Інформація про науково-дослідну роботу студентів за 2019 рік

Інформація про науково-дослідну роботу студентів за 2019 рік завантажити

 

Інформація про науково-дослідну роботу студентів

за 2019 рік

 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НДРС.

  1. Кількість студентів денної форми навчання станом на 01грудня 2019 року 583 особи.
  2. Кількість студентів, які беруть участь у НДРС _75 осіб (з них – 25 особливо обдарованих).
  3. Кількість захищених дипломних/магістерських робіт 28__/_40_
  4. Залучення студентів до науково-дослідної роботи:
Форми залучення Кількість Назва студентського наукового формування Кількість залучених студентів
1 2 3
Наукові гуртки 9 1.      Проблеми сучасної лінгвістики (керівник – проф. Бистров Я.В.)

2.      Проблеми ідіостилю у сучасній лінгвістиці (керівник – ст. викл. Мінцис Е.Є.)

3.      Когнітивна прагматика у контексті сучасних лінгвістичних досліджень

(керівник – доц. Сабадаш Д.В.)

4.      Сучасна англійська романістика: традиції та виклики

(керівник – доц. Малишівська І. В.)

5.       Мультикультуралізм в англомовній літературі

(керівник – доц. Думчак І.М.)

6.      Проблеми сучасного літературознавства

(керівник –доц. Телегіна Н.І.)

7.      Проблеми інтерпретації англомовного поетичного тексту (керівник – доц. Карбашевська О.В.)

8.      Соціолінгвістичні аспекти перекладу текстів різних жанрів

(керівник – к. ф. н. Марчук Т.Л.)

Актуальні проблеми семантики (керівник – доц. Дерев’янко О.А.)

45
Проблемні групи 9 1.      1. Проблеми методики викладання іноземної мови (керівник – доц. Троценко О.Я.)

2.      2. English for specific purposes (керівник – Матіяш-Гнедюк І.М.)

3.      3. Формування писемної компетенції учнів на уроках англійської мови (керівник – доц. Білик О. І.)

4.      4. Діяльнісний підхід у наукових дослідженнях студентів

(керівник – доц. Іванотчак Н.І.)

5.      5. Навчання писемної компетенції учнів на уроках англійської мови (керівник – доц. Пилячик Н.Є.)

6.      6. Науково-практичні питання формування методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови (керівник – доц. Романишин І.М.)

7.      7. Новітні течії у методиці викладання іноземної мови. (керівник – ст. викл. Михайлюк Л.В.)

8.      8. Language terminology from Practical English Usage (керівник– доц. Яців С.О.)

9. Усний переклад (керівник – доц. Петрина О.С.)

40

 

ІІ. УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МАСОВИХ ФОРМАХ НДРС

  1. Інформація про проведені на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», міжнародні, всеукраїнські конференції семінари:
Назва конференції, семінару Статус конференції, семінару Кількість учасників Кількість учасників з інших навчальних закладів К-ть учасників з-за кордону, назви країн
Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р. міжнародна 2 2
 

2. Кількість студентів, які брали участь у зарубіжних наукових конференціях (за

відрядженнями) – __ .

  1. Кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей):

у співавторстві – 13__/ _12__;

самостійно – __/ 3___

(до п.3 подати список опублікованих студентами статей, тез, інших наукових публікацій)

 

Наукові публікації

 

Статті:

Гошилик Н., Себій М. Концептуальний стиль Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Канадознавство: суспільство, культура, мова: кол. моногр. – Canadian Studies: Society, Culture, Language: Сollective Monograph. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С. 10-20.

 

Телегіна Н.І., Цюцяк І. Функції та засоби творення психологічного підтексту у романі Француази Саган «Охоронець серця» Львівський Філологічний часопис. №5. – Львів, 2019. – С.147-152 Фахове видання Index Copernicus https://doi.org/10.32447/2663-340X-2019-5-25

 

Телегіна Н.І., Пасічник О. Прийом контрасту у п’єсі Теннессі Вільямса «Скляний звіринець» Південний архів.Філологічні науки. № 78. Херсон, 2019. – С. 56-62 Фахове видання Index Copernicus http://www.pa.stateuniversity.ks.ua/archive/78_2019/12.pdf

 

Кульчицька О. О., Бабій М. М. Дискурс персонажів А. А. Мілна: прагматичний аспект // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”: Серія «Філологічна». Вип. 5(73). Острог: Національний університет “Острозька Академія”, 2019. С. 138–140. Фахове видання Index Copernicus

 

Іванків О. О., Малишівська І. В., Кульчицька О. О. Соціолінгвістичні особливості англійської мови інтернет-простору (на матеріалі дискурсу соціальної платформи Фейсбук) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». Науковий журнал. Вип. 7(75). Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. С. 60–64. Фахове видання Index Copernicus

