Гошилик Наталія Сергіївна

кандидат філологічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяНавчальні дисципліниОсновні публікаціїКонтакти

Гошилик Наталія Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології

Випускниця Волинського національного університету імені Лесі Українки, спеціальність “англійська мова та література”. У 2011 р. захистила дисертацію на тему “Лексична репрезентація часу в системі англійської мови та публіцистичному дискурсі” (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна).

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, теорія та практика міжкультурної комунікації, еколінгвістика, медіаграмотність, академічна доброчесність, методика викладання англійської мови.

Стажування: 

– наукове стажування в Інституті англістики Грацького університету імені Карла і Франца, м. Грац, Австрія (2015), Erasmus Mundus Program;

– “Curriculum Development Seminar”, “Content and Language Integrated Learning for Tertiary Education”, “Media Literacy Course Design” Нарвський Коледж Тартуського університету, Естонія, (2020) (Erasmus+ KA2 “Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration”).

Керівник академічної групи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у проєкті Erasmus+ KA2 “Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration” – MultiEd.

Регіональний координатор проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» у Івано-Франківській області (International Research and Exchange Board, IREX in Ukraine).

Членство у громадських організаціях: Всеукраїнська асоціація викладачів англійської мови TESOL-Ukraine, Польська асоціація когнітивної лінгвістики, представник України у “International Ecolinguistics Association”, директор ГО “Центр дослідження комунікації”.

“Теорія міжкультурної комунікації”,

“Основи когнітивної лінгвістики”,

“Еколінгвістика”,

“Інфо-медійна грамотність”,

“Основна іноземна мова”,

“Практична граматика”.

Лекційний курс “Теорія міжкультурної комунікації”
(V курс, спеціальність “Мова та література (англійська)”) 

1. Тематика семінарських занять.

2. Індивідуальне науково-дослідне завдання.

3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок.

4. Перелік питань для підсумкового контролю.

5. Зразок поточної контрольної роботи.

6. Зразок підсумкової контрольної роботи.

7. Система розподілу балів.

8. Рекомендована література.

****************************************************************************************************

ДС “Основи когнітивної лінгвістики”
(V курс, спеціальність “Мова та література (англійська)”) 

1. Тематика семінарських занять.

2. Індивідуальне науково-дослідне завдання.

3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок.

4. Перелік питань для підсумкового контролю.

5. Зразок поточної контрольної роботи.

6. Зразок підсумкової контрольної роботи.

7. Система розподілу балів.

8. Рекомендована література.

****************************************************************************************************

“Практичний курс англійської мови”
(ІІІ курс, спеціальність “Мова та література (англійська)”) 

1. Тематика лабораторних занять.

2. Зразок тренувального перекладу.

3. Зразок підсумкового перекладу.

4. Зразок тренувального/підсумкового переказу.

5. Структура і зразок екзаменаційного білета.

6. Орієнтовні вимоги до іспиту.

7. Система оцінювання видів роботи на іспиті.

8. Система розподілу балів.

9. Методичне забезпечення.  

Силабус навчальної дисципліни “Основи міжкультурної комунікації” ОР Бакалавр завантажити

Самостійна робота

самостійна робота ПГ 2 курс

самостійна робота ОМК_магістри (1)

самостійна робота з ОІМ 3 курс

Авторка понад 60 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 1 одноосібної монографії та 1 навчального посібника з грифом МОН України.

Гошилик Н.С. Схемні образи часу в сучасній англійській мові : Монографія / Наталія Гошилик. – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – 220 с.

Гошилик В.Б., Гошилик Н.С. Films and Short Videos in the EFL Classroom : Travelling, Cinema, Education, Art / Володимир Гошилик, Наталія Гошилик. – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – 112 с. – 2 електрон. опт. диски (DVD-ROM). – Англ. мовою. (з грифом МОН)

Гошилик Н.С. Темпоральні параметри типів висловлювання в англомовному публіцистичному дискурсі / Н.С. Гошилик // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 60. – С. 31-34.

Гошилик Н.С. Дискурсотвірна роль концептуальних метафор з референтом ЧАС : еколінгвістичний підхід / Н.С. Гошилик // Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2014. – № 1103. – С. 12-17.

