Інформація про науково-дослідну роботу студентів за 2020 рік

Інформація про науково-дослідну роботу студентів за 2020 рік завантажити

Інформація про науково-дослідну роботу студентів за 2020

Кафедра англійської філології 

 

ЗВІТ

за _____етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки, науковогодослідження) (2020 рік)

 1. Назва НДР та категорія роботи: Концептуальна та мовна картини світу
 2. 2. Керівник НДР: Бистров Яків Володимирович
 3. Номер державної реєстрації НДР: 0113U001963
 4. Назва закладу вищої освіти або наукової установи: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
 5. Терміни виконання етапу: початок – 01.01.2020, закінчення – 31.12.2022
 6. Обсяг коштів, виділених на виконання ____етапу НДР: 
 7. Короткий зміст запиту (предмет,  об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків).

Мета – обгрунтувати теоретичні передумови дослідження когнітивних та концептуальних аспектів мови і мовлення, когнітивне моделювання в англомовній картині світу на матеріалі текстів різних жанрів

Завдання: 1) розробити нові навчальні курси за результатами наукових досліджень;

2) продовжити роботу над монографічними дослідженнями з дискурсології та когнітивної лінгвістики.

 1. Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків).

Метод компонентного аналізу, аналіз словникових дефініцій; сукупність методик і процедур концептуального аналізу; методи аналізу і синтезу, порівняльно-історичний метод, етимологічний аналіз; процедура реконструкції концептуальної метафори; процедура кількісних підрахунків; контекстуально-ситуативний аналіз, дискурс-аналіз, методи конверсаційного, прагматичного аналізу; метод концептуального блендингу.

 1. Результати ____ етапу відповідно до технічного завдання:
Номер етапу Назва етапу згідно з технічним завданням Заплановані результати етапу Отримані результати етапу
1

 

Написання наукових статей
2 Проведення наукових конференцій 2 конференція 2 конференція
 1. Наукова новизна  та значимість отриманих наукових результатів (до 25 рядків).

Значення наукових результатів зумовлене внеском у германське і загальне мовознавство, літературознавство, термінознавство, теорію концептології, когнітивну теорію метафори, лінгвокультурологію, лінгвопрагматику, теорію тексту та дискурсу, перекладознавства.

 1. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до 20 рядків). 
 2. Практична цінність результатів та продукції (до 10 рядків із посиланням на документи, які підтверджують співпрацю/апробацію на етапах виконання роботи).

Практичне значення теми полягає в тому, що її результати та методики можуть бути використані у навчальних курсах з лексикології, стилістики, теоретичної граматики англійської мови, у спецкурсах з англійського термінознавства, лінгвістики тексту, когнітивної лінгвістики, прагматики, перекладознавства, між культурної комунікації, у подальших наукових розвідках студентів та аспірантів.

 1. Використання результатів роботи у освітньому процесі (до 5 рядків).

Переклад комп’ютерної термінології

Основи теорії інтермедіальності

Предметно-мовне інтегроване навчання

Академічне письмо

Методика навчання англійської мови

Еколінгвістика

Лінгвокультурологія

 

 1. Результативність виконання етапу науково-дослідної роботи
Показники Заплановано

(відповідно до запиту)

Виконано

(за резуль-татами НДР)

%

вико-нання

кількість кількість %
1. Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР:

1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук).

1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук).

1.3. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:

з них: в журналах з особливим статусом (рекомендовані секціями).

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.

1.5. Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи).

1.6. Монографії та розділи монографій, опубліковані (або підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах

1.7. Підручники, навчальні посібники

України.

1.8. Словники, довідники.

 

 

33


5

 

 

 


19

 

 

 

8

 

 

33


5

 

 

 

19

 

 

 

 

 

8

 

 

 

100%


100%

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

100%

 

2. Підготовка наукових кадрів:

2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР.

2.2. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

 

 

 

 

 

 

3. Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за тематикою НДР:

1.      Отримано патентів України.

2.      Отримано свідоцтв про реєстрацію авторського права України.

3.3. Подано заявок на отримання патенту України.

3.4. Отримано патентів інших держав.

3.5. Подано заявок на отримання патенту інших держав.

4. Участь з оплатою у виконанні НДР (штатних одиниць/осіб):

4.1. Студентів.

4.2. Молодих учених та аспірантів.

