Дерев’янко Оксана Андріївна

кандидат філологічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяНавчальні дисципліниОсновні публікаціїКонтакти

Автор понад 90 наукових і навчально-методичних праць, 1 монографії, опублікованої за кордоном. Публікується у наукових виданнях Великобританії, Польщі, Росії, Словаччини, Болгарії. Здійснює наукове керівництво магістерськими і дипломними роботами зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

 Стажування:

“Вивчення новітніх методик та практики TESOL” (кафедра англійської філології Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля), м. Луганськ.

Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (кафедра англійської мови, факультет іноземної філологіх), 2016 р.

 Участь у держбюджетних наукових темах Міністерства освіти і науки України:

«Концептуальна і мовна картини світу» (номер державної реєстрації  0113U001963).

Відзнаки і нагороди:
Грамота голів Івано-Франківської ОДА та Івано-Франківської обласної ради (2002).

 

1. Порівняльна типологія англійської та української мов

Зразок підсумкової контрольної роботи
Інформаційні ресурси
Методичне забезпечення
Перелік питань для підсумкового контролю із порівняльної типології англійської та української мов
Плани семінарських занять
Рекомендована література
Теми рефератів

2. Країнознавство Великої Британії та Сполучених Штатів Америки

Завдання для підсумкового контролю
Зразок підсумкової контрольної роботи
Інформаційні ресурси
Країнознавство методичні рекомендації
Методичне забезпечення
Перелік питань для підсумкового контролю із країнознавства Великої Британії та Сполучених Штатів Америки
Плани семінарських занять
Рекомендована література

3. Методи семантичного аналізу

Glossary

 

E-resourse

4. Практичний курс англійської мови
5. Практична граматика

Силабус навчальної дисципліни “Курсова робота” ОР Бакалавр завантажити

Самостійна робота

самостійна робота з Країнознавства Lecture 1

самостійна робота з Країнознавства Lecture 2

самостійна робота з Країнознавства Lecture 4

самостійна робота з ОІМ 3 курс

 

