Вибіркові дисципліни ОР – бакалавр

Зразок заяви про вибір дисциплін

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ*

на 2021/2022 н.р.

ОР Бакалавр

Спеціальність 035 Філологія,

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-професійна програма «Англійська мова і література»

 

2 курс

 

 

Політологія

Рік, семестр: 2 рік, 2 семестр

Анотація. Навчальна дисципліна «Політологія» спрямована на формування у студентів цілісного уявлення про політичну сферу життя суспільства і закономірності її функціонування. Програма курсу розкриває зміст політичних інститутів та процесів, характеризує сучасну державу як базовий елемент політичної системи та політичного режиму, покликана формувати політичну свідомість та політичну культуру студентів, їх активну громадянську позицію. Метою викладання навчальної дисципліни „Політологія” є надання студентам наукових знань про основні категорії політичної науки, засвоєння ними концептуальних підходів щодо процесів розбудови демократичної держави, закономірностей переходу від тоталітаризму до демократії, формування самостійного та критичного ставлення до державотворчих процесів, політичної свідомості та політичної культури, забезпечення політичного аспекту підготовки висококваліфікованих фахівців, що мають політично-моральну громадянську позицію, розвиток політичного мислення. Завдання: вивчення сутності, теорії та методології політології як науки; розвиток здібностей розуміння політичних відносин і процесів; набуття навичок і вмінь практичного застосування теоретичних, прикладних та інструментальних компонентів політичного знання; аналіз міжнародного політичного життя, геополітичного становища і політичних процесів в Україні, її місця, статусу і відповідальності у сучасному політичному світі.

Форма контролю: залік.

 

Інформаційні технології в освіті

Рік, семестр: 2 рік, 2 семестр

Анотація. Навчальний курс «Інформаційні технології в освіті» покликаний забезпечити підготовку студентів з теоретичних основ користування сучасними ІКТ у контексті іншомовної фахової підготовки і переслідує такі найголовніші конкретні цілі: висвітлити специфіку дисципліни; описати коротку історію розвитку інформаційно-комунікаційних технологій; дати перелік типових завдань ІКТ у використанні іноземних мов у навчанні та професійній діяльності; показати роль сучасних ІКТ різноманітного призначення у вивченні та дослідженні іноземних мов, а також у перекладацькій діяльності; дати поняття про інформаційну безпеку. Введення нового матеріалу та його первинне закріплення відбувається на лекціях за допомогою методів емпіричної та катехізичної бесіди, постановки проблемних запитань.

Форма контролю: залік.

 

Країнознавство

Рік, семестр: 2 рік, 2 семестр

Анотація. Основна мета навчальної дисципліни «Країнознавство» – ознайомити студентів з особливостями географічного положення та клімату Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, їх суспільно-політичного ладу, сучасного процесу стратифікації суспільства, конфесійної та етнічної мобільності населення, формування національної освіти, культури, літератури та мистецтва, а також з найбільш важливими подіями в історії Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Завдання курсу передбачають: розширення знань студентів у галузі історії, географії, економіки, політики, культури Великої Британії та США з побутового до професійного рівня; навчання студентів самостійно користуватися матеріалами, обробляти отриману інформацію й робити повідомлення на задану тему. Курс сприяє підвищенню загальнокультурного рівня студентів у процесі оволодіння ними знаннями географії, історії, економіки, політики, культури цих країн.

Форма контролю: залік.

 

Історія країни, мова якої вивчається

Рік, семестр: 2 рік, 2 семестр

Анотація. Основна мета навчальної дисципліни «Історія країни, мова якої вивчається» – ознайомити студентів із особливостями основних етапів англійської історії, виокремити ключові проблеми, надати характеристику найбільш видатним особам історії та культури, визначити місце Великобританії у сучасному світі та всесвітній історії. Завдання курсу передбачають розширення знань студентів у галузі історії Великобританії, роль окремих особистостей у житті країни на різних етапах розвитку; навчання студентів самостійно користуватися матеріалами, обробляти отриману інформацію й робити повідомлення на задану тему. Курс сприяє підвищенню загальнокультурного рівня студентів у процесі оволодіння ними знаннями історії, політики, культури Великої Британії.

Форма контролю: залік.

