Oksana Derevianko

PhD,

 

Associate Professor

 

ProfileCourses TaughtPublicationsContacts

Oksana Derevianko, PhD in Linguistics, the Faculty of Foreign Languages of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Oksana studied English Philology at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University) (Ukraine) from1988 to 1993. Since 1993, has been teaching at the English Philology Department.

Teaches EFL (B.A. levels), Practical Grammar (B.A. level), and British and American Countrystudies  (BA level).

Scientific Degrees:

PhD in Philology, 2001, Ivano-Frankivsk, Ukraine (thesis “Semantic-syntactic structure of the sentences with debitive predicates in modern Ukrainian language”, Supervisor – prof. V. Kononenko).

Master of Philology Vasyl Stefanyk Precarpathian University, 1993, Qualification – “Philologist, Instructor of the English and German Languages”.

Research interests: Semantic Syntax, EFL, Translation Studies

Supervision:

The scientific supervisor of students’ diploma projects and master’s theses

Scientific and Professional Training:

Completed a training course at V. Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University (22.02.2022 – 22.04.2022).

Completed a training course at Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University (2016).

Completed a training course at Volodymyr Dahl East Ukrainian National University ‘Study of the Latest TESOL Methods and Practices’ (1997)

Completed a 32-hour course “Teacher Research and Curriculum Study” designed and delivered by the British Council Ukraine within the framework of the New Generation School Teacher project (Drahobrat, 01.07. 2018 -07.07.2018).

Participation in the webinar “Supporting your learners with listening for B2 First for schools, C1 Advanced and C2 Proficiency (Cambridge Assessment English), 2021.

Participation in the webinar ‘The Use of Modern Digital Tools in the Study of English for Successful Exams’ (Dinternal Education), 2021.

Participation in the webinar ‘Innovative Approaches to the Study of Modern English Using a Blended Form of Learning’ (Dinternal Education), 2021.

Participation in the webinar ‘New Dimensions in Assessment and Learning’  (Dinternal Education), 2018.

