Практика

Спеціальність 014 «Середня освіта»

014.021 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)

Навчальна (методична) практика

Завантажити силабус Навчальна практика СОА

Бази практик

Навчальна практика І  (мовна фонетично-корективна) завантажити програму

Навчальна практика ІІ (кероване педагогічне спостереження) завантажити програму

Виробнича педагогічна практика І (помічник вчителя) завантажити програму

За навчальним планом, навчальну (методичну) практику проходять студенти 3-4-го курсів спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.02 Мова і література (англійська).  Практика відбувається у 5-7 семестрах у загальноосвітніх навчальних закладах, які визначені базами практики відповідно до Угоди про співпрацю між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради 4с/17 від 20.02.2017 р.

Основними обов’язками студентів-практикантів є:

 • Відвідувати базу практики відповідно до розкладу навчальної практики
 • Надавати посильну допомогу вчителям англійської мови
 • Займатися плануванням і викладанням фрагментів уроків
 • Вести спостереження за діяльністю вчителя та учнів на уроках англійської мови, виконуючи практичні завдання
 • Брати активну участь в обговоренні результатів спостереження під час занять з методики навчання
 • Виконувати індивідуальні завдання
 • Опрацювати рекомендовану літературу
 • Звітувати про хід практики та її результати
 • Дотримуватися правил техніки безпеки, внутрішнього розпорядку бази практики, етики взаємовідносин між учасниками практики
 • Подати відгук про практику.

Мета практики – надати студентам можливість брати участь в організації та проведенні уроків, здійснювати планування уроків, викладати їх фрагменти, спостерігати за роботою досвідчених вчителів та пов’язати набутий досвід з навчальним матеріалом другого-третього  років вивчення курсу методики.

Завдання практики:

 • оволодіти навичками планування уроків і викладання їх фрагментів
 • отримати нові знання, уміння і навички при виконанні конкретних практичних завдань із керованого спостереження, що відповідають змісту Модулів 3, 4 і 5 Програми з методики навчання англійської мови
 • поглибити знання, уміння і навички при виконанні індивідуальних завдань
 • сформувати вміння аналізувати окремі аспекти власної роботи як помічника вчителя та робити узагальнення.

У результаті проходження навчальної (методичної) практики студенти повинні володіти такими компетентностями:

Загальні компетентності:

 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Здатність бути критичним, самокритичним і відповідальним за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних контекстах.
 • Здатність навчатися та продовжувати навчання із значним ступенем автономності для оволодіння сучасними знаннями.
 • Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність демонструвати поглиблені когнітивні та практичні вміння/навички, майстерність та інноваційність при розв’язанні складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання.
 • Здатність працювати в команді та автономно.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою, усно та письмово.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях професійної або навчальної діяльності.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Фахові компетентності:

 • Критичне осмислення структури педагогічної науки та її теоретичних основ. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
 • Здатність використовувати в професійній діяльності знання традиційних і новітніх теорій, напрямків, методів і технологій в галузях педагогіки, психології та методики навчання іноземних мов.
 • Розуміння основних цілей і завдань освітнього процесу та специфіки діяльності вчителя ІМ у закладах ЗСО.
 • Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати іноземну мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
 • Здатність планувати, організовувати, здійснювати прикладне мікродослідження з предметної спеціальності на засадах науково-методологічного та етично-правового підґрунтя, систематизувати, аналізувати, інтерпретувати та доносити до фахівців і нефахівців його результати.
 • Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
 • Здатність планувати, організовувати та проводити уроки та навчальні курси з основної і другої іноземної мови та англійської літератури, а також оцінювати навчальні досягнення учнів.
 • Здатність до організації ділової комунікації.
 • Здатність організовувати та керувати власним професійним розвитком та інших осіб у сфері вивчення та навчання іноземних мов.

Результати навчання:

 • Здатність планувати уроки і викладати їх фрагменти
 • Здатність застосовувати нові знання, уміння і навички при виконанні конкретних практичних завдань із керованого спостереження, що відповідають змісту Модулів 3, 4 і 5 Програми з методики навчання основної іноземної мови (англійської)
 • Здатність застосовувати знання, уміння і навички при виконанні індивідуальних завдань
 • Здатність аналізувати окремі аспекти власної роботи як помічника вчителя та робити узагальнення.

 Зміст практики.

Під час навчальної практики студенти надають посильну допомогу вчителям англійської мови в організації та проведенні уроків, здійснюють планування та викладання фрагментів уроків, а також виконують конкретні практичні та індивідуальні завдання, які покликані поглибити розуміння раніше вивченого на практичних заняттях навчального матеріалу, який міститься у Модулях 3, 4 і 5 Програми з методики навчання основної іноземної мови (англійської). Практичні завдання запозичені/ адаптовані з цієї Програми, яка була укладена в рамках спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти та науки України «Шкільний вчитель нового покоління». Завдання містяться у робочій програмі практики, а критерії оцінювання – в силабусі.