 

Вступ до перекладознавства

Рік, семестр: 2 рік, 2 семестр

Курс «Вступ до перекладознавства» знайомить студентів з історією розвитку перекладу, різними видами і способами перекладу (включаючи усний переклад), лексичним, граматичним та прагматичним аспектами перекладу, різними видами трансформацій, які застосовуються в перекладі, а також з стратегіями та техніками перекладу. Зазначений курс також знайомить студентів із поняттям доместикації та форенізації як основних підходів до вибору стратегій і техніки перекладу, роз’яснює студентам поняття еквівалентності та адекватності перекладу, демонструє студентам різні погляди на ці поняття та різні теорії, як українських так і зарубіжних науковців. Зазначений курс спрямований на ознайомлення студентів із стратегіями і техніками перекладу, вдало обирати їх в залежності від типу тексту, розуміти, як зберегти в перекладі повний зміст і стильові особливості тексту.

Форма контролю: залік.

 

Теорія перекладу

Рік, семестр: 2 рік, 2 семестр

Курс «Теорія перекладу» знайомить студентів з історією розвитку перекладу, різними видами і способами перекладу (включаючи усний переклад), лексичним, граматичним та прагматичним аспектами перекладу, різними видами трансформацій, які застосовуються в перекладі, а також з стратегіями та техніками перекладу. Зазначений курс також знайомить студентів із поняттям доместикації та форенізації як основних підходів до вибору стратегій і техніки перекладу, роз’яснює студентам поняття еквівалентності та адекватності перекладу, демонструє студентам різні погляди на ці поняття та різні теорії, як українських так і зарубіжних науковців.

Зазначений курс спрямований на те, щоби навчити студентів перекладати з англійської на українську мову та з української на англійську художню, публіцистичну та наукову літературу; володіти різними видами усного перекладу.

Форма контролю: залік.

 

3 курс

 

 

Практика перекладу

Рік, семестр: 3 рік, 1 семестр

Анотація. Курс «Практика перекладу» має на меті підготувати філологів-перекладачів для роботи з текстами публіцистичного та наукового змісту, ознайомити студентів з основними способами та особливостями перекладу прозових та поетичних творів, а також розвинути навички письмового та усного перекладу з англійської на українську мову та з української на англійську. Завданнями є формування перекладацької компетентності та специфічних навичок перекладацької діяльності, засвоєння необхідних теоретичних та практичних знань, поглиблення знання англійської мови шляхом збагачення словникового запасу студентів спеціальною термінологією з технічних, юридичних, політичних, економічних та медичних галузей, ознайомлення студентів з різними способами перекладу інтернаціоналізмів, реалій, власних назв, фразеологізмів, художніх засобів тощо. Зазначений курс спрямований на розвиток здатності студентів самостійно глибоко аналізувати текст оригіналу, знаходити в ньому проблемні, з огляду на переклад, одиниці, проводити зіставний аналіз першотвору і перекладу, оцінювати стилістичний баланс двох текстів.

Форма контролю: залік.

 

Переклад комп’ютерної термінології

Рік, семестр: 3 рік, 1 семестр

Анотація. Метою вивчення дисципліни є формування у здобувача вищої освіти системно-наукового розуміння теоретичних засад перекладу науково-технічних текстів комп’ютерної галузі, засвоєння достатнього мінімуму англомовної спеціалізованої науково-технічної термінології IT галузі, розвиток навичок свідомого відбору мовних засобів з урахуванням лексико-семантичних, граматичних та жанрово-стилістичних особливостей текстів на мові оригіналу і їх перекладу для формування перекладацької компетенції, необхідної для успішної фахової діяльності та проведення наукових досліджень.

Предметом вивчення дисципліни є основні концепції розвитку сучасного перекладознавства у сфері перекладу науково-технічної літератури IT галузі, специфіку спеціалізованої комп’ютерної термінології та застосування перекладацьких трансформацій, закономірності функціонування одиниць мови на різних рівнях та техніки їх перекладу, аналіз труднощів перекладу складних граматичних, лексичних, термінологічних явищ англійського науково-технічного мовлення. Зміст навчання включає виконання повних письмових перекладів науково-технічних текстів IT галузі з англійської мови українською та навпаки. Зазначений курс спрямований на розвиток здатності студентів творчо використовувати теоретичні положення курсу для вирішення практичних професійних завдань, самостійно набувати і удосконалювати знання та вміння через пошук та читання англомовної фахової літератури.

Форма контролю: залік.

