Павлюк Ірина Богданівна

кандидат філологічних наук,

доцент

ORCID

WoS

Google Scholar

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: доцент кафедри англійської філології.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (2016).
Наукове звання: доцент.

З 1994-1999рр. навчалася на факультеті романо-германської філології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника за спеціальністю “Мова та література (англійська)”. Працює на кафедрі англійської філології з 2008 р.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04. – германські мови у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Тема дисертації “Фахова мова фітнесу (на матеріалі англомовних лексикографічних джерел та спеціальних текстів)”. У 2016 р. отримала диплом кандидата філологічних наук.

Участь у держбюджетних наукових темах Міністерства освіти і науки України:
“Когнітивно-комунікативний та мультимодальний виміри дискурсу англійської мови” (номер державної реєстрації 0123U100259).

Стажування:

  1. навчання в аспірантурі 2010-2015 (заочна форма) спеціальність 10.02.04. – германські мови
  2. семінар професійної майстерності “New Dimensions  in Assesssment and Learning” від Dintrenal Education, м.  Івано-Франківськ (25 квітня 2018р.) 4 години;
  3. вебінар “Go Getter: Your Best Option when Teaching Teenagers” від Dintrenal Education (1 жовтня 2019р.) 1 година;
  4. вебінар  “Effective Lesson Planning: Make Every Stage of Your Lesson Count” від Dintrenal Education (10 травня) 1 година;
  5. пройшла навчання за курсом “Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects” (09.05.2020) на платформі Coursera;
  6. пройшла стажування в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка в 2021 року (180 годин / 6 кредитів ЄКТС) на кафедрі англійської філології та методики навчання англійської мови;
  7. пройшла навчання за курсом “English for Media Literacy” (12.02.2021) на платформі Prometheus;
  8. пройшла онлайн курс підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників на тему «Дієві техніки та відпрацювання навчального матеріалу у ЗВО» в обсязі 1 кредиту (30 годин) на платформі Dinternal Education;
  9. пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування у період із 16 травня по 26 червня 2022 року в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) на тему «Формування сучасної філологічної освіти в країнах ЄС та її вплив на національну свідомість» за спеціальністю «035 – Філологія» в обсязі 6 кредитів (180 годин).

З вересня 2019 р. є членом Всеукраїнської асоціації викладачів іноземних мов ATFL UKRAINE.

1. Nataliia Mushyrovska, Inna Kholod, Oksana Neher, Iryna Zozulia, Iryna Pavliuk Fundamental Cognitive-Semantic Theories in Linguistics. Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación. Vol. 16, No. 3. P. 263–273. DOI: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2022.16.03.19 Web of Science

2. Павлюк І.Б. Науково-популярний текст: синтаксичні особливості / І.Б. Павлюк //  Комунікація  у сучасному соціумі. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2018. – С.28–30.

3. Павлюк І.Б., Мультажинська Х.В. Розмежування понять «термін», «терміносистема», «термінологія» (на матеріалі термінів логістики). Філолгічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Львів, 7-8- грудня 2018. – С. 135-138.

4. Павлюк І.Б., Цапай Т.Ю. Терміносистема кінематографії: історія розвитку та структурно-семантичні особливості. Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 9-10 листопада 2018 р, Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2018. С. 123–126.

5. Павлюк І.Б. Номенклатура і професіоналізми та їх роль у термінологічних системах. Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: м. Запоріжжя 18-19 жовтня 2019 р, Запоріжжя, 2019. С. 26-28.

6. Павлюк І. Б. Фахова комунікація, фаховий текст та його типи. Науковий вісник Дрогобицького державного пед. університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 2019. № 12. С. 165–169. DOI https://doi.org/10.24919/2663-6042.12.2019.189293 Фахове видання

6. Mintsys E., Mintsys Yu., Pavliuk I. Diminutive-Based Commissive Speech Acts in Children’s Prose Domain. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. Одеса, 2021. Вип. 46 (2). С. 22-26. https://doi.org/10.32841/2409-1154.2020.46-2.5  Фахове видання

7.Mintsys E., Mintis I., Pavliuk I. English Hyperbole in Contemporary Women’s Fiction Prose (A Study of Sophie Kinsella’s Novels). Записки з романо-германської філології. Одеса, 2020. Вип. 1 (46). С. 175-187. DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.1(46).234409 Фахове видання

8. Pavliuk I. B., Mintsys E. Ye., Bylytsia U. Ya. Fitness Abbreviations and Blends and Peculiarities of Their Translation in Ukrainian.  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2021 № 52 том 2. C. 159-163. Фахове видання ISSN 2409-1154 DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.52-2.38

9. Pavliuk I. Blended Learning: New Dimensions in Teaching English. Scientific and pedagogical internship “Formation of modern philological education in the EU countries and its influence on national identity”: Internship proceedings, May 16 – June 26, 2022. Wloclawek, 2022. P. 62–65.

10. Билиця У.Я., Дойчик О.Я., Павлюк І.Б. Концепт «РSYCHO-EMOTIONAL STATES AND FEELINGS» в англійськомовній компаративній фразеології. Мова. Література. Фольклор. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 2. С. 7-17. DOI: https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-2-1 Фахове видання

11. Pavliuk I.B. Terminological fields of fitness terminology. Видавничий дім«Гельветика», Івано-Франківськ. 2023. Том І С. 59-66. DOI: https://doi.org/10.32782/folium/2023.2

1. Дисципліна спеціалізації “Міжкультурні аспекти перекладу”  (4-й курс)

Cross-cultural Aspects of Translation Lecture Notes

Cross-cultural Aspects of Translation in Practice

2. Друга іноземна мова (англійська) 3-й курс

3. Оновна іноземна мова (англійська) 1-й курс

Самостійна робота

самостійна робота з ОІМ 1 курс (1 семестр)

самостійна робота з ОІМ 1 курс (2 семестр)

Консультації:

Вівторок 13.20 – 14.40 (ауд. 209 або за покликанням Skype)

Четвер 13.20 – 14.40

Викладачки кафедри англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника О. О. Кульчицька та І. Б. Павлюк зорганізували створення студентками групи А-11 профорієнтаційного відео-ролика (січень 2023 р.).