в Україні (2015-2019). Семінари професійної майстерності 28 січня-1 лютого 2015, 21-27 січня 2017 (36 год.), 21-27 січня 2018 (30 год.) і 16-21 січня 2019 (40 год.) року на теми “PRESETT teacher development”, “Session Planning and Materials Development”, “Trainer Development”.
2. Professional Development and Exchange for Educators of Preservice English Language Teachers (The US Embassy Ukraine funded project with Childhood Education International and Hunter College of the City University of New York) (2022-2023)

3. Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/MultiEd (Erasmus+ KA2 project)

ОІМ (англійська) 3 курс
МВІМ 3 курс
Бізнес комунікація 3 курс
ПГ 2 курс
ПФ 1 курс

Самостійна робота

самостійна робота з ОІМ 2 курс

самостійна робота з ПГ 2 курс

самостійна робота з ПФ 1 курс

самостійна робота з ОІМ 3 курс

Консультації:

вівторок, п’ятниця 16:00-17:00
zoom

Web of Science
1. Bilyk, O. & Pyliachyk, N. (2018). Metaphorisation of BREXIT in modern political discourse. Advanced Education, 10, 118-126. DOI: 10.20535/2410-8286.127267  http://ae.fl.kpi.ua/article/view/127267
2. Trotsenko, O., Bilyk, O., & Pyliachyk, N. (2020). ICT AS A TOOL FOR REDUCING ANXIETY IN PRE-SERVICE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ PRACTICUM. Information Technologies and Learning Tools, 78(4), 193–202. https://doi.org/10.33407/itlt.v78i4.3135  https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3135

Scopus

1. Bilyk, O., Bylytsia, U., Doichyk, O., Ivanotchak, N., & Pyliachyk, N. (2022). COVID-19 metaphoric blends in media discourse. Studies about Languages / Kalbų studijos, 40, 17–33. http://doi.org/10.5755/j01.sal.1.40.30155 https://www.kalbos.ktu.lt/index.php/KStud/article/view/30155
2. Bystrov, Y., Bilyk, O., Ivanotchak, N., Malyshivska, I., & Pyliachyk, N. (2023). Visual, Auditory, and Verbal Modes of the Metaphor: A Case Study of the Miniseries "Chernobyl". Lublin Studies in Modern Languages and Literature, 47(1), 109-120. DOI:
http://dx.doi.org/10.17951/lsmll.2023.47.1.109-120  https://journals.umcs.pl/lsmll/article/view/14270

Фахові видання:
1. О. І. Білик, Н. Є. Пилячик. Особливості використання бінарних темпоральних опозицій у передвиборчому дискурсі. Прикарпатський вісник НТШ Слово. 4(48)-2018. С. 410-419 https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1151
2. Н. Є. Пилячик, О. І. Білик. Семантико-когнітивні особливості концепту ГРОЗА в англійській та українських мовах. Прикарпатський вісник НТШ Слово. 4(48)-2018. С. 67-75 https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1113
3. Брич Р., Білик О. Лексичні засоби об’єктивації концепту FASHION у романі Лорен Вайсбергер “The Devil Wears Prada” Вчені записки Таврійського Національного Університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) No 3 Ч. 1. 2019. С. 102-106. (Index Copernicus International (Республіка Польща)) https://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/part_1/21.pdf
4. Білик О. І., Гернер Ю. І. (2020). Особливості відтворення стилістичних засобів та реалій роману Арундаті Рой «Міністерство граничного щастя» в українському перекладі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, Том 31 (70), No 2, Ч. 2, 29-34. (Index Copernicus International (Республіка Польща)
http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/part_2/8.pdf
5. Bilyk O. I., Ivanotchak N. I., Pyliachyk N. Ye. Metaphorical presentation of future in the American election discourse. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 32 (71). No 5, 2021.Частина 1. С. 97-102. http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/5_2021/part_1/19.pdf
6. Малишівська І., Білик О., Пилячик Н. «Амстердам» Ієна Мак’юена в контексті екфрастичного дискурсу. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного університету ім. І. Франка. 2022. Вип 51. Т. 2. С. 315–321. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/51-49 http://www.aphn-journal.in.ua/archive/51_2022/49.pdf
7. Bilyk O., Malyshivska I., Pyliachyk N. Lexical, structural and semantic peсuliarities of the terminology in H. G. Wells’ novel "The Time Machine". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки: науковий журнал. Житомир: Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2022. Вип. 2 (97). С. 53-60. DOI: https://doi.org/10.35433/philology.2(97).2022.53-60 http://philology.visnyk.zu.edu.ua/article/view/266290
8. BilykO., MalyshivskaI. and PyliachykN. 2023. Ways of Engaging First-Year Students in Discussions Through Small Group Work. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 10, 1 (Apr. 2023), 76-86. DOI:https://doi.org/10.15330/jpnu.10.1.76-86.
https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/6722
9. Bilyk O., Ivanotchak N., Malyshivska I., Pyliachyk N. The Concept of CHORNOBYL in a Multimodal Framework. Закарпатські філологічні студії. Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 27 (Том 1). С. 75-81.DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.27.1.13 http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/27-1-2023