 

 

Переклад ділових документів

Рік, семестр: 3 рік, 1 семестр

Анотація. Навчальна дисципліна “Переклад ділових документів” має на меті забезпечити студентів знаннями характерних особливостей ділової документації та її відтворення в українсько-англійському та англо-українському перекладах. Курс націлений на забезпечення студентів теоретичними знаннями та практичними навиками перекладу ділової документації та необхідним мінімумом англомовної ділової термінології для подальшого здійснення перекладацької діяльності; опрацювання лексико-граматичних та структурних аспектів типових англомовних міжнародних ділових документів (різного роду листів та договорів). Навчальна дисципліна спрямована на розвиток перекладацьких навиків, необхідних для ділового перекладу українською та англійською мовами.

Форма контролю: залік.

 

Лексико-граматичні аспекти перекладу

Рік, семестр: 3 рік, 1 семестр

Анотація. Навчальна дисципліна «Лексико-граматичні аспекти перекладу» має на меті ознайомити студентів-філологів з особливостями перекладу складних граматичних конструкцій та лексичних зворотів англійської мови. Курс спрямований на забезпечення студентів теоретичними знаннями та практичними навиками перекладу граматичних конструкцій англійської мови та відтворення лексичних одиниць української мови англійською для подальшого здійснення перекладацької діяльності. Зміст дисципліни охоплює аналіз основних способів перекладу інфінітиву, герундія, дієприкметника, модальних дієслів, тощо. Особлива увага зосередження на лексичних трансформаціях, які виникають при перекладі власних назв, неологізмів, багатозначних слів та реалій.

Вивчення цього курсу поглиблює перекладознавчу підготовку майбутніх філологів, сприяє глибшому розумінню студентами варіантів та способів перекладу лексико-граматичних конструкцій англійської мови.

Форма контролю: залік.

 

 

Міжкультурні аспекти перекладу

Рік, семестр: 3 рік, 1 семестр

Анотація. Навчальна дисципліна «Міжкультурні аспекти перекладу» має на меті ознайомити студентів з теорією та практикою перекладу як напрямку прикладної лінгвістики та вияву міжкультурної комунікації; сформувати у студентів професійну перекладацьку компетенцію, підготувати їх до міжкультурної комунікації і професійної діяльності в сучасних умовах.

Зміст дисципліни охоплює основні концепції і теорії дослідження англійської мови як іноземної, специфіку фахової термінології, методи дослідження явищ сучасної англійської мови, аналіз сучасних поглядів на дискусійні мовознавчі проблеми (проблема значення слова, омонімію і полісемію, категорії числа та відмінка, проблема роду, різні погляди щодо дієслівних категорій, комунікативні і структурні типи речення). Зазначений курс спрямований на розвиток здатності студентів самостійно набувати і удосконалювати знання та вміння через пошук, читання і реферування англомовної наукової літератури.

Форма контролю: залік.

 

 

Порівняльна фразеологія

Рік, семестр:3 рік, 2 семестр

Анотація. Навчальна дисципліна «Порівняльна фразеологія» має на меті забезпечити студентів знаннями та практичними навичками роботи з фразеологічними фондами англійської та української мов. У ході курсу студенти матимуть змогу зрозуміти, що являє собою фразеологія як лінгвістична дисципліна, системно опанувати семантичні та структурно-граматичні характеристики фразеологічних одиниць обох мов, їхні джерела формування, прослідкувати функціонально-стилістичні особливості використання даних фразеологізмів, їхній прагматичний потенціал, усвідомити поняття міжмовної фразеологічної еквівалентності та специфічності, а також дослідити гендерну маркованість фразеологізмів у зіставному аспекті. На лекційних заняттях студенти ознайомляться з основними теоріями дослідження фразеологічних одиниць, тоді як на семінарських заняттях вони матимуть змогу застосувати здобуті теоретичні знання на практиці. Даний курс сприятиме формуванню перекладацької компетенції, необхідної для успішної фахової діяльності та проведення наукових досліджень.

Форма контролю: залік.