* До звіту додається перелік виконавців (ПІБ та посада)

 

 1. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених дисертацій

 

 1. Bystrov, N. Telegina. Polyphony of Toni Morrison`s A Mercy: The Fugal Form. Neophilologus, 104(2), 2020. P. 283-300. SCOPUS

Bekhta, I. & Tykha, U. (2020). Ludic linguistic challenges in the transtextual dimensions in David Lodge’s Deaf Sentence. Journal of Narrative and Language Studies, 8(14), 50-63. SCOPUS

Olga Trotsenko, Nataliia Pyliachyk, Olha Bilyk. ICT as a tool for reducing anxiety in pre-service foreign language teachers’ practicum. Information Technologies and learning tools. Vol 78 № 4, 193 – 202.    Web of Science

   Kovbasko Yu. On the Problem of Parts of Speech Identification in the English Language: A Historical Overview. Studies about Languages. Kaunas, 2020. №36. Pp. 30-45. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.sal.0.36.24312  SCOPUS

 

Pan’kova T. The Hypotactic Construction as an Indirect Speech Act. Analele Universitatii din Craiova. Seria Stiinte Filologice Lingvistica. Craiova, 2020. Anul XLII. Nr. 1-2, 2020. P. 118–124. SCOPUS

Статті категорії «Б»

   Kovbasko Yu. Corpus-based and corpus-driven research on the psycholinguistic features of “up” and “down” as units of functional transposition in present day English. Scientific Journal of Polonia University. Czestochowa. 2020. №41 (4).  Фахове видання Index Copernicus

   Kovbasko Yu. Etymological models of English adverbs. New Philology. Zaporizhzhia, 2020. №79. Pp. 53-61. DOI: https://doi.org/10.26661/2414-1135/2020-79-09  Фахове видання

    Kovbasko Yu. Origins of functional transposition within the category of time and space prepositions: Lexicalization and grammaticalization. Writings in Romance-Germanic Philology. Odesa, 2020. №1(44). Pp. 335-350. DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211027  Фахове видання

 

Бистров Я.В. Ризома в англомовному постмодерністському тексті: когнітивно-синергетичний вимір. Записки з романо-германської філології. Одеса, 2020. Вип. 1(44). С. 23–35. DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).210992. Фахове видання

  Blyzniuk T., Trotsenko O. Electronic educational resources as a means of formation of digital competence of primary school students in the process of online and offline education. Гірська школа Українських Карпат. Випуск № 22., 2020. С. 175-182. Фахове видання

Артиш, О., Гошилик, В. Функційні параметри аналітичних дієслівних предикатів у сучасній англійській мові. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 1. С. 23-27.   Фахове видання

Білик О. І., Гернер Ю. І. (2020). Особливості відтворення стилістичних засобів та реалій роману Арундаті Рой «Міністерство граничного щастя» в українському перекладі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, Том 31 (70), No 2, Ч. 2, 29-34. Фахове видання

Шаповал І.А., Гошилик В.Б. Семантико-прагматична характеристика оптативних висловлювань зі значенням осуду в сучасних українській та англійській мовах. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70). № 2, 2020. Ч. 3. С. 147-153.  Фахове видання 

Шаповал І.А., Гошилик В.Б. Семантико-прагматична характеристика оптативних висловлювань зі значенням нездійсненного бажання-шкодування стосовно минулого в сучасних українській та англійській мовах. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 4. С. 96-103. Фахове видання

Плотніков Є.О., Гошилик В.Б. Наставництво в галузі навчання іноземних мов: анотована бібліографія. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. Вип. 33, 2020. С. 101-110. Фахове видання

Гошилик Н.С. Прототипна когнітивна модель предметної ситуації сталості (sustainability). Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. № 2, 2020. С. 25-29. Фахове видання

Гошилик Н.С., Якимик Г.М. Лінгвостилістичні характеристики новел Анни Тод. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації», Том 31 (70) № 4, 2020. С. 40-44.  Фахове видання

Гошилик Н.С., Іванюк Д.Р. Лінгвостилістичні характеристики англомовних інтернет-блогів з вивчення іноземних мов (на матеріалі англомовного блогу «English with a Twist»). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство), № 14, 2020. С. 16-19.Фахове видання

Гошилик Н.С., Гарасимчук М.І. Мовна обєктивація концептів MOTIVATION, DESPAIR, SUCCESS у TedTalks на психологічну тематику. «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка», № 34, 2020. С. 21-25. Фахове видання

Дерев’янко О.А. Однократні та багатократні дієслівно-іменникові сполучення типу to give a smile у романі У. Лавендер “Тільки Джейн” // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика, 2020. – Вип. 31. Том 1. С. 327-332. Фахове видання

Doichyk M, Doichyk O. The Idea of Dignity in Contemporary Scientific Discourse. Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences, 2019. 2 (2). P. 3 – 12. Фахове видання