 1. Дерев’янко О.А. Дебітивність як семантична категорія / О.А. Дерев’янко // Предикат у структурі речення: монографія / за ред. акад. НАПН України В.І. Кононенка. – Київ; Івано-Франківськ; Варшава, 2010. – С. 319-347.
 2. Дерев’янко О.А. Оцінка “добре” / “погано” як диференційна ознака речень із предикатами дебітивності  // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015): матеріали II Міжнар. наук. конф. / відп. ред. Н.Я. Яцків. – Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – С. 202-205.
 3. Дерев’янко О.А., Федюк Л. Генеза розвитку «традиційного шотландського одягу» // Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2015”, 07-15 czerwca 2015 roku po sekcjach: Filologiczne nauki. Muzyka i zycie. –  Przemysl: Nauka I studia, 2015. – P. 34-39.
 4. Дерев’янко О.А. Концепти повинності в семантичному полі дебітивності / О.А. Дерев’янко //  Materiály X mezinárodní vědecko-practická konference “Vědecký průmysl evropského kontinentu – 2014“. – Díl 13. Filologické vědy. – Praha: Publishing House “Education and Science“ s.r.o, 2014. – S. 60-66.
 5.  Деревянко О.А. Дифференциальные признаки концептов дебитивной модальности / О.А. Деревянко // Научн. журнал «Апробация» : Материалы XI Межд. научн.-практ. конф. «Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития» (г. Махачкала, 16 ноября, 2014 г.). – Махачкала: Апробация: научн.-издат. центр. – С. 131.
 6.  Дерев’янко О.А. Позиційна структура речень з предикатами неминучості / невідворотності / О.А. Дерев’янко // Materials of the X International scientific and practical conference “Conduct of modern science” (Sheffield, November 30 – December, 7, 2014). – Volume 17: Philological sciences; ed. M. Wilson. – Sheffield: Science and education LTD, 2014. – P. 58-63.
 7. Дерев’янко О.А. Статус дебітивної модальності в ієрархії інших модальних значень / О.А. Дерев’янко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наук. пр. / укладачі: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новосельська. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 44. – 2014. – С. 85-86.
 8. Дерев’янко О.А. Семантичні засоби вираження концептів повинності та необхідності в англомовному дискурсі / О.А. Дерев’янко // Наукові записки. Серія «Філологічна»: збірник наук. пр. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 34. – 2013. – C. 50-52.
 9. Дерев’янко О.А. Засоби експлікації дієслівної категорії кратності (на матеріалі роману Карсон Сміт Маккаллерс “Учасниця весілля”) // Проблеми зіставної семантики: [збірник наукових статей] / О.А. Дерев’янко, А.А. Тронь. – Вип. 11 / [відп. ред. Корольова А.В.]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 71-77.
 10. Дерев’янко О.А. Кратність як аспектуальна характеристика предикатної дії / О.А. Дерев’янко, А.А. Тронь // Нова філологія. Зб. наук. пр. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – № 45. – С. 40-45.
 11.  Дерев’янко О.А. Семантична структура лексичних засобів вираження кратності / О.А. Дерев’янко, А.А. Тронь // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка, [гол. ред.: П.Ю. Саух, відп. ред.: Н.А. Сейко]. – Вип. 56. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 63-68.
 12.  Дерев’янко О.А. Семантика граничності /неграничності у контексті кратності / О.А. Дерев’янко, А.А. Тронь // Актуальні проблеми менталінгвістики: збірник наук. праць за матеріалами VII Міжн. наук. конф. – Черкаси: Ант, 2011. – С. 118-120.
 13.  Дерев’янко О.А. Реалізація категорії кратності у межах граничної/неграничної дії / О.А. Дерев’янко, А.А. Тронь // Науковий вісник Міжнар. гуман. ун-ту: Зб. наук. пр. – Серія: Філологія. – Вип. 2. – Одеса: Фенікс, 2011. – С. 12-16.
 14.  Дерев’янко О.А. Семантичні компоненти ситуації дебітивності / О.А. Дерев’янко // Матеріали IX Міжнар.  наук. конф. “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – С. 76-77.
 15.  Дерев’янко О.А. Миттєвість однократної дії / О.А. Дерев’янко, А.А. Тронь // Наукові записки Міжнар. гуман. ун-ту: Зб. – Одеса: Міжнар. гуманітар. ун-т, 2010. – Вип. 15. – С. 218-222.
 16.  Дерев’янко О.А. Кратність у парадигмі аспектуальних категорій / О.А. Дерев’янко, А.А. Тронь // Актуальні проблеми філології: мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін: Зб. наук. статей / за заг. ред. д.пед. н., професора Соколової І.В. – Т.I. Мовознавство. – Маріуполь: Бізнес-ціль, 2010. – С. 75-79.
 17.  Дерев’янко О.А. Країнознавство Великої Британії: Навчально-методичний посібник / О.А. Дерев’янко. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ, 2013. – 36 с.
 18.  Дерев’янко О.А. Країнознавство США: Навчально-методичний посібник / О.А. Дерев’янко. – 3-тє вид. – Івано-Франківськ, 2013. – 72 с.
 19.  Дерев’янко О.А. Вдосконалюючи англійську граматику (речення на переклад) / Improving English Grammar: sentences for translation: Навчально-методичний посібник / Дерев’янко О.А. – Івано-Франківськ, 2013. – 96 с.
