Тацакович Уляна Тарасівна

 

доктор філософії,

асистент

ORCID

Google Scholar

SCOPUS

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: асистент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: доктор філософії (Івано-Франківськ, 2021)

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, перекладознавство

Участь у професійних об’єднаннях: Всеукраїнська асоціація викладачів іноземних мов ATFL Ukraine (з 10.09. 2019)

Наукове стажування:
Львівський національний університет імені Івана Франка, довідка №1212-У від 03.05.2023 (тема стажування: “Сучасні методи навчання та інноваційні технології у викладанні усного та письмового перекладу у закладі вищої освіти”) (8 кредитів) (термін стажування: від 06.03.2023 до 01.05.2023).

Участь у держбюджетних наукових темах Міністерства освіти і науки України: Когнітивно-комунікативний та мультимодальний виміри англомовного дискурсу (номер державної реєстрації 0123U100259)

Підвищення кваліфікації (вебінари, тренінги):
Онлайн курс підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників «Дієві техніки презентації та відпрацювання навчального матеріалу у ЗВО” у межах курсу PROTEACH від ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» (21 січня – 22 лютого 2022)

Ефективне використання комунікативних вправ та видів роботи, що пропонуються сучасними автентичними підручниками (Dinternal Education) (жовтень, 2022)

Bringing English to life with authentic video (Dinternal Education) (November 9, 2021)

Advanced level power-ups: Enhancing high-level students’ language skills (Dinternal Education) (November 4, 2021)

Business Vs. General: How should our approaches to teaching differ? (Dinternal Education) (November 2, 2021)

Formula – Reinventing Exam Preparation (Dinternal Education) (November 1, 2021)

TESOL Methodology MOOC (The University of Maryland, USA) (August 9, 2021)

PTE Academic Reading: An overview of the exam (Dinternal Education) (May 26, 2021)

Get to know PTE Academic Speaking and Writing (Dinternal Education) (May 24, 2021)

PTE Academic Listening: An overview of the exam (Dinternal Education) (May 13, 2021)

Learning to Listen: improving students’ listening skills for exams (Dinternal Education) (April 29, 2021)

Note-taking is an essential academic skill (Dinternal Education) (April 6, 2021)

Making exam preparation engaging: Effective preparation activities for multiple-choice tasks (Dinternal Education) (March 29, 2021)

How digital tools can promote exam success (Dinternal Education) (March 23, 2021)

AE-E Teacher Using Educational Technology in the English Language Classroom (Iowa State University) (March 22, 2020).

AE-E Teacher English for Media Literacy (The University of Pennsylvania) (March 23, 2020).

E-Learning Ecologies: Innovative Approaches to Teaching and Learning for the Digital Age (University of Illinois at Urbana-Champaign) (April 26, 2020)

What is the Lexical Approach and Does it Work? (Dinternal Education) (April 29, 2020).

Teaching Global Accents in the English Classroom (Dinternal Education) (May 6, 2020).

1.Tatsakovych, U. Frame Semantics and Translation of Intertextuality. Studies about Languages. Kaunas, 2019. No. 35. P. 104-120. Scopus
https://kalbos.ktu.lt/index.php/KStud/article/view/24016/13467
2. Тацакович У.Т. Трампінг як вид змагального гумору: мономодальна й мультимодальна репрезентації (на матеріалі анімаційного телесеріалу “Кінь БоДжек”). Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, 2022. Вип. 54. Т.2. С.193-198. Фахове видання
http://aphn-journal.in.ua/archive/54_2022/part_2/29.pdf
3. Тацакович У.Т. Когнітивне перекладознавство: становлення, сучасний стан і перспективи розвитку. Закарпатські філологічні студії. Одеса, 2021. Вип. 17. Т. 2. С. 98-105. Фахове видання http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/17/part_2/21.pdf
4. Тацакович У. Т. Лінгвокогнітивні інструменти дослідження перекладу: операції конструалу. «Південний архів» (філологічні науки). Херсон, 2020. № 22. С. 142-146. Фахове видання https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa/article/view/671/671
5. Тацакович У.Т. Інтертекстуальність у перекладі: Загальний огляд та обґрунтування інтегрованого підходу. Закарпатські філологічні студії. Одеса, 2019. Вип. 11. Т. 2. С. 51-57. Фахове видання https://cutt.ly/bwwZ9z0V
6. Тацакович У.Т. Фреймовий підхід до перекладу алюзії. Стиль і переклад. Київ, 2019. Вип. 1(6). С.139-149. Фахове видання https://style-and-translation.knu.ua/media/files/2022/1/3/6-139-149.pdf
7. Тацакович У. Т. Інтертекстуальність як аналогове мапування між фреймами. «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». Херсон, 2018. Том 29 (68). № 4. C. Фахове видання
https://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/4_2018/19.pdf

Навчально-методичні посібники:

1. Тацакович У.Т. Навчально-методичний посібник з практики перекладу (для студентів 3 курсу ОР бакалавр англійського відділення денної та заочної форм навчання). Івано-Франківськ, 2023. 70 с. [електронне видання]: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/16538

Навчально-методичний посібник з_практики перекладу
2. Тацакович У. Т. Практикум з художнього перекладу (для студентів 2 курсу ОР магістр англійського відділення денної та заочної форм навчання). Івано-Франківськ, 2023. 72 с. [електронне видання]: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/16539 Практикум_з художнього _перекладу
3. Тацакович У. Т. Практикум з аудіювання англійською мовою за подкастами “6 Minute English” для студентів 1 курсу англійського
відділення денної та заочної форм навчання. Івано-Франківськ, 2022. 70 с. [електронне видання]: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/12744

Тези конференцій:
1. Тацакович У. Т. The interaction between translation studies and the 4EA cognition theory. «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику і перспективи розвитку»: матеріали VI Міжнародної науково- практичної конференції. 12-13 травня, 2023 р. Переяслав, 2023. С.150- 153.
2. Tatsakovych, U. Mental Imagery in Translation from English into Ukrainian: A Cognitive Linguistics Perspective (A Study of Y. Martel’s novel The Life of Pi). «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»: тези доповідей ХІ наукової конференції ХНУ ім. В. Н. Каразіна. 15-16 квітня, 2021 р. Харків, 2021. С.93-95.
3. Тацакович У. Т. Фреймовий підхід до перекладу алюзії. «Переклад і мова: компаративні студії»: матеріали І Міжн. конф., Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 27-28 березня 2019 р. Київ, 2019. С. 149-150.
4. Тацакович У. Т. Інтертекстуальність у площині фреймової семантики. «Сучасна філологія: теорія і практика»: матеріали V Міжнародної наук.- практ. конф., м. Вінниця, 14-15 грудня 2018 р. Вінниця, 2018. C. 91-94.

Основна іноземна мова
Художній переклад
Практика перекладу
Друга іноземна мова (англійська)
Самостійна робота з Основної іноземної мови
Самостійна робота з Художнього перекладу
Самостійна робота з Практики перекладу
Самостійна робота з Другої іноземної мови

Самостійна робота

самостійна робота “Основна іноземна мова”

самостійна робота “Друга іноземна мова”

самостійна робота “Практика перекладу”

самостійна робота “Художній переклад”

Консультації:

середа 16:20 – 17:40
(https://us04web.zoom.us/j/8138697647?pwd=NGx0bXZnY2orOWxBdEppY2VUQlpldz09)
п’ятниця 16:20 – 17:40
(https://us04web.zoom.us/j/8138697647?pwd=NGx0bXZnY2orOWxBdEppY2VUQlpldz09)