 

 

Бізнес комунікація

Рік, семестр:3 рік, 2 семестр

Анотація. Метою вивчення дисципліни «Бізнес комунікація» є формування у студентів комунікативної компетенції у сфері ділового спілкування, оволодіння студентом англійською мовою як засобом ділового спілкування в усній і письмовій формах на професійному рівні. Зміст дисципліни охоплює основні аспекти у сфері бізнесу, пов’язані з пошуком роботи, діловим етикетом, написанням резюме, мотиваційних листів, співбесідою з працевлаштування, котрі за змістом стосуються різного роду ділових та професійних ситуацій. Вивчення дисципліни забезпечує засвоєння фонових знань різних аспектів культури і мовної поведінки у побутовому та професійному середовищі, володіння лексичним матеріалом, пов’язаним з бізнес комунікацією, вміння ефективно спілкуватися у професійному оточенні, що повинно проявлятися в різних типах мовленнєвої поведінки (аудіювання, говоріння, читання, письмо).

Курс ділової англійської мови має міждисциплінарний характер та передбачає предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL), використання сучасних технологій навчання.

Форма контролю: залік.

 

 

Лінгвістичний аналіз медіа текстів

Рік, семестр: 3 рік, 2 семестр

Анотація. Навчальна дисципліна «Лінгвістичний аналіз медіа текстів» має на меті забезпечити студентів знаннями та практичними навичками роботи з сучасними англомовними медійними текстами. У ході курсу студенти матимуть змогу опанувати основи медіаграмотності через практичну роботу з медійними текстами, розвивати навики критичного мислення при прочитанні медійних матеріалів, розпізнавати маніпулятивні та персуазивні тактики, елементи дезінформації, пропаганди у медійних текстах. На лекційних заняттях студенти ознайомлюються з основними сучасними теоріями дослідження медійного дискурсу, тоді як на семінарських заняттях студенти зможуть застосувати здобуті теоретичні знання до аналізу самих текстів. Зазначений курс спрямований на розвиток здатності студентів самостійно набувати і удосконалювати знання та вміння через роботу з сучасними медійними текстами.

Форма контролю: залік.

 

Лінгвокраїнознавство

Рік, семестр: 3 рік, 2 семестр

Курс “Лінгвокраїнознавство” покликаний збагатити лінгвістичні і національно-культурні знання спеціалістів-філологів, розширити їх перекладацькі й культурно-комунікативні можливості через комплексне вивчення зв’язку мови з культурою її носіїв.

Зміст дисципліни охоплює найбільш проблемні питання дослідження специфіки мовного відображення дійсності та впливу мови на формування національного світогляду. Студенти вивчають фахову термінологію, ознайомлюються з основними методами аналізу мовного матеріалу, застосовують їх на практичних заняттях. Студенти розвивають навички аналітичного критичного мислення, досліджують специфіку формування концептуальної та мовної картин світу, що сприяє формуванню міжкультурної комунікативної компетенції.

Форма контролю: залік.

 

 

Інфо-медійна грамотність

Рік, семестр: 3 рік, 2 семестр

Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є формування інфо-медійної грамотної особистості через посилення критичного мислення, розвиток здатності до медіатворчості та їх застосування  в професійному середовищі.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є принципи функціонування сучасних традиційних тат нових медіа, їх змістові та формальні характеристики.

Дисципліна «Інфо-медійна грамотність» спрямована на розвиток критичного мислення, посилення медіаграмотності, тобто розуміння як працюють медіа (власники, журналістські стандарти), уміння розрізняти типи контенту, види маніпуляцій; інформаційної грамотності, а саме пошуку та роботи з джерелами та першоджерелами, уміння розрізняти факти та судження, систематизувати інформацію, обґрунтовувати гіпотези, аналізувати цифровий слід. Робота протягом курсу спрямована на інноваційність та розвиток креативності студентів, їх вміння втілювати ідеї завдяки онлайн інструментам.

Форма контролю: залік.

 

 

Теорія інтермедіальності: література та кінематограф

Рік, семестр:4 рік, 1 семестр

Анотація. Вивчення дисципліни «Теорія інтермедіальності: література та кінематограф» передбачає комплексний аналіз інтермедіальності (ґенеза та еволюція, огляд сучасних існуючих теорій) в межах англомовного літературного простору ХХІ століття. Курс покликаний ознайомити студентів з методами інтермедіального дослідження літературного твору та особливостями його втілення у різних видах мистецтва, зокрема у кінематографі. Об’єктом вивчення дисципліни є сучасні англомовні літературні твори та їх екранізації.

Курс спрямований на розвиток здатності студентів критично мислити, розуміти, аналізувати та інтерпретувати новітню літературу, самостійно набувати і удосконалювати знання та вміння через роботу з сучасним кінотекстом.