Тиха У., Куравська Н. Алюзивно-цитатний вимір інтертекстуальності постмодерністського художнього тексту. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 31. Том 2. С. 271–277.  Фахове видання

Малишівська І. В., Майковська Н. В. Проблема моралі та морального вибору в романі Ієна Мак’юєна «Амстердам». Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного університету імені Івана Франка. 2020. Вип 31, том 2. С.139-147 DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/31.213864  Фахове видання

Марчук Т, Стефурак М. Вербалізація графічних засобів у тексті роману Поли Гоукінc “The Girl on the Train” /  Т.Л. Марчук, М.Стефурак // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.  – Дрогобич, 2020, Вип. 29. С. 21-27.  Фахове видання

     Монастирська Х.Р. Комунікативна функція алегорії у сучасному українському художньому тексті. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». 2019. № 43. Т.1. С. 52-55. Фахове видання

 

Ihor Romanyshyn. Teacher educator’s perceptions of the ELT Methodology course content sufficiency: action research / Освітні обрії. Том 50. №1(2020). 102-110 https://journals.pnu.edu.ua/index.php/obrii/article/view/4085/4685 Фахове видання

 

Сабадаш Д., Павлів Л. Юридичні терміни в серіалі “The Good Wife” (когнітивно-прагматичний аспект). Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 2, 2020. – С. 229-234. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/31.213974. Фахове видання

 

Тацакович У. Т. Лінгвокогнітивні інструменти дослідження перекладу: операції конструалу. «Південний архів» (філологічні науки). 2020. № 22. С. 142-146. Фахове видання

 

Телегіна Н. І. Особливості функціонування прийому ретроспекції в романі Мюріел Спарк «The Public Image». Вчені Записки Таврійського Національного Університету імені Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комувнікації. Том 31(70). № 1, 2020. Частина 3, 2020. С. 126-131. Фахове видання

 

Наталія Телегіна, Ольга Мимоход. Контраст як складова частина художньої організації тексту роману Ірвіна Шоу «Вечір у Візантії».  Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 28. Том 4, 2020. С.32-38.  Фахове видання

 

Наталія Телегіна, Оксана Пасічник. Специфіка психологічної портретизації жіночих образів у романі Сідні Шелдона «The Other Side of Midnight».  Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 31. Том 2, 2020. С. 265-271. Фахове видання

 

Наталія Телегіна, Надія Радецька. Хронотоп дороги в романі Тоні Моррісон «A Mercy». Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 32. Том 2,  2020. С.123-129. Фахове видання

 

Павлюк І.Б. Фахова комунікація, фаховий текст та його типи. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки. Дрогобич, 2019. Фахове видання

Великорода Ю., Василишин М. Типологія метафор у науково-популярному медіадискурсі (на матеріалі ресурсів National Geographic). // Синопсис: текст, контекст, медіа. – Вип.26 (3), 2020. – С.108-117. Фахове видання

** Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описів отриманих патентів представляти на Web-сторінках організацій-виконавців наукової роботи (науково-технічної розробки)

Публікації у матеріалах конференцій

    Goshylyk V. Promoting Critical Thinking for the Sustainable EFL Classroom. Book of 2020 TESOL-Ukraine National Convention Papers / Comp. S. Zubenko. Eds. S. Zubenko, L. Kuznetsova. Львів: ПП «Марусич», 2020. P. 236-237.

Білик О. І., Козак А. Л. Співвідношення понять «кінодискурс» та «кінотекст» у системі сучасних лінгвістичних парадигм // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури  (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 5-9 лютого 2020 р. / За ред. В.О. Папіжук. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2020, с.11-14

Goshylyk V. Promoting Critical Thinking for Sustainable Higher Education. Book of Abstracts. The 1st Virtual International Conference on Sustainable Education SEVIC 2020, December 11-13, 2020, Ivano-Frankivsk, Ukraine. Р. 33.

Goshylyk V. Promoting Critical Thinking for the Sustainable EFL Classroom. Book of 2020 TESOL-Ukraine National Convention Papers / Comp. S. Zubenko. Eds. S. Zubenko, L. Kuznetsova. Львів: ПП «Марусич», 2020. P. 236-237.

Goshylyk N. Implementing Advertising Persuasive Strategies in the EFL Classroom for Promoting Media-Literacy. Book of 2020 TESOL-Ukraine National Convention Papers / Comp. S. Zubenko. Eds. S. Zubenko, L. Kuznetsova. Львів: ПП «Марусич», 2020. P. 35.

