Силабуси освітніх компонентів (ОК)

Анотації дисциплін вибору студента спеціальності 014.021 «Середня освіта (Мова та література (англійська))»

Цикл загальної підготовки

 

Політологія        4 сем., 2-й рік навчання

Навчальна дисципліна «Політологія» спрямована на формування у студентів цілісного уявлення про політичну сферу життя суспільства і закономірності її функціонування. Програма курсу розкриває зміст політичних інститутів та процесів, характеризує сучасну державу як базовий елемент політичної системи та політичного режиму, покликана формувати політичну свідомість та політичну культуру студентів, їх активну громадянську позицію.

 

Інформаційні технології в освіті    4 сем., 2-й рік навчання

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні інформаційні технології для модернізації освітнього процесу та наукових досліджень. Курс покликаний висвітлити актуальний стан  інформаційно-цифрових компетентностей учнів, а також розкрити шляхи їх розвитку.

Об’єкт вивчення дисципліни – умови створення для розробки та використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у науково-дослідницькій діяльності вчителя іноземної мови, формування умінь та навичок використання відповідного програмного та методичного забезпечення в освітньому процесі.

Курс представлений шістьма темами. В кожній темі є план, методичні рекомендації, презентації,  додаткові електронні навчальні матеріали, питання для самоконтролю, тести, практичні завдання та завдання для самостійної роботи, критерії оцінювання кожної теми та термін виконання.

Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента за виконані завдання заносяться до електронного журналу.

 

Країнознавство  4 сем., 2-й рік навчання

Основна мета курсу – ознайомити студентів з особливостями географічного положення та клімату Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, їх суспільно-політичного ладу, сучасного процесу стратифікації суспільства, конфесійної та етнічної мобільності населення, формування національної освіти, культури, літератури та мистецтва, а також з найбільш важливими подіями в історії Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Завдання курсу передбачають:  розширення знань студентів у галузі історії, географії, економіки, політики, культури Великої Британії та США з побутового до професійного рівня; навчання студентів самостійно користуватися матеріалами, обробляти отриману інформацію й робити повідомлення на задану тему. Курс сприяє підвищенню загальнокультурного рівня студентів у процесі оволодіння ними знаннями географії, історії, економіки, політики, культури цих країн.

 

Лінгвокраїнознавство  4 сем., 2-й рік навчання

Курс “Лінгвокраїнознавство” є дисципліною вільного вибору студента, який читається у 4-му семестрі і покликаний збагатити лінгвістичні і національно-культурні знання майбутніх учителів англійської мови, розширити їх перекладацькі й культурно-комунікативні можливості через комплексне вивчення зв’язку мови з культурою її носіїв.

Зміст дисципліни охоплює найбільш проблемні питання дослідження специфіки мовного відображення дійсності та впливу мови на формування національного світогляду. Студенти вивчають фахову термінологію, ознайомлюються з основними методами аналізу мовного матеріалу, застосовують їх на практичних заняттях. Студенти розвивають навички аналітичного критичного мислення, досліджують специфіку формування концептуальної та мовної картин світу, що сприяє формуванню їхньої міжкультурної комунікативної компетентності, яку вони згодом розвиватимуть в учнів ЗЗСО.

 

 

Цикл професійної підготовки

 

Англійська пунктуація                   5 сем., 3-й рік навчання

Навчальна дисципліна «Англійська пунктуація» є складовою освітньо-професійної програми підготовки майбутнього вчителя англійської мови, яка входить до циклу професійної підготовки як дисципліна вільного вибору студента. Вона вивчається у 5-му семестрі та є доповненням до курсів «Основна іноземна мова» та «Практична граматика». Вивчення цього теоретично-практичного курсу поглибить філологічну підготовку майбутніх учителів, сприятиме розумінню синтаксичної будови англійської мови, критичному осмисленню основних теоретичних принципів та особливостей вживання пунктуаційних знаків, які властиві сучасному стану англійської мови. Практичні заняття, передбачені дисципліною, покликані забезпечити якісне самостійне формування студентами умінь писемного англійського мовлення, а країнознавчий характер різножанрового ілюстрованого навчального матеріалу сприятиме також формуванню у них соціокультурної та соціолінгвістичної компетентностей відповідно до  ОКР бакалавр. Курс читається англійською мовою, що сприяє збагаченню словникового запасу студентів відповідною термінологією та позитивно впливатиме на формування їхньої іншомовної комунікативної компетентності.

 

Написання есе     5 сем., 3-й рік навчання

Курс «Написання есе» англійської мови має на меті вироблення у студентів чіткої уяви про есе як окремий літературний жанр, розвиток у студентів вмінь і навичок аналізувати та інтерпретувати структурно-композиційні особливості есе, а також підвищення загальної культури у розвитку навичок вдумливого читання, творчого письма, розвиток художнього смаку та вдосконалення мовної компетенції.

