Наукова робота викладачів

 

Основні напрямки наукових досліджень

Пріоритетним напрямком досліджень кафедри англійської філології є “Германські мови”. Дослідження за цим напрямком були об’єднані колективною темою «Когнітивно-комунікативний та мультимодальний виміри англомовного дискурсу» (номер державної реєстрації 0123U100259). Науковим керівником комплексної кафедральної теми є д.філол.н., проф. Бистров Я.В. У межах цієї теми опубліковано низку статей викладачами кафедри і захищено кандидатські дисертації зі спеціальностей 10.02.04 – германські мови, 035 Філологія.

В межах колективної теми досліджуються:

– функції мовних одиниць різних рівнів у контексті англомовного художнього дискурсу;
– метафорична концептуалізація художнього і політичного дискурсів;
– когнітивний аспект ідіостилю автора;
– когнітивно-прагматичні параметри термінології;
– структурно-семантичні особливості порівняльних конструкцій в діахронічному аспекті;
– сугестивність політичного дискурсу;
– когнітивно-семантична класифікація дієслів англійської мови;
– прецедентність в англомовному медійному дискурсі та ін.

Іншим напрямком наукових розвідок кафедри англійської філології є зарубіжна література (науковий керівник – к.ф.н., доц. Телегіна Н.І.). В рамках зарубіжного літературознавства досліджуються:

– жанрові та стильові особливості творів найвідоміших сучасних британських та американських письменників;
– особливості творчого методу сучасних британських та американських письменників;
– американський мультикультуралізм;
– інтертекстуальність та ін.