Дерев’янко О.А.  Лексична семантика предметів і реалій весільного обряду у Великій Британії та США Вишиванка // Збірник тез Всеукраїнської наук.-практ. онлайн-конференції, присвяченої Всесвітньому дню вишиванки 21 травня 2020 р. (електр. видання), за наук. ред. Н. Богданець-Білоскаленко. – К.: Педагогічна думка, 2020. С. 58-60.

Думчак І.М., Козлик І. Репрезентація концепту “identity” у романістиці корінних жителів Північної Америки. // Матеріали ІІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції “Текст у медіакультурному просторі”. 14-15 жовтня 2020 р. ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ.   https://nung.edu.ua/department/фп/конференції

 

Заграновська О.І.  Особливості вживання мовленнєвих актів невдоволення в сучасному англійському мовленні // Збірник наукових матеріалів XXXIX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції el-conf.com. ua. Сучасний вектор розвитку науки, м. Вінниця, 2020.  ст.29-32

Дойчик М.В., Дойчик О.Я. До питання застосування гендерного підходу у вихованні гідності людини. досвід Ж.-Ж. Руссо // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р., м. Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. С. 269-271.

 

Дойчик О.Я., Дойчик М.В. Ідея християнської гідності в релігійно-філософському дискурсі Афанасія Великого // Аврамічні релігії в Україні в процесі стабілізації міжконфесійних і міжнаціональних відносин. Матеріали наукової конференції. Галич, 29-30 жовтня 2020 року, Галич: Національний заповідник «Давній Галич», 2020. С. 39-45.

Ловчук Ю. Ю. Прагматичні особливості англомовних торгових назв/ Ю. Ю. Ловчук// Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково- практичної конференції, 24-25 січня 2020р. – Київ, Таврійський національний університет ім. В. Вернадського, 2020.- С. 132-135

Лісовська Інна Засоби вираження гротескних образів у романістиці Олдоса Гакслі. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С. 212-214.

Тиха У.І. Стильовий дисонанс як засіб жанрового пародіювання в постмодерністському художньому тексті / У.І. Тиха // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Філологія та лінгвістика у сучасному світі». – Запоріжжя, 2020 р. – С. 115-119.

Мінцис Ю.Б. Процедури перекладу експресивних засобів на лексичному рівні. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 5-9 лютого 2020 р. / За ред. В.О.Папіжук. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2020. 111 с.

Мінцис Ю.Б. LEXICAL PECULIARITIES OF JOHN GRISHAM’S IDIOSTYLE “Problemeactuale ale lingvisticiişididacticiilimbilorstrăine”, conferinţăştiinţificăinternaţională (2020 ;Chişinău). Probleme actuale ale lingvisticiişididacticiilimbilorstrăine :Conferinţaştiinţificăinternaţională, 26 noiembrie 2019 : Rezumatelecomunicărilor / coordonator Ana Budnic ; comitetul de organizare: Mardari Alina [et al.] ; comitetulştiinţific: Ana Budnic [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. “Garomont-Studio”). – 344 p.  ISBN 978-9975-3408-5-4

Романишин Ігор, Романишин Юлія. The Development of Pre-Service English Teachers’ Critical Thinking Skill of Evaluation  / Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. 52-55.https://fim.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/10/ELLIC_2020-1.pdf

Мінцис Е.Є. Функції реалій та образів-символів у романі Рудолфо Анайї “Bless Me, Ultima!”. Тези звітної наукової конференції викладачів  університету за 2019 рік, 6-8 квітня 2020 р. електронне видання.

 

Юрчишин В. М. Характеризація контекстуальної інформації та її роль під час інтерпретації сатири / Юрчишин В. М. // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників, аспірантів та студентів: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2020.

 

Юрчишин В. М., Сич В. В., Юрчишин В.М. Перспективи застосування шаблонів моделей інноваційних технологій для викладання іноземних мов / Юрчишин В. М., Сич В. В., Юрчишин В.М. // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 49). Матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції:  – Тернопіль, 2020. – С. 37-40

Нефахові  видання

 

Михайленко В. В., Билиця У. Я. «Human» comparative idioms in language and beyond. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. Вип. 1 (43).

Shapoval I., Goshylyk V. The Cognitive-Semantic Differentiation of the Optative Utterances in Modern English. European Journal of Humanities and Social Sciences. Vienna: Premier Publishing s.r.o., 2020. Vol. 3. Pp. 59-62.

 

Goshylyk, V., Artysh, O. Teaching National Symbols Through Films in the EFL Classroom. European Journal of Humanities and Social Sciences. Vienna: Premier Publishing s.r.o., 2020. Vol. 3. Pp. 84-87.