Виробнича педагогічна практика ІІ (вчитель-практикант) завантажити програму

 Відповідно до навчального плану виробничу (педагогічну) практику проходять студенти 4-го курсу спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.02 Мова і література (англійська). Практика відбувається у 8-му семестрі упродовж чотирьох тижнів у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, які визначені базами практики відповідно до Угоди про співпрацю між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради 4с/17 від 20.02.2017 р.

Основними обов’язками студентів-практикантів є:

 • Відвідувати базу практики відповідно до розкладу виробничої практики;
 • Займатися плануванням і викладанням уроків і позакласних заходів;
 • Вести спостереження за діяльністю вчителя-наставника та колег на уроках англійської мови;
 • Брати активну участь в обговоренні одержаних результатів спостереження;
 • Щотижня зустрічатися з керівниками-методистами практики від навчального підрозділу задля обговорення та аналізу отриманого досвіду;
 • Опрацювати рекомендовану літературу;
 • У встановлений термін звітувати про хід практики та її результати;
 • Дотримуватися правил техніки безпеки, внутрішнього розпорядку бази практики, етики взаємовідносин між учасниками практики;
 • Подати відгук про практику.

 Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, принципами та засобами навчання іноземних мов, формування у них на базі психолого-педагогічних і фахових знань професійних умінь та навичок для здійснення навчально-виховного процесу з іноземної мови в закладах загальної середньої освіти, а також самостійно вирішувати типові професійні завдання, передбачені вимогами освітньо-кваліфікаційного рівня учителя іноземних мов; застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних педагогічних і науково-дослідних завдань в галузі навчання іноземних мов у середній школі, пов’язати набутий досвід з навчальним матеріалом усього курсу методики навчання основної іноземної мови.

Завдання практики:

 • удосконалити навички планування уроків;
 • оволодіти навичками викладання уроків;
 • сформувати вміння аналізувати усі аспекти роботи вчителя-практиканта та робити узагальнення.

        У результаті проходження виробничої (педагогічної) практики студенти повинні володіти такими компетентностями:

Загальні компетентності:

 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Здатність бути критичним, самокритичним і відповідальним за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних контекстах.
 • Здатність навчатися та продовжувати навчання із значним ступенем автономності для оволодіння сучасними знаннями.
 • Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність демонструвати поглиблені когнітивні та практичні вміння/навички, майстерність та інноваційність при розв’язанні складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання.
 • Здатність працювати в команді та автономно.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях професійної або навчальної діяльності.
 • Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Фахові компетентності:

 • Критичне осмислення структури педагогічної науки та її теоретичних основ.
 • Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
 • Здатність використовувати в професійній діяльності знання традиційних і новітніх теорій, напрямків, методів і технологій в галузях педагогіки, психології та методики навчання іноземних мов.
 • Розуміння основних цілей і завдань освітнього процесу та специфіки діяльності вчителя ІМ у закладах ЗСО.
 • Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати іноземну мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
 • Здатність планувати, організовувати, здійснювати прикладне мікродослідження з предметної спеціальності на засадах науково-методологічного та етично-правового підґрунтя, систематизувати, аналізувати, інтерпретувати та доносити до фахівців і нефахівців його результати.
 • Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
 • Здатність планувати, організовувати та проводити уроки та навчальні курси з основної і другої іноземної мови та англійської літератури, а також оцінювати навчальні досягнення учнів.
 • Здатність до надання консультацій з професійних питань з дотримання норм літературної мови та культури мовлення.
 • Здатність до організації ділової комунікації.
 • Здатність організовувати та керувати власним професійним розвитком та інших осіб у сфері вивчення та навчання іноземних мов.

Результати навчання:

 • Здатність планувати та проводити уроки іноземної (англійської) мови для учнів початкової і середньої школи
 • Здатність планувати і проводити позакласні заходи з іноземної мови
 • Здатність планувати і проводити позакласні виховні заходи
 • Здатність застосовувати нові знання, уміння і навички при вирішенні типових професійних завдань, а також при виконанні індивідуального завдання
 • Здатність проводити психолого-педагогічне вивчення колективу учнів
 • Здатність аналізувати власні уроки та уроки, проведені вчителями-наставниками і колегами
 • Здатність аналізувати усі аспекти власної роботи як вчителя-практиканта та робити узагальнення.

 Зміст практики.

Виробнича педагогічна практика у восьмому семестрі дозволяє студентам-практикантам спробувати себе в ролі вчителя за методичної підтримки методистів шкіл та викладачів університетів. Студенти проводять шість повних тижнів у школі. Вчитель-практикант планує, організовує та проводить пробні та десять залікових уроків англійської мови, позакласний захід з предмету та виховний захід. Причому, він проводить уроки як у початкових класах, так і в середніх. Студент-практикант також веде спостереження за класом, уроками свого вчителя-наставника та колеги, аналізує їх роботу на уроці, бере участь в обговоренні одержаних результатів. Упродовж педагогічної практики студент щотижня зустрічається з керівниками практики від навчального підрозділу задля обговорення та аналізу отриманого досвіду, веде облік виконання усіх завдань практики. Після закінчення практики, в установлений термін, студент подає підсумковий звіт, оформлений згідно вимог. Оцінювання виробничої практики здійснюється за критеріями (див. робочу програму практики/силабус), а її результати оголошуються на підсумковій конференції з практики.