Матіяш-Гнедюк Ірина Михайлівна

 

кандидат філологічних наук,

асистент

ORCID

Google Scholar

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Персональна інформація

У 2007 – 2012 рр. навчалась на факультеті іноземних мов ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю «англійська мова і література». У 2012 р. отримала диплом магістра з відзнакою.

У 2012 – 2015 рр. навчалась у аспірантурі за спеціальністю 10.02.04. германські мови.

У 2021 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Актуалізація концепту FAMILY у британському публіцистичному дискурсі” у Херсонському державному університеті.

У 2015 – 2018 рр. працювала асистентом кафедри іноземних мов ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З жовтня 2018 р. працює асистентом кафедри англійської філології факультету іноземних мов ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З вересня 2019 р. є членом Всеукраїнської асоціації викладачів іноземних мов ATFL UKRAINE.

Наукові інтереси: методика викладання іноземних мов, лінгвокульутурологія, лексикологія, когнітивна лінгвістика, аудіовізуальний переклад

 

Стажування:

Курс British Council English for Universities: CiVELT: Essentials, 35 годин, 19 -24 лютого2018, м. Львів

Курс British Council English for Universities CiVELT: Language of ESP 36 годин, 1 – 6 липня 2018, м. Ірпінь

II Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу”, яке відбувалося у International Historical Biographical Institute (Дубай, Рим, Нью-Йорк, Єрусалим, Пекін) з 12 серпня 2021 року по 12 жовтня 2021 року, 180 год (6 кредитів ECTS).

Сучасні методи навчання та іноваційні технології у викладанні усного та письмового перекладу у закладі вищої освіти. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, з 6 березня по 1 травня 2023 р. 8 кредитів ECTS

Членство в громадських організаціях :

Всеукраїнська асоціація викладачів іноземних мов (з 2018р.)

З вересня 2019 р. є членом Всеукраїнської асоціації викладачів іноземних мов ATFL UKRAINE.

Статті у наукових фахових виданнях:
1. Матіяш-Гнедюк І.М. Аналіз понятійного складника концепту Family (діахронний аспект). Закарпатські філологічні студії. 2018. Вип. 5. C. 73-77.
2. Матіяш-Гнедюк І.М. Семантичний аналіз синонімів номінативної лексеми концепту Family. Іноземна філологія. 2019. Вип. 132. С. 26-34.
3. Матіяш-Гнедюк І. М., Лисак К. М. Образно-ціннісний складник концепту FAMILY у британському публіцистичному дискурсі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2021. Вип. 11(79). С. 29–33.
4. Лисак К. М., Матіяш-Гнедюк І. М. Особливості функціонування імперативу обіцянки та спонукання в сучасній англомовній рекламі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори- упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. –
Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 55. Том 2. С. 117 – 122. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/55-2-18
5. Матіяш-Гнедюк, І. М. (2023). Конверсаційний аналіз як інструмент дослідження дискурсу п’єси (на матеріалі творів британських
драматургів хх ст.). Мова. Література. Фольклор, (1), 34-41. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2022-1-5
6. Матіяш-Гнедюк І.М. Дискурс п’єси у ракурсі теорії конверсаційного аналізу (на матеріалі творів британських драматургів ХХ ст.). Folium. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2023. – № 1. С. 48 – 55. DOI: https://doi.org/10.32782/folium/2023.1.7
7. Матіяш-Гнедюк І.М., Юрчишин В.М. Суміжні пари та організація преференцій у діалогах британських драм ХХ ст. (крізь призму
інструментарію конверсаційного аналізу). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2023 №
59 Том 2. С. 102 – 107.  DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2023.59.2.23

Закордонні публікації
1. Матіяш І.М. Семантичні трансформації лексеми «country» в контексті еволюції британської мовної картини світу // Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i Komunikacja Miedzykulturowa. 5. Lublin, 2018. S. 91-100.

Тези доповідей та матеріали конференцій
1. Матіяш-Гнедюк І.М. Компонентний аналіз значення слова як інструмент виокремлення понятійного складника концепту // Мова та культура : сучасні аспекти співвідношення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 7–8 грудня 2018 року. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2018. –С. 79 – 81.
2. Матіяш-Гнедюк І. Переваги використання методі ТТТ під час вивчення граматики студентами першого курсу // Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21–22 березня 2019 р. / від. ред. І.М. Романишин. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. – С. 203–205.
3. Матіяш- Гнедюк І.М. Дефініційний аналіз і семантична структура імені концепту // Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів,10–11 травня 2019 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019. – С. 103–105.
4. Матіяш-Гнедюк І.М. Публіцистичний дискурс як матеріал лінгвокультурних досліджень. // Сучасна філологія: тенденції та
пріоритети розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 24–25 травня 2019 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «центр філологічних досліджень», 2019. – Ч. 2. – С. 83 – 86.
5. Матіяш-Гнедюк І.М. Мовна картина світу як виразник об’єктивної дійсності засобами мови // Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук в Україні та ЄС: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бая-Маре, Румунія, 20–21 вересня 2019 року

Основна іноземна мова (англійська) 1 курс, денне відділення

Основна іноземна мова (англійська) 2 курс, заочне відділення

Практична фонетика, 1 курс, денне відділення

Практична граматика, 1 курс, денне відділення

Самостійна робота

самостійна робота з ОІМ 2 курс

самостійна робота з ПФ 1 курс

самостійна робота з ОІМ 1 курс (1 семестр)

самостійна робота з ОІМ 1 курс (2 семестр)