Думчак І. М., Шемерлюк С. В. Мовні трансформації при перекладі англомовної прози українською мовою (на матеріалі роману Колма Тойбіна «Будинок Імен»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2020. Вип. 10(78). С. 156–159 file:///C:/Users/Home/Downloads/2932-%23%23default.genres.article%23%23-5380-1-10-20200714.pdf

Кривень, О., Малишівська, І. (2020) «Візуальний діалект у романі С. Е. Гінтон «Аутсайдери».  ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. Міжнародний мультидисциплінарний науковий онлайн-журнал. DOI: https://doi.org/10.36074/2663-4139.12.01

 

Заграновська О.І. Особливості вживання мовленнєвих актів невдоволення в сучасному англійському мовленні // Збірник наукових матеріалів XXXIX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції el-conf.com. ua. Сучасний вектор розвитку науки, м. Вінниця, 2020. Автор: Заграновська О.І. ст.29-32

Marchuk Т. The Development of the American Drama in the late XIX – early XX century. PROBLEME ACTUALE ALE LINGVISTICII ŞI. – DIDACTICII LIMBILOR STRĂINE CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ. Chişinău 2020

Мінцис Е.Є.Власні назви та їх переклад (на матеріалі літературної казки Роальда Дала Чарлі і шоколадна фабрика та її україномовного варіанту). Актуальні  проблеми  сучасної  лінгвістики  та  методики  викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної  комунікації  та  прикладної  лінгвістики  Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка  5-9  лютого  2020  р.  /  За  ред.  В.О.Папіжук.  Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2020. С. 76-82.

 

Мінцис Е.Є. LEXICAL PECULIARITIES OF JOHN GRISHAM’S IDIOSTYLE. “Probleme  actuale  ale  lingvisticii  şi  didacticii  limbilor  străine”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2020 ; Chişinău). Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine : Conferinţa ştiinţifică internaţională, 26  noiembrie  2019:  Rezumatele  comunicărilor  /  coordonator  Ana  Budnic; comitetul de organizare: Mardari Alina [et al.] ; comitetul ştiinţific: Ana Budnic [et al.]. Chişinău: S. n., Tipogr. “Garomont-Studio”. 2020. P. 240-245.

 

 

 

 

 1. Рішення вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради

 

Керівник  роботи:

 

_______________________

Проректор із наукової роботи:

 

________________________

підпис підпис

МП

 

 

            Додаток № 4

до наказу ректора № ___

від ___________ 2019 року

 

Секція (номер, назва)________________________________________________________________

 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ

за завершеним дослідженням або завершеною прикладною розробкою, виконання яких здійснювалось у 20–20__ роках

Назва_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Керівник роботи: ___________________________________________________________________

Номер державної реєстрації:__________________________________________________________

Номер облікової картки заключного звіту:______________________________________________

Повна назва організації-виконавця: ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Назва пріоритетного тематичного напряму організації-виконавця __________________________

__________________________________________________________________________________

Строки виконання: початок – ________, закінчення – _________.

Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період (згідно із запитом / фактичний)  _____________/_____________тис. грн.

 1. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАПИТУ (до 30 рядків тексту):

1.1. Проблема, на вирішення якої було спрямовано прикладне дослідження або прикладну розробку.

1.2. Об’єкт і предмет дослідження або розробки.

1.3. Мета і основні завдання дослідження або розробки.

1.4. У випадку, якщо відбувалися коригування мети, предмету дослідження або розробки, основних завдань, відхилення від запланованого календарного плану роботи – описати це у звіті.

 1. ОПИС ПРОЦЕСУ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ АБО РОЗРОБКИ (до 50  рядків тексту)

2.1. Описати підхід щодо проведення дослідження або розробки, визначити, у чому її новизна.

2.2. Розкрити основні ідеї дослідження або розробки, як вони втілювались.

2.3. Навести основні гіпотези дослідження або розробки, як вони підтверджувались або спростовувались, визначали формування науково-прикладних результатів.

2.4. Представити нові або оновлені методи та засоби, методику та методологію дослідження або розробки, що створені авторами у ході виконання роботи; обґрунтувати, чим вони відрізняються від існуючих.

2.5. Описати особливості структури та складових виконання дослідження або розробки.

 

 1. ОДЕРЖАНІ НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ РЕЗУЛЬТАТИ (до 100 рядків тексту)

 

3.1. Результати етапів (відповідно до технічного завдання) відобразити у таблиці:

 

Таблиця 1

Номер етапу, строки Назва етапу згідно з технічним завданням Заплановані результати Отримані результати
1.з____по____

 

3.2. Докладно розкрити одержані прикладні наукові результати щодо створення нового наукового знання або навести описи технологій, конструкторської, технологічної та програмної документації, дослідних зразків, положень, регламентів, стандартів, проектів нормативно-правових і методичних документів, що були створені, змінені та/або доповнені авторами у процесі виконання проекту.