Форма контролю: залік.

 

 

4 курс

 

 

Література країни, мова якої вивчається

Рік, семестр: 4 рік, 1 семестр

Мета навчальної дисципліни «Література країни, мова якої вивчається» забезпечити студентів знаннями провідних соціокультурних та естетичних тенденцій англійської літератури у розмаїтті течій, шкіл та постатей, взаємодії конкретно-історичних та загальнолюдських значень. У курсі здійснюється загальний огляд англійської літератури від давньої літератури до періоду Модернізму. Увагу зосереджено на характерних жанрово-стильові особливостях та ідейно-тематичних тенденціях, специфіці національних та індивідуально-авторських парадигм у координатах таких літературних явищ, як «англосаксонська література», «норманська література», «ренесансна література», «єлизаветинський театр», «література епохи Реставрації», «просвітницький роман», «література сентименталізму поезія», «готичний роман» та ін. Зміст дисципліни охоплює філософсько-естетичні концепції й теорії, що лягли в основу формування літературної парадигми у творчості англійських письменників. Літературні явища вивчаються у загальносвітовому контексті шляхом їх порівняльного аналізу із попередніми та наступними періодами. Взято до уваги міжлітературні контакти українських митців із британськими майстрами слова, як одна із форм комунікації розглядається переклад. Курс спрямований на розвиток здатності студентів самостійно набувати та удосконалювати знання і вміння через пошук, читання, реферування художніх текстів і науково-теоретичної літератури.

Форма контролю: залік.

 

 

 

Мультикультуралізм в англомовній літературі

Рік, семестр: 4 рік, 1 семестр

Анотація: Навчальна дисципліна «Мультикультуралізм в англомовній літературі» має на меті ознайомити студентів із основними визначеннями, передумовами й тенденціями становлення та розвитку мультикультуралізму як визначального у культурі англомовних країн, таких як Великобританія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія. Основна увага курсу зосереджена на варіантах (діалектах) англійської мови у світі в цілому й США зокрема та особливостях відображення культурного світогляду у мові етнічної групи чи народу з акцентом на мовленнєвих девіаціях у художньому тексті та лексико-граматичних змінах у стосунку до стандартної англійської мови, зумовлених суспільними чинниками.

Завданнями курсу є: ознайомити студентів з передумовами, особливостями становлення та розвитку мультикультуралізму, який творить культурну гетерогенність у демократичному суспільстві (країнах США, Великобританії, Канади, Австралії), з’ясувати особливості етнолінгвістики та її зв’язок з мультикультуралізмом, визначати типи мультикультуралізму, лексичні групи на позначення етнічних культур, навчити студентів виокремлювати особливості афро-американського діалекту (варіанту) англійської мови та мови нейтівз на матеріалі автентичних художніх текстів, розуміти специфіку й мотиви вживання евфемізмів та «політично коректної» лексики носіями мови.

Предметом курсу є систематичний виклад основних фактів, пов’язаних з вивченням мультикультуралізму як мовно-культурного явища, інтерпретацією наукових підходів до визначення основних термінів і понять. Вивчення цього курсу поглиблює філологічну підготовку майбутніх вчителів, сприяє розумінню студентами варіантів та діалектів англійської мови, знайомить їх з основними лексичними групами на позначення етнічних культур у контексті мультикультуралізму, вчить самостійно визначати мовленнєві девіації, розпізнавати одиниці вивчених категорій у художньому тексті.

Форма контролю: залік.

 

 

Міжкультурна комунікація

Рік, семестр: 4 рік, 1 семестр

Анотація: Курс “Основи міжкультурної комунікації” спрямований на збагачення лінгвістичних та культурних знань студентів, засвоєння ними ефективних моделей міжкультурної комунікації у глобалізованому світі. Мета дисципліни – формування міжкультурної компетенції студентів-філологів, збагачення їх культурно-комунікативних знань та посилення конкурентоспроможності на міжнародному ринку праці.

Зміст дисципліни спрямований на засвоєння найбільш актуальних питань міжкультурного спілкування. Студенти вивчають фахову термінологію, ознайомлюються з основними методами аналізу і вчаться їх застосовувати, аналізуючи відповідний матеріал на практичних заняттях. Засвоюючи методику аналізу матеріалу різного рівня, студенти розвивають навички аналітичного критичного мислення, досліджують специфіку основних елементів міжкультурної комунікації, що передбачає формування у студентів міжкультурної компетенції.