 

Брич Р., Білик О. Лексичні засоби об’єктивації концепту FASHION у романі Лорен Вайсбергер “The Devil Wears Prada” Вчені записки Таврійського Національного Університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) No 3 Ч. 1. 2019. С. 102-106. (Index Copernicus International (Республіка Польща))

 

Сабадаш Д.В., Кабаль Х. Ю. Особливості актуалізації концепту MEDICINE у романі Луїс Елдріч “LOVE MEDICINE”. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. №38. Том 2. Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. С. 122-125. Index Copernicus

 

Сабадаш Д.В., Глеб Т.Д. Моделювання фреймової структури концепту STRONGMEDICINE (на матеріалі лексикографічних джерел та роману Артура Хейлі “StrongMedicine”) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Германська та міжкультурна комунікація. Випуск 1. Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2019 р. С. 77-82. Index Copernicus, Google Scholar

 

Телегіна Н.І., Христук О.Т. Роль прийому контрасту в романі Тоні Моррісон «Beloved» // Закарпатські філологічні студії. №10. – Ужгород, 2019. – С. 146-151. Фахове видання. orcid.org/0000-0002-3181-6745

 

Гошилик Н.С., Дроняк С.В. Фреймова модель концепту CLIMATE ZONE (на матеріалі статей екологічного блогу Yale Environment 360). “Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія”. Вип. 41, 2019 р. Фахове видання

 

Гошилик Н.С., Мельник Н.Я. Фреймова модель концепту ALGORITHM (на матеріалі ІТ-дискурсу серіалу “Silicon Valley”). «Закарпатські філологічні студії» № 4/2019 Фахове видання

 

Іванотчак Н.І., Параска В.С. Вербалізація концепту ХОРОБРІСТЬ у мультиплікаційному фільмі «Відважна». Закарпатські філологічні студії. Випуск 11. Том 1. Ужгород, 2019. С. 96-100. Фахове видання, http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/vipusk-11-1

 

Марчук Т.Л., Колбасович У. Я. Дискурс ілюзії соціальної рівності у п’єсі “Волохата мавпа” Ю. О’Ніла // Наукові записки міжнародного гуманітарного університету: [збірник]. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. Вип. 30. – С. 151-154. Фахове видання

 

Публікації у матеріалах конференцій

Білик О. І., Брич Р. В. Концепт FASHION у сучасних лінгвістичних дослідженнях // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 6-10 лютого 2019 р.) / За ред. доц. В. В. Жуковської. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2019, с. 20-24.

 

Думчак І., Бойченюк В. Символіка у романах Еліс Уокер “Меридіан” та “Колір Пурпуровий”// Ірина Думчак. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2019.

 

Марчук Т.Л., Штанграт А.В. Сюжетно-композиційні особливості п’єси Ю. О’Ніла “Пристрасті під вязами” // Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. – Дніпро, 2019. – C. 1102-1106.

 

Valeriy Hanzin, Tetiana Petrenko. Challenges in applying EFL teaching methods in Ukrainian context. International Conference “Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges” March 21-22, 2019 – Ivano-Frankivsk, 2019.

 

Пилячик Н. Є., Яворська А. Є. Лінгво-стилістичні особливості створення іміджу принцеси Діани у медіа текстах. Матеріали онлайн конференції «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури». 6-10 лютого, 2019.

 

Пилячик Н.Є., Яворська А. Є. Лінгво-стилістичні особливості створення іміджу королеви Єлизавети ІІ у сучасних медіа текстах. Міжнародна студентська Інтернет-конференція «Мова, освіта, культури: інтеграційні тенденції у сучасному світі» (Вінниця, 2019). С. 15–19.

 

Павлюк І.Б., Дашкевич І.В. Особливості перекладу медичного науково-популярного тексту. Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 8-9 листопада 2019 р. Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019. С. 34–37.

Євчук С.Р. Відтворення авторського стилю Ф. Баума в англо-українських перекладах власних назв у казці «The Wizard of Oz». Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури: мат. ІІІ Всеукр. науково-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих учених (29 березня 2019 року) / за заг. ред. Кажан Ю.М. Маріуполь: МДУ, 2019. С. 135.

 

Євчук С.Р. Відтворення авторського стилю Ф. Баума в англо-українському перекладі казки “The Wizzard of Oz”. Еврика – ХХ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2019. С. 41-42.

 

Romanyshyn Yuliia. Second language learning and acquisition: a personal reflexive account of studying the English language teaching methodology course / Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р. / відп. ред. І.М. Романишин; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: НАІР, C. 238-241.

 

Калиняк О.Б., Мінцис Ю.Б. Теоретичні принципи дослідження перекладацьких трансформацій // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 6-10 лютого 2019 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2019. – 170 с.