3.3. Визначити, які із результатів і як само були науково обґрунтовані та доведені, як вони пов’язані із закономірностями організації та розвитку природи, суспільства людини, їх взаємозв’язків (і якими саме). Які результати розробки було створено виключно на основі узагальнення практичного досвіду і не вимагали науково-технологічних досліджень.

3.4. Довести наукову і науково-прикладну новизну результатів роботи на основі їх змістовного порівняння із існуючими аналогами у світовій науці, техніці і технологіях на основі посилань на конкретні публікації. Список цих публікацій навести у Додатку 1. Довести переваги отриманих науково-прикладних результатів над аналогами, суміжними науково-прикладними напрацюваннями світової спільноти вчених, конструкторів, технологів, програмістів.

3.5. Обґрунтувати цінність очікуваних результатів для світової та вітчизняної науки, техніки і технологій.

 1. ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ЕКОНОМІКИ

 

     (до 100 рядків)

4.1. Визначити та обґрунтувати використання очікуваних результатів для конкретної галузі, потреб розвитку науково-технологічної сфери, вирішення світових проблем; довести відповідність потребам суспільства та економіки країни. Навести результати проведених маркетингових досліджень щодо просування науково-прикладних результатів на світовий ринок, визначити потенційних замовників (Додаток 2), навести перелік реальних майбутніх користувачів, з якими вже встановлено попередні договірні стосунки (Додаток 3).

4.2.Довести цінність результатів для підготовки фахівців у системі освіти, зокрема вищої кваліфікації. Відокремити використання очікуваних результатів від науково-методичних завдань, що виконуються викладачами у межах їх основної педагогічної діяльності. Навести у Додатку 4 теми досліджень магістрантів (студентів), аспірантів і докторантів, кількість місяців їх роботи за темою з оплатою.

 1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРОБКИ

Зараховуються виключно роботи, серед авторів яких 50% і більше належать до колективу виконавців, визначеного  у Таблиці 11. Оцінюючи наукові праці на відповідність темі, меті, предмету та завданням дослідження, експерт має право не зараховувати їх у разі повної невідповідності.

 

5.1. Перелік опублікованих за темою статей в журналах, що індексуються БД Scopus та/або Web of Science Core Collection (WoS) (або Index Сореrnicus для соціо-гуманітарних наук) (окремо за кожною наукометричною базою)

 

Таблиця 2

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії; підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців Наукометр.

база даних

1    Y. Bystrov, N. Telegina. Polyphony of Toni Morrison`s A Mercy: The Fugal Form. Neophilologus, 104(2), 2020. P. 283-300. SCOPUS
2    Kovbasko Yu. On the Problem of Parts of Speech Identification in the English Language: A Historical Overview. Studies about Languages. Kaunas, 2020. №36. Pp. 30-45. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.sal.0.36.24312 SCOPUS
3 Bekhta, I. & Tykha, U.(2020). Ludic linguistic challenges in the transtextual dimensions in David Lodge’s Deaf Sentence. Journal of Narrative and Language Studies, 8(14), 50-63.

Pan’kova T. The Hypotactic Construction as an Indirect Speech Act. Analele Universitatii din Craiova. Seria Stiinte Filologice Lingvistica. Craiova, 2020. Anul XLII. Nr. 1-2, 2020. P. 118–124. SCOPUS

SCOPUS
4 Olga Trotsenko, Nataliia Pyliachyk, Olha Bilyk. ICT as a tool for reducing anxiety in pre-service foreign language teachers’ practicum. Information Technologies and learning tools. Vol 78 № 4, 193 – 202. Web of Science
5 Бистров Я.В. Ризома в англомовному постмодерністському тексті: когнітивно-синергетичний вимір. Записки з романо-германської філології. Одеса, 2020. Вип. 1(44). С. 23–35. DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).210992. Фахове видання Index Copernicus
6 Kovbasko Yu. Corpus-based and corpus-driven research on the psycholinguistic features of “up” and “down” as units of functional transposition in present day English. Scientific Journal of Polonia University. Czestochowa. 2020. №41 (4).  Index Copernicus
7 Плотніков Є.О., Гошилик В.Б. Наставництво в галузі навчання іноземних мов: анотована бібліографія. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. Вип. 33, 2020. С. 101-110. Фахове видання Index Copernicus
8 Гошилик Н.С. Прототипна когнітивна модель предметної ситуації сталості (sustainability). Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. № 2, 2020. С. 25-29. Фахове видання Index Copernicus
9 Гошилик Н.С., Якимик Г.М. Лінгвостилістичні характеристики новел Анни Тод. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації», Том 31 (70) № 4, 2020. С. 40-44.  Фахове видання Index Copernicus
10 Артиш О.О., Гошилик В.Б. Функційні параметри аналітичних дієслівних предикатів у сучасній англійській мові. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 1. С. 23-27. Фахове видання Index Copernicus
11     Kovbasko Yu. Origins of functional transposition within the category of time and space prepositions: Lexicalization and grammaticalization. Writings in Romance-Germanic Philology. Odesa, 2020. №1(44). Pp. 335-350. DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211027  Фахове видання