Гошилык Н.С. Предконцептуальный и концептуальный уровни восприятия времени / Н.С. Гошилык, В.Б. Гошилык // Лингвистика XXI века : сб. науч. ст. : к 65-летнему юбилею проф. В.А. Масловой / соред. В.В. Колесов, М.В. Пименова, В.И. Теркулов. – М. : Флинта, 2014. – С. 472-480.

Гошилык Н.С. Темпус, таксис, хронос : когнитивные параметры соотношения / Н.С. Гошилык, В.Б. Гошилык // Когнитивные исследования языка / Гл. ред. серии Н.Н. Болдырев. Вып. XVIII : Язык, познание, культура : Методология когнитивных исследований : материалы Международного конгресса по когнитивной лингвистике. 22-24 мая 2014 года / Отв. ред. вып. Е.И. Голованова. – М. : Ин-т языкознания РАН; Тамбов : Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина; Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2014. – С. 302-304.

Goshylyk N. Verbal Aggression as a Threat to the Ecolinguistic Balance / N. Goshylyk // The Book of Abstracts of The 12th Conference of the European Society for the Study of English, 29 August – 2 September 2014, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia / Ed. by Tim Caudery, Zuzana Naďová and Slávka Tomaščíková. – Košice : The Slovak Association for the Study of English, 2014. – P. 129-130.

Гошилык Н.С. Эколингвистический анализ темпоральных концептуальных метафор в американском политическом дискурсе / Н.С. Гошилык // Языки мира – в мир языков : межвузовский сборник научных статей Вып. 6. / БГУ, Филологический факультет, Каф. английского языкознания; отв. ред. Н.Н. Нижнёва. – Минск : БГУ, 2015. – С. 58-66.

Гошилык Н.С. Способы и локализация действия в темпоральной метафоре TIME IS SPACE / Н.С. Гошилык, В.Б. Гошилык // Мир языков : ракурс и перспектива : Материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22 апреля 2016 г. В 3 т. – Т. 2 / отв. ред. Н.Н. Нижнева. – Минск : БГУ, 2016. – С. 13-15.

Goshylyk N. “Small is Beautiful” in the English Mass Media Texts on Sustainable Development. AAA – Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik, Band 42, 2017. – pp. 141-158.

 Гошилик Н.С. Концептуальні метафори кількості та якості в англомовному мас-медійному дискурсі. Комунікація у сучасному соціумі: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 червня 2018 р.) : [за ред. Микитенко Н.О. та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 20.

Гошилик Н.С. Лексичні маркери концептуального стилю прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо / Н.С. Гошилик, М.С. Себій // Закарпатські філологічні студії. – 2018. – Вип. 4. Том 1. – С. 26-29

 Гошилик Н., Себій М. Концептуальний стиль Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Канадознавство: суспільство, культура, мова : кол. моногр. – Canadian Studies: Society, Culture, Language : Сollective Monograph. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – с. 10-20

Goshylyk N. Metaphors We Sustain By: Multimodal Conceptualization in Environmental Cartoons. Books of Abstracts. 4th International Conference on Ecolinguistics, 2019, Odense, Denmark.

Гошилик Н.С., Мельник Н.Я. фреймова модель концепту ALGORITHM (на матеріалі ІТ-дискурсу серіалу “Silicon Valley”) // Закарпатські філологічні студії. –  2019. – № 12. – С. 59-63.

Гошилик Н. С., Дроняк С. В. Фреймова модель концепту CLIMATE ZONE (на матеріалі статей екологічного блогу Yale Environment 360) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2019. – Вип. 41. – Т. 1. – С. 175-279.

Гошилик Н.С. Прототипна когнітивна модель предметної ситуації сталості (sustainability). Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. № 2, 2020.

Goshylyk N. Implementing Advertising Persuasive Strategies in the EFL Classroom for Promoting Media-Literacy. Book of 2020 TESOL-Ukraine National Convention Papers / Comp. S. Zubenko. Eds. S. Zubenko, L. Kuznetsova. Львів: ПП «Марусич», 2020. P. 238.

Goshylyk N., Goshylyk V. PATH and CYCLE: Image Schemas of Time in the Narrative Mode of Media Discourse. Time and Language. Les Cahiers Linguatek, № 7-8, 2020.