Зміст дисципліни охоплює основні концепції і теорії дослідження англійської мови як іноземної, специфіку фахової термінології, методи дослідження структурно-композиційних та мовно-стилістичних особливостей есе, аналіз сучасних поглядів на творче письмо. Зазначений курс спрямований на розвиток здатності студентів самостійно набувати і удосконалювати знання та вміння через пошук, читання, реферування англомовної наукової літератури та удосконалення академічної грамотності шляхом написання есе.

Навчання аудіювання засобами аудіо книг     6 сем., 3-й рік навчання

Практичний курс «Навчання аудіювання засобами аудіокниг» спрямований на розвиток професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови, а саме ознайомлення їх із методикою формування англомовної аудитивної компетентності з використанням сучасних англомовних оповідань у звукозаписі та удосконалення їхніх аудитивних умінь на основі цієї методики.

Предметом вивчення курсу є аудіокниги художніх творів та методика формування англомовної аудитивної  компетентності із їх використанням.

Основними завданнями вивчення курсу є розширення знань студентів про аудіокниги та їх лінгводидактичний потенціал; проблеми формування іншомовної аудитивної компетентності поза межами автентичного середовища; психолінгвістичні особливості процесу аудіювання художніх творів; дискурсивні характеристики сучасних англомовних оповідань у звукозаписі; фактори, що впливають на успішність аудіювання та стратегії роботи із аудіокнигами; етапи навчання, систему вправ та циклічну модель навчання аудіювання художніх творів; щоденник аудіювання.

Навчальне аудіювання художніх творів на практичних заняттях і під час самостійної роботи сприятиме формуванню здатності студентів до автономного аудіювання та розширенню їх аудитивного досвіду. Таке аудіювання проводиться із використанням навчально-методичного посібника «Listening to fiction audiobooks. Contemporary short stories», що містить комплекси вправ до 12 автентичних англомовних оповідань («BBC National Short Story Award» 2010–2013 рр.) та щоденник аудіювання.

Практична розробка завдань та вправ до вибраної аудіокниги на основі вивченої методики сприятиме формуванню здатності студентів до її реалізації у навчальному процесі.

Академічне публічне мовлення     6 сем., 3-й рік навчання

Курс академічного публічного мовлення має на меті забезпечити студентів систематичними знаннями основ сучасного публічного мовлення як науки про мисленнєво-мовну діяльність, спрямовану на переконання, вплив та досягнення цілей у процесі мовної комунікації; сформувати у студентів уміння і навички аналізувати та продукувати тексти різного типу відповідно до мети, призначення й умов спілкування; сформувати навички ефективної мовленнєвої поведінки в актуальних ситуаціях спілкування, виховати уважне і критичне ставлення до свого мовлення у всіх сферах спілкування. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти робити риторичний аналіз промов; створювати тексти публічних виступів академічного характеру, актуалізуючи набуті знання на кожному з етапів підготовки й виголошення промови; ефективно вести суперечки, використовуючи коректні прийоми.

 

Мовне тестування й оцінювання    7 сем., 4-й рік навчання

Навчальна дисципліна «Мовне тестування й оцінювання» є складовою освітньо-професійної програми підготовки майбутнього вчителя англійської мови, яка входить до циклу професійної підготовки як дисципліна вільного вибору студента. Вона вивчається у 7-му семестрі та є доповненням до нормативного курсу «Методика викладання основної іноземної мови». Вивчення цього теоретично-практичного курсу поглибить методичну підготовку майбутніх учителів, сприятиме розумінню тестового контролю іншомовної комунікативної компетентності, критичному осмисленню основних теоретичних принципів та особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів ЗЗСО відповідно до Державних стандартів і концепції НУШ. Лекційні заняття базуються на основних положеннях лінгво дидактики та покликані підвищити інтерес студентів до глибшого самостійного вивчення питань курсу, сприятимуть формуванню їхньої професійно-методичної  компетентності. Практичні заняття закріплять набуті на лекціях і під час самостійної підготовки знання з курсу, покращать професійно-орієнтовані комунікативні та інформаційно-комунікаційні вміння студентів відповідно до ОКР бакалавр. Курс читається англійською мовою, що сприяє збагаченню словникового запасу студентів відповідною термінологією та позитивно впливатиме на оволодіння ними усним і писемним англійським мовленням.

 

Основи медіаосвіти               7 сем., 4-й рік навчання

Курс “Основи медіаосвіти” спрямований на формування медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення) та новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

Зміст дисципліни охоплює проблемні питання дослідження аспектів медіаосвіти, медіакультури та інфо-медійної грамотності. Студенти вивчають фахову термінологію, ознайомлюються з основними методами аналізу і вчаться їх застосовувати, аналізуючи відповідний матеріал на практичних заняттях. Засвоюючи методику аналізу матеріалу різного рівня, студенти розвивають навички аналітичного критичного мислення, досліджують специфіку основних елементів медіаосвіти, що передбачає формування у студентів медіакомпетентності.

Анотації дисциплін вибору студента  спеціальності 014.021 «Середня освіта (Мова та література (англійська))» завантажити

Дисципліни вибору студента. СОА, 2 курс

Дисципліни вибору студента. СОА. 3 курс