 

Index Copernicus
12 Білик О. І., Гернер Ю. І. (2020). Особливості відтворення стилістичних засобів та реалій роману Арундаті Рой «Міністерство граничного щастя» в українському перекладі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, Том 31 (70), No 2, Ч. 2, 29-34. Фахове видання Index Copernicus
13  Kovbasko Yu. Etymological models of English adverbs. New Philology. Zaporizhzhia, 2020. №79. Pp. 53-61. DOI: https://doi.org/10.26661/2414-1135/2020-79-09  Фахове видання Index Copernicus
14 Гошилик Н.С., Гарасимчук М.І. Мовна обєктивація концептів MOTIVATION, DESPAIR, SUCCESS у TedTalks на психологічну тематику. «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка», № 34, 2020. С. 21-25. Фахове видання Index Copernicus
15 Шаповал І.А., Гошилик В.Б. Семантико-прагматична характеристика оптативних висловлювань зі значенням нездійсненного бажання-шкодування стосовно минулого в сучасних українській та англійській мовах. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 4. С. 96-103. Фахове видання Index Copernicus
16 Шаповал І.А., Гошилик В.Б. Семантико-прагматична характеристика оптативних висловлювань зі значенням осуду в сучасних українській та англійській мовах. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70). № 2, 2020. Ч. 3. С. 147-153.  Фахове видання  Index Copernicus
17  Гошилик Н.С., Іванюк Д.Р. Лінгвостилістичні характеристики англомовних інтернет-блогів з вивчення іноземних мов (на матеріалі англомовного блогу «English with a Twist»). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство), № 14, 2020. С. 16-19.Фахове видання Index Copernicus
18 Павлюк І.Б. Фахова комунікація, фаховий текст та його типи. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки. Дрогобич, 2019. С. 134-141. Фахове видання Index Copernicus
19 Дерев’янко О.А. Однократні та багатократні дієслівно-іменникові сполучення типу to give a smile у романі У. Лавендер “Тільки Джейн” // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика, 2020. – Вип. 31. Том 1. С. 327-332. Фахове видання Index Copernicus
20 Doichyk M, Doichyk O. The Idea of Dignity in Contemporary Scientific Discourse. Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences, 2019. 2 (2). P. 3 – 12. Фахове видання Index Copernicus
21 Тиха У., Куравська Н. Алюзивно-цитатний вимір інтертекстуальності постмодерністського художнього тексту. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 31. Том 2. С. 271–277.  Фахове видання Index Copernicus
22 Малишівська І. В., Майковська Н. В. Проблема моралі та морального вибору в романі Ієна Мак’юєна «Амстердам». Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного університету імені Івана Франка. 2020. Вип 31, том 2. С.139-147 DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/31.213864  Фахове видання Index Copernicus
23 Сабадаш Д., Павлів Л. Юридичні терміни в серіалі “The Good Wife” (когнітивно-прагматичний аспект). Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 2, 2020. – С. 229-234. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/31.213974. Фахове видання Index Copernicus
24 Марчук Т, Стефурак М. Вербалізація графічних засобів у тексті роману Поли Гоукінc “The Girl on the Train”. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.  Дрогобич, 2020, Вип. 29. С. 21-27.  Фахове видання Index Copernicus
25 Монастирська Х.Р. Комунікативна функція алегорії у сучасному українському художньому тексті. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». 2019. № 43. Т.1. С. 52-55. Фахове видання Index Copernicus
26 Телегіна Н. І. Особливості функціонування прийому ретроспекції в романі Мюріел Спарк «The Public Image». Вчені Записки Таврійського Національного Університету імені Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комувнікації. Том 31(70). № 1, 2020. Частина 3, 2020. С. 126-131.  Фахове видання Index Copernicus
27    Наталія Телегіна, Надія Радецька. Хронотоп дороги в романі Тоні Моррісон «A Mercy». Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 32. Том 2,  2020. С.123-129. Фахове видання Index Copernicus
28 Наталія Телегіна, Оксана Пасічник. Специфіка психологічної портретизації жіночих образів у романі Сідні Шелдона «The Other Side of Midnight».  Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 31. Том 2, 2020. С. 265-271. Фахове видання Index Copernicus
29 Наталія Телегіна, Ольга Мимоход. Контраст як складова частина художньої організації тексту роману Ірвіна Шоу «Вечір у Візантії».  Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 28. Том 4, 2020. С.32-38.  Фахове видання Index Copernicus
30 Тацакович У. Т. Лінгвокогнітивні інструменти дослідження перекладу: операції конструалу. «Південний архів» (філологічні науки). 2020. № 22. С. 142-146. Фахове видання Index Copernicus
31 Великорода Ю., Василишин М. Типологія метафор у науково-популярному медіадискурсі (на матеріалі ресурсів National Geographic). // Синопсис: текст, контекст, медіа. – Вип.26 (3), 2020. – С.108-117. Фахове видання Index Copernicus
32 Хома В. П. Засоби експлікації емотивності концепту САМОВІДЧУЖЕННЯ/ /SELF-ALIENATION в англомовній науково-фантастичній прозі. Science and Education: A New Dimension. Philology, VIII(71), Issue: 240, 2020 Nov. https://doi.org/10.31174/SEND-Ph2020-240VIII71-05. С. 27-30. Index Copernicus
33 Матіїшин А. Я. Мультимодальність у романі Вілла Айснера «Контракт з Богом» взаємодія вербально і візуального компонентів. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, Том 31 (70), No 2, Ч. 2. С. 176-182. Фахове видання Index Copernicus

