Опис освітньої програми “Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад”, ОП, НП

Гарант ОП

Дойчик Оксана Ярославівна

Звернутися до гаранта

 

Проєктна група ОП

Бистров Яків Володимирович

Ковбаско Юрій Григорович

Семчук Наталія Ігорівна

Кобута Катерина Степанівна

 

Освітня програма і навчальний план 2023:

OP-Ang-mova-i-lit-II-inz-mova-perekld-mag-2023

NP-Ang-mova-i-lit-II-inz-mova-perekld-mag-2023

 

Освітня програма і навчальний план 2022:

OP-Ang-mova-i-lit-II-inz-mova-perekld-mag-2022

NP-Ang-mova-i-lit-II-inz-mova-perekld-mag-2022

 

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою oksana.doichyk@pnu.edu.ua

Освітньо-професійна програма «Англійська мова і література, друга іноземна, переклад» другого (магістерського рівня), галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія розроблена відповідно до частини шостої статті 10, підпункту 16 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, Довідника користувача ЄКТС (2015). Освітньо-професійна програма укладена відповідно до Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 035 Філологія для другого (магістерського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р., № 871).

Відповідно до наказу МОН України від 25.05.2016 № 567, Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2016 р. за № 825/28955 Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 «Філологія», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1293 від 20.09.2017 № 353 від 12.04.2018, затверджено спеціалізацію за другим (магістерським) рівнем 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Освітня програма укладена з урахуванням результатів виконання проєкту Програми ЄС Еразмус+ «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції» (№ 610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP – MultiEd) (2019-2023 рр.) за участю закладів вищої освіти України, Естонії, Великобританії, Німеччини. При формуванні освітньо-професійної програми були враховані побажання здобувачів вищої освіти, внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів.

Освітньо-професійна програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри англійської філології факультету іноземних мов (протокол № 7 від 30.03.2022 р.), на засіданні вченої ради факультету іноземних мов (протокол № 4 від 05.04.2022 р.) і вченою радою університету (протокол № 5 від 31.05.2022р.). Освітньо-професійна програма введена в дію 01 вересня 2022 р., наказ № 49/06-11-с від 03.06.2022 р. Наказом ректора № 54/06-11-с від 07.06.2022 р. гарантом освітньої програми затверджено д.філол.н., доц. Ковбаска Ю.Г.

У 2023 році гарантом ОП «Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад» ОР магістр затверджено доц. Дойчик О.Я. (наказ № 28/06-11-с від «01» березня 2023 р.).

За рекомендаціями стейкхолдерів та на прохання здобувачів вищої освіти освітньо-професійну програму оновлено. Зміни до освітньо-професійної програми обговорено на засіданні кафедри англійської філології (протокол № 10 від «16» червня 2023 року), затверджено на засіданні Вченої ради факультету іноземних мов (протокол № 9 від «19» червня 2023 року), затверджено на Вченій раді університету (протокол № 06 від 27 червня 2023 р.), надано чинності наказом ректора № 48/06-11-с від 29 червня 2023 року та введено в дію з 01 вересня 2023 року.