British and American Country Studies

Practical Course of English for the 3rd year students

Practical Grammar for the 2nd year students

 1. Derevianko O. Models of local referendum according to the constitutions of Ukraine and countries of Central and Eastern Europe: comparative-typological characteristics / S. Derevianko, O. Derevianko // Samorząd terytorialne w Konstitucjach wybranych państw Europu Środkowo-Wschodniej : Zarys problematyki / Redakcja Iwona Lasek-Surowiec. – Chelm, 2018. – S. 87-101.
 2. Дерев’янко О.А. Формування соціокультурної компетенції на прикладі історії американського президенціалізму при вивченні країнознавства США // Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р. / відп. ред. І.М. Романишин; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронні дані (Об’єм: 2,89 Мб). Івано-Франківськ: НАІР. – С. 93-96.
 3. Дерев’янко О.А., Жолинська М. Реалізація концепту FAITH в індивідуально-авторській картині світу Б. Елтона (на матеріалі роману-антиутопії “Blind Faith”) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія: Філологія, Вип. 42. 2019. Одеса: Видавн. дім “Гельветика” С. 49-52.
 4. Дерев’янко О.А. Лексична семантика предметів і реалій весільного обряду у Великій Британії та США Вишиванка // Збірник тез Всеукраїнської наук.-практ. онлайн-конференції, присвяченої Всесвітньому дню вишиванки 21 травня 2020 р. (електр. видання), за наук. ред. Н. Богданець-Білоскаленко. – К.: Педагогічна думка, 2020. С. 58-60.
 5. Дерев’янко О.А., Тронь А.А. Однократні та багатократні дієслівно-іменникові сполучення типу to give a smile у романі У. Лавендер “Тільки Джейн” // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика, 2020. – Вип. 31. Том 1. С. 327-332.
 6. Дерев’янко О.А. Доконечність як переконливий примус у семантичній структурі англійського речення із предикатом force // Зб. наук.пр. “Нова філологія” № 82 (2021). Запоріжжя: Видавничий дім “Гельветика”. С. 82-86.
 7. Дерев’янко О.А., Тронь А.А. Предикати дебітивності як засіб впливу на громадянську свідомість американської нації у політичному дискурсі Дж. Байдена. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Т.32 (71). № 4 2021. Ч. 1. С. 129- 134.
 8. Дерев’янко О.А., Тронь А.А. Дистанційне навчання як альтернатива заочній формі навчання для студентів-філологів факультету іноземних мов // Перспективные информационно-образовательные технологии: материалы II республ. конф. с междунар. участием: РФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 23.06. 2021 (электр. изд.). С. 103-107.
 9. Дерев’янко О.А. Використання предикатів дебітивності як засобу боротьби із коронавірусною інфекцією (на матеріалі промов Б. Джонсона) // Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (11-12 червня 2021 року, Національний університет “Чернігівський колегіум” ім. Т.Г. Шевченка). Чернігів, 2021. С. 56-57.
 10. Дерев’янко О.А., Тронь А.А. Предикати примусу як засіб категоричного волевиявлення у семантико-синтаксичній структурі речення. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Філологія”. Острог: Вид-во НаУОА, 2021. Вип. 11 (79). С. 222-225.
 11. Chervinska, I., Derevianko, O., Chervinskyi, A., Tron, A., Atamaniuk, Y. (2021). The cult of health philosophy in traditional culture of the inhabitants of the Ukrainian carpathians’ mountainous regions. Amazonia Investiga, 10(44), 138–148 https://doi.org/10.34069/AI/2021.44.08.13 (Web of Science).
 12. Chervinska , Chervinskyi A. Derevianko O. Implementation of multicultural ideas in the educational space of higher educational establishments. Mountain school of Ukrainian Carpaty. 2021. No. 24. pp. 114–118.
 13. Дерев’янко О.А., Мінцис Е.Є. Навчально-методичний посібник з аналітичного читання за оповіданнями С.Моема (“Short Stories” by S.Maugham) для студентів 2-3 курсів англійського відділення(стаціонарної та заочної форми навчання). Івано-Франківськ, 2021. 35 с.
 14. Дерев’янко О.А. Формування соціокультурної компетенції на прикладі історії американського президенціалізму при вивченні країнознавства США // Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р. / відп. ред. І.М. Романишин; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронні дані (Об’єм: 2,89 Мб). Івано-Франківськ: НАІР. – С. 93-96.
 15. Дерев’янко О.А. Лексична семантика предметів і реалій весільного обряду у Великій Британії та США Вишиванка // Збірник тез Всеукраїнської наук.-практ. онлайн-конференції, присвяченої Всесвітньому дню вишиванки 21 травня 2020 р. (електр. видання), за наук. ред. Н. Богданець-Білоскаленко. – К.: Педагогічна думка, 2020. С. 58-60.
 16. Дерев’янко О.А. Використання предикатів дебітивності як засобу боротьби із коронавірусною інфекцією (на матеріалі промов Б. Джонсона) // Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (11-12 червня 2021 року, Національний університет “Чернігівський колегіум” ім. Т.Г. Шевченка). Чернігів, 2021. С. 56-57.
 17. Дерев’янко О.А., Тронь А.А. Дистанційне навчання як альтернатива заочній формі навчання для студентів-філологів факультету іноземних мов // Перспективные информационно-образовательные технологии: материалы II республ. конф. с междунар. участием: РФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 23.06. 2021 (электр. изд.). С. 103-107.
 18. Tron, A., Derevianko, O., Zhumbei, M., & Shpilchak, L. (2022). Light Verb Constructions as Means of Expressing Semelfactive/Multiplicative Meanings in J.K. Rowling’s Discourse (on the basis of novels ‘Harry Potter and the Sorcerer’s Stone’ and ‘Harry Potter and the Chamber of Secrets’). Amazonia Investiga11(50), 43-54. https://doi.org/10.34069/AI/2022.50.02.5