 20.  Дерев’янко О.А. Т.В. Verbals: Навчально-методичний посібник. – Вид. 2-ге, пер. і доп. / О.А. Дерев’янко, О.І. Білик, Т.В. Панькова. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 84 с.
 21.  Дерев’янко О.А. Навчально-методичний посібник “Порівняльна типологія англійської та української мов”: навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання. – Вид. 2. /  Дерев’янко О.А. – Івано-Франківськ, 2012. –  56 с.
 22.  Дерев’янко О.А. Країнознавство Великої Британії та Сполучених Штатів Америки: методичні рекомендації для студентів третього курсу спеціальність 6.02030302 – мова і література (англійська) / О.А. Дерев’янко. – Івано-Франківськ: Видавництво «НАІР», 2013. – 20 с.
 23.  Дерев’янко О.А. Порівняльна типологія англійської та української мов: методичні рекомендації для студентів п’ятого курсу денної та заочної форми навчання спеціальність 7.02030302, 8.02030302 – мова і література (англійська) / О.А. Дерев’янко. – Івано-Франківськ: Видавництво «НАІР», 2013. – 22 с.
 24.  Дерев’янко О. А. Практикум з граматики сучасної англійської мови : модальні дієслова : навчально-методичний посібник / О.А. Дерев’янко, Л.М. Ікалюк, А.А. Тронь. – Вид. 3-е, переробл. і доп. – Івано-Франківськ : Видавництво “НАІР”, 2012. – 68 с.
 25.  Дерев’янко О.А. Практикум з граматики сучасної англійської мови : способи дієслова : навчально-методичний посібник. Видання 2-е, переробл. і доп. / О. А. Дерев’янко. – Івано-Франківськ : Вид-во “НАІР”, 2012. –  82 с.
 26.  Дерев’янко О.А., Назарук Л. Особливості експлікації концепта GREAT в романі Ф.С. Фіцджеральда               «Великий Гетсбі» // Materials of the XI International scientific and practical conference “Trends of Modern Science”,  May 30 – June 7, 2015. – Vol. 15. Philological sciences. – Sheffield: Science and education LTD, 2015. – P. 12-15.
 27.  Дерев’янко О.А. Повинність як динамічна необхідність та повинність як статична необхідність // Materials of the XI International scientific and practical conference “Conduct of modern science”, 2015. Vol. 17 Philological sciences. – Sheffield : Science and education LTD, 2015. – P. 69-73.
 28. Дерев’янко О.А. Лінгвокультурний концепт «ТРАДИЦІЙНИЙ ГОЛОВНИЙ УБІР» історичних провінцій Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (порівняльний аспект) / Дерев’янко О.А. Федюк Л.Є.  // Мова та культура : сучасні аспекти співвідношення : матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 25-26 листопада 2016 р. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С. 110-115.
 29.  Дерев’янко О.А. Лінгвокультурний концепт «ТРАДИЦІЙНИЙ ОДЯГ» історичних провінцій Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії / Дерев’янко О.А. Федюк Л.Є.  // Таврійські філологічні наукові читання : Міжнародна науково-практ. конф. «Перші Таврійські філологічні наукові читання», м. Київ, 27-28 січня 2017 р. – Київ : Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2017. – С. 121-126.
 30. Дерев’янко О.А. Семантико-синтаксична структура речень із предикатами дебітивності // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : [збірник].-Одеса : «Гельветика», 2017. – Вип. 27. – С. 114-117.
 31.  Дерев’янко О.А. Вираження семельфактивності та мультиплікативності засобами сталих дієслівно-субстантивних сполучень типу to give a glance у романі С. Мейер “Сутінки” // Мовні і концептуальні картини світу : Зб. наук. праць / Київ. нац.. ун-т. імені Тараса Шевченка. – Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2017.  – № 62. – С. 66-70.
 32. Дерев’янко О.А. Концептуальна дихотомія МОЄ / НЕ МОЄ в дитячих творах Франчески Саймон / Дерев’янко О.А., Смігоровська І.В. // Науковий потенціал та перспективи розвитку філологічних наук : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 8-9 грудня 2017 р.­– Київ : Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2017. – С. 75-78.
 33. Дерев’янко О.А. Дихотомія МОЄ / НЕ МОЄ в мові творів дитячих романів Жаклін Вілсон / Дерев’янко О.А., Смігоровська І.В. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. І.Я. Завальнюк]. – Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017. – Вип. 25. – С. 57-63.Derevianko O. Models of local referendum according to the constitutions of Ukraine and countries of Central and Eastern Europe: comparative-typological characteristics / S. Derevianko, O. Derevianko // Samorząd terytorialne w Konstitucjach wybranych państw Europu Środkowo-Wschodniej : Zarys problematyki / Redakcja Iwona Lasek-Surowiec. – Chelm, 2018. – S. 87-101.
 34. Дерев’янко О.А. Формування соціокультурної компетенції на прикладі історії американського президенціалізму при вивченні країнознавства США // Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р. / відп. ред. І.М. Романишин; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронні дані (Об’єм: 2,89 Мб). Івано-Франківськ: НАІР. – С. 93-96.