Форма контролю: залік.

 

 

Вступ до предметно-мовного інтегрованого навчання

Рік, семестр: 4 рік, 1 семестр

Анотація: Курс «Вступ до предметно-мовного інтегрованого навчання» спрямований на ознайомлення студентів із інноваційний підходом до викладання англійської мови, коли учні стикаються з іноземною мовою під час вивчення таких предметів, як географія, образотворче мистецтво, історія, економіка тощо. Студенти вивчають ключові принципи й термінологію предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) із акцентом на розвиток практичних навичок, які сприятимуть успішному використанню ефективних прийомів під час навчання учнів, рідна мова яких не є засобом викладання.

Зміст навчальної дисципліни охоплює проблемні питання дослідження аспектів CLIL. Студенти ознайомлюються з фаховою термінологією й основними поняттями CLIL (the 4Cs of CLIL, Hard CLIL, Soft CLIL, CLIL and Language Immersion, Assessment and Error Correction in CLIL) і вчаться їх застосовувати під час аналізу навчального матеріалу на практичних заняттях. Засвоюючи методику CLIL, студенти вчаться оцінювати й адаптовувати вже наявний навчальний матеріал чи створювати новий, розробляти планів уроків (Material Design in CLIL and CLIL Lesson Plan).

Форма контролю: залік.

 

 

Інформаційно-комунікативні технології у навчанні іноземної мови

Рік, семестр: 4 рік, 1 семестр

Анотація: Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сучасні інформаційно-комунікативні технології (ІКТ) з великим потенціалом використання у процесі навчання іноземних мов.

Курс покликаний розвинути інформаційно-цифрові компетентності студентів, розкрити шляхи подальшого формування та розвитку  умінь та навичок використання відповідного програмного та методичного забезпечення в освітньому процесі. Дисципліна передбачає опанування (1) освітніх онлайн-платформ (Google Classroom, Zoom, Schoology, Edmodo, Moodle, Easy Class, Live Board, Blackboard Learn, Microsoft Teams, Canvas, Teachmint, Seesaw), (2) інструментів для роботи з зображеннями (Wikimedia Commons, Unsplash, Pixabay, Pexels, Free Images, Creative Commons Search; Getty images, Imgur; Adobe Spark, Canva; Adobe Stock, iStock photo, Dreamstime), створення онлайн-презентацій (Prezi, Sway, Google Slides) та онлайн-відеопрезентацій (Screencastomatic, Apowersoft, Camtasia / SnagIt, Captivate), (3) інструментів для створення онлайн-тестів (Mentimeter, Socrative, Kahoot, Google Forms, ClassMarker) та цифрових відзнак (Badgr, Credly, Accredable), (4) інструментів для виявлення плагіату (Unicheck, Turnitin, URKUND, Blackboard SafeAssign, Grammarly, Google search engine), а також ознайомлення з (5) масовими відкритими онлайн-курсами (Udemy, Skillshare, MasterClass, Coursera, EdX, Udacity, Pluralsight, Prometheus), соціальними онлайн-сервісами (Pinterest, Instagram, Pearltrees, Scoop.it.) та блогами як колаборативними інструментами (WordPress, Blogger, Edublogs). Передбачені курсом види роботи спрямовані на інноваційність та розвиток креативності студентів, їх вміння творчо втілювати фаховий задум з використанням обраних онлайн-інструментів.

Форма контролю: залік.

 

 

 

 

Академічне публічне мовлення

Рік, семестр: 4 рік, 2 семестр

Анотація. Метою навчальної дисципліни «Академічне публічне мовлення» є засвоєння студентами теоретичних основ академічного публічного мовлення й оволодіння практичними вміннями та навичками побудови текстів публічних промов та їх виголошення. Курс академічного публічного мовлення має на меті забезпечити студентів систематичними знаннями основ сучасного публічного мовлення як науки про мисленнєво-мовну діяльність, спрямовану на переконання, вплив та досягнення цілей у процесі мовної комунікації; сформувати у студентів уміння і навички аналізувати та продукувати тексти різного типу відповідно до мети, призначення й умов спілкування; сформувати навички ефективної мовленнєвої поведінки в актуальних ситуаціях спілкування, виховати уважне і критичне ставлення до свого мовлення у всіх сферах спілкування. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти робити риторичний аналіз промов; створювати тексти публічних виступів академічного характеру, актуалізуючи набуті знання на кожному з етапів підготовки й виголошення промови; ефективно вести суперечки, використовуючи коректні прийоми.

