Тронь Андрій Андрійович

кандидат філологічних наук,

доцент

ORCID

WoS

Google Scholar

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: доцент кафедри англійської філології.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (2009 р.).
Наукове звання: доцент.
Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, семантичний синтаксис, прагматика, методика викладання англійської мови.
Додаткова інформація:
Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць.
Членство у громадських організаціях:
Громадська організація “Центр дослідження комунікації”.
Участь у держбюджетних наукових темах Міністерства освіти і науки України: “Концептуальна і мовна картини світу” (номер державної реєстрації 0113U001963).
Стажування і курси підвищення кваліфікації:
«Professional Training of a Modern Philologist: the Use of European Practices in the Education System of Ukraine» (Професійна підготовка сучасного філолога: використання європейських практик в освітній системі України). Термін стажування: 25 жовтня по 05 грудня 2021 року у Полонійській академії (м.Ченстохова, Республіка Польща), (сертифікат № FSI-250576-Cz). Тривалість: 180 год., 6 кредитів ЄКТС.

  1. Тронь А. А., Бедзюк Д. В. Актуалізація концепту “ТРИВОГА” у сучасній англійській мові. Молодий вчений. Філологічні науки. №11 (75). 2019. С. 184–190. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-40
  2. Тронь А. А., Дерев’янко О. А. Однократні та багатократні дієслівно-іменникові сполучення типу to give a smile у романі У. Лавендер “Тільки Джейн”. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика, 2020. Вип. 31. Том 1. С. 327–332.
  3. Тронь А. А., Дерев’янко О. А. Дистанційне навчання як альтернатива заочній формі навчання для студентів-філологів факультету іноземних мов // Перспективні інформаційно-освітні технології : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції: ПГУ ім. Т.Г. Шевченка, 23.06. 2021 (електр. вид.). Молдова, 2021. С. 103–107.
  4. Тронь А. А., Дерев’янко О. А. Предикати примусу як засіб категоричного волевиявлення у семантико-синтаксичній структурі речення. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Філологія”. Острог: Вид-во НаУОА, 2021. Вип. 11 (79). С. 222–225.
  5. Chervinska, I., Derevianko, O., Chervinskyi, A., Tron, A., Atamaniuk, Y. (2021). The cult of health philosophy in traditional culture of the inhabitants of the Ukrainian carpathians’ mountainous regions. Amazonia Investiga, 10(44), 138–148 DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2021.44.08.13 (Web of Science).
  6. Тронь А. А., Дерев’янко О. А. Предикати дебітивності як засіб впливу на громадську свідомість американської нації у політичному дискурсі Дж. Байдена. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Т. 32 (71). №4. 2021. Ч. 1. С. 129–134.
  7. Tron, A., Derevianko, O., Zhumbei, M., & Shpilchak, L. (2022). Light Verb Constructions as Means of Expressing Semelfactive/Multiplicative Meanings in J.K. Rowling’s Discourse (on the basis of novels ‘Harry Potter and the Sorcerer’s Stone’ and ‘Harry Potter and the Chamber of Secrets’). Amazonia Investa, 11(50), 43–54. DOI: 10.34069/AI/2022.50.02.5 (Web of Science).
  8. Tron, A. Derevianko, O. Echoic Verbs as Means of Expressing Semelfactive/Multiplicative Meanings in Contemporary English. Studies About Languages, No. 40 (2022), 34–48. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.sal.40.1.30163 (Scopus).
  9. Тронь А.А. Новітні методи навчання іноземних мов майбутнього фахівця-філолога в освітній системі України // Professional training of a modern philologist: European practices in the education system of Ukraine. Chestochova, Poland, 2021. C. 240–243.

 

Основна іноземна мова (англійська) 3 курс

Основна іноземна мова (англійська) 4 курс

Практична граматика 2 курс

Варіанти англійської мови у соціокультурному контексті 2 курс

Країнознавство англомовних країн 2 курс

Консультації: Вівторок 15.00, ауд. 209.
https://us04web.zoom.us/j/4115959505?pwd=Ggc07Mfg5gYq6baalD2sZhKTe4c12K.1
Meeting ID: 411 595 9505
Passcode: andrii

Самостійна робота

самостійна робота з ПГ 2 курс завантажити

самостійна робота з ОІМ 3 курс завантажити

самостійна робота з ОІМ 4 курс завантажити