 35. Дерев’янко О.А., Жолинська М. Реалізація концепту FAITH в індивідуально-авторській картині світу Б. Елтона (на матеріалі роману-антиутопії “Blind Faith”) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія: Філологія, Вип. 42. 2019. Одеса: Видавн. дім “Гельветика” С. 49-52.
 36. Дерев’янко О.А. Лексична семантика предметів і реалій весільного обряду у Великій Британії та США Вишиванка // Збірник тез Всеукраїнської наук.-практ. онлайн-конференції, присвяченої Всесвітньому дню вишиванки 21 травня 2020 р. (електр. видання), за наук. ред. Н. Богданець-Білоскаленко. – К.: Педагогічна думка, 2020. С. 58-60.
 37. Дерев’янко О.А., Тронь А.А. Однократні та багатократні дієслівно-іменникові сполучення типу to give a smile у романі У. Лавендер “Тільки Джейн” // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика, 2020. – Вип. 31. Том 1. С. 327-332.
 38. Дерев’янко О.А. Доконечність як переконливий примус у семантичній структурі англійського речення із предикатом force // Зб. наук.пр. “Нова філологія” № 82 (2021). Запоріжжя: Видавничий дім “Гельветика”. С. 82-86.
 39. Дерев’янко О.А., Тронь А.А. Предикати дебітивності як засіб впливу на громадянську свідомість американської нації у політичному дискурсі Дж. Байдена. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Т.32 (71). № 4 2021. Ч. 1. С. 129- 134.
 40. Дерев’янко О.А., Тронь А.А. Дистанційне навчання як альтернатива заочній формі навчання для студентів-філологів факультету іноземних мов // Перспективные информационно-образовательные технологии: материалы II республ. конф. с междунар. участием: РФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 23.06. 2021 (электр. изд.). С. 103-107.
 41. Дерев’янко О.А. Використання предикатів дебітивності як засобу боротьби із коронавірусною інфекцією (на матеріалі промов Б. Джонсона) // Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (11-12 червня 2021 року, Національний університет “Чернігівський колегіум” ім. Т.Г. Шевченка). Чернігів, 2021. С. 56-57.
 42. Дерев’янко О.А., Тронь А.А. Предикати примусу як засіб категоричного волевиявлення у семантико-синтаксичній структурі речення. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Філологія”. Острог: Вид-во НаУОА, 2021. Вип. 11 (79). С. 222-225.
 43. Chervinska, I., Derevianko, O., Chervinskyi, A., Tron, A., Atamaniuk, Y. (2021). The cult of health philosophy in traditional culture of the inhabitants of the Ukrainian carpathians’ mountainous regions. Amazonia Investiga, 10(44), 138–148 https://doi.org/10.34069/AI/2021.44.08.13 (Web of Science).
 44. Chervinska , Chervinskyi A. Derevianko O. Implementation of multicultural ideas in the educational space of higher educational establishments. Mountain school of Ukrainian Carpaty. 2021. No. 24. pp. 114–118.
 45. Дерев’янко О.А., Мінцис Е.Є. Навчально-методичний посібник з аналітичного читання за оповіданнями С.Моема (“Short Stories” by S.Maugham) для студентів 2-3 курсів англійського відділення(стаціонарної та заочної форми навчання). Івано-Франківськ, 2021. 35 с.
 46. Дерев’янко О.А. Формування соціокультурної компетенції на прикладі історії американського президенціалізму при вивченні країнознавства США // Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р. / відп. ред. І.М. Романишин; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронні дані (Об’єм: 2,89 Мб). Івано-Франківськ: НАІР. – С. 93-96.
 47. Дерев’янко О.А. Лексична семантика предметів і реалій весільного обряду у Великій Британії та США Вишиванка // Збірник тез Всеукраїнської наук.-практ. онлайн-конференції, присвяченої Всесвітньому дню вишиванки 21 травня 2020 р. (електр. видання), за наук. ред. Н. Богданець-Білоскаленко. – К.: Педагогічна думка, 2020. С. 58-60.
 48. Дерев’янко О.А. Використання предикатів дебітивності як засобу боротьби із коронавірусною інфекцією (на матеріалі промов Б. Джонсона) // Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (11-12 червня 2021 року, Національний університет “Чернігівський колегіум” ім. Т.Г. Шевченка). Чернігів, 2021. С. 56-57.
 49. Дерев’янко О.А., Тронь А.А. Дистанційне навчання як альтернатива заочній формі навчання для студентів-філологів факультету іноземних мов // Перспективные информационно-образовательные технологии: материалы II республ. конф. с междунар. участием: РФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 23.06. 2021 (электр. изд.). С. 103-107.
 50. Tron, A., Derevianko, O., Zhumbei, M., & Shpilchak, L. (2022). Light Verb Constructions as Means of Expressing Semelfactive/Multiplicative Meanings in J.K. Rowling’s Discourse (on the basis of novels ‘Harry Potter and the Sorcerer’s Stone’ and ‘Harry Potter and the Chamber of Secrets’). Amazonia Investiga11(50), 43-54. https://doi.org/10.34069/AI/2022.50.02.5