Форма контролю: залік.

 

 

Переклад економічних текстів

Рік, семестр: 4 рік, 2 семестр

Метою навчальної дисципліни «Переклад економічних текстів» є формування у здобувача вищої освіти системно-наукового розуміння теоретичних засад перекладу економічних текстів, засвоєння термінологічної лексики, активізацію фонових знань у відповідних галузях економіки, розвиток необхідних компетентностей для фахового перекладу текстів економічного спрямування. Зміст дисципліни охоплює основні концепції розвитку сучасного перекладознавства у сфері перекладу економічної літератури, специфіку спеціалізованої економічної термінології та застосування перекладацьких трансформацій, закономірності функціонування одиниць мови на різних рівнях та техніки їх перекладу, аналіз труднощів перекладу складних граматичних, лексичних, термінологічних явищ англійського мовлення економічного спрямування. Студенти мають змогу ознайомитися з автентичними текстами з різних галузей економіки, навчальними текстами з економічної теорії, науковими статтями в галузевих виданнях, угодами та контрактами. Зазначений курс спрямований на формування умінь вільного усного перекладу для потреб ділових переговорів, вивчення прийомів роботи з текстами економічної тематики та практичне використання цих знань у практиці перекладу; розвиток навичок ведення документації економічного характеру англійською мовою та засвоєння англомовних економічних термінів.

Форма контролю: залік.

 

 

Переклад як форма міжлітературної взаємодії

Рік, семестр: 4 рік, 2 семестр

 

Анотація. Навчальна дисципліна «Переклад як форма міжлітературної взаємодії» має на меті ознайомити студентів-філологів з специфікою художнього перекладу як галузі літературної компаративістики.

Курс спрямований на забезпечення студентів теоретичними знаннями та навичками критичної рецепції перекладу як результату компетентної діяльності перекладача. Зміст курсу охоплює методологічну парадигму літературної компаративістики, поняття міжлітературної взаємодії та поняття художнього перекладу у системі між літературних зв’язків. Увага зосереджена на перекладацьких здобутках української літератури ХХст.

Форма контролю: залік.

 

Навички 21 століття у професійній діяльності філолога

Рік, семестр: 4 рік, 2 семестр

Навчальна дисципліна «Навички 21 століття у професійній діяльності філолога» спрямована на поглиблення методичної підготовки філолога щодо розвитку ключових навичок 21 століття: критичне мислення, креативність, уміння розв’язувати проблеми, спілкування, співпраця, цифрова грамотність.

Лекційні заняття сприятимуть формуванню професійно-методичної компетентності студентів. Практичні заняття  спрямовані на опанування сучасних технологій, методів та прийомів для створення середовища для розвитку комунікативних навичок 21-го століття у контексті студентоцентричної парадигми.

Форма контролю: залік.

 

 

Комунікативна компетентність

Рік, семестр: 4 рік, 2 семестр

Анотація: Комунікація – це вид людської діяльності, яка забезпечує прогрес особистості і суспільства в цілому. Метою курсу «Комунікативна компетентність» є розгляд шляхів використання мовної системи у процесі соціального спілкування. Аналізуються питання: дихотомія (відмінність і зв’язок) понять «мова» і «комунікація»; міжособистісна комунікація; етнографія комунікації – мовленнєва спільнота, мовленнєва ситуація, мовленнєва подія, мовленнєвий стиль, стиль мовлення у конкретному контексті, компоненти мовлення; комунікативна і прагматична компетентність; розмова як вид дискурсу; теорія релевантності (доречності висловлень для вираження наміру мовця у певному контексті); лінгвістична ввічливість.

Форма контролю: залік.

 

 

*Вибір дисциплін студентами в межах відповідної освітньо-професійної програми здійснюється при формуванні груп.

Вибір дисциплін здійснюється згідно з навчальним планом освітньої програми, на якій навчається здобувач, і регулюється Положенням про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» права на вільний вибір навчальних дисциплін № 271 від 24.06.2016 р. https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-poriadok-realizatsii-zdobuvachamy-vyshchoi-osvity-DVNZ-Prykarpatskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-V.-Stefanyka.pdf