 

5.3. Перелік опублікованих за темою статей, у журналах що входять до переліку фахових видань України (окремо статті у журналах, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН), а також статей у закордонних журналах, які не увійшли до п.5.1 і 5.2

   Kovbasko Yu. Etymological models of English adverbs. New Philology. Zaporizhzhia, 2020. №79. Pp. 53-61. DOI: https://doi.org/10.26661/2414-1135/2020-79-09  Фахове видання

    Kovbasko Yu. Origins of functional transposition within the category of time and space prepositions: Lexicalization and grammaticalization. Writings in Romance-Germanic Philology. Odesa, 2020. №1(44). Pp. 335-350. DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211027  Фахове видання

 

    Blyzniuk T., Trotsenko O. Electronic educational resources as a means of formation of digital competence of primary school students in the process of online and offline education. Гірська школа Українських Карпат. Випуск №22., 2020. С. 175-182. Фахове видання

Артиш, О., Гошилик, В. Функційні параметри аналітичних дієслівних предикатів у сучасній англійській мові. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 1. С. 23-27.   Фахове видання

Михайленко В. В., Билиця У. Я. «Human» comparative idioms in language and beyond. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. Вип. 1 (43).  Фахове видання

Білик О. І., Гернер Ю. І. (2020). Особливості відтворення стилістичних засобів та реалій роману Арундаті Рой «Міністерство граничного щастя» в українському перекладі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, Том 31 (70), No 2, Ч. 2, 29-34. Фахове видання

Шаповал І.А., Гошилик В.Б. Семантико-прагматична характеристика оптативних висловлювань зі значенням осуду в сучасних українській та англійській мовах. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70). № 2, 2020. Ч. 3. С. 147-153.  Фахове видання 

Артиш О.О., Гошилик В.Б. Функційні параметри аналітичних дієслівних предикатів у сучасній англійській мові. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 1. С. 23-27. Фахове видання

Шаповал І.А., Гошилик В.Б. Семантико-прагматична характеристика оптативних висловлювань зі значенням нездійсненного бажання-шкодування стосовно минулого в сучасних українській та англійській мовах. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 4. С. 96-103. Фахове видання

Kholiavko N., Medina T., Goshylyk V. Areas of the Modernization of the Lithuanian Higher Education System: A Case for Ukraine. Studies in Comparative Education. № 1 (39), 2020. P. 14-25.  Фахове видання

Плотніков Є.О., Гошилик В.Б. Наставництво в галузі навчання іноземних мов: анотована бібліографія. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. Вип. 33, 2020. С. 101-110. Фахове видання

Гошилик Н.С. Прототипна когнітивна модель предметної ситуації сталості (sustainability). Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. № 2, 2020. Фахове видання

Гошилик Н.С., Якимик Г.М. Лінгвостилістичні характеристики новел Анни Тод. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації», Том 31 (70) № 4, 2020. Фахове видання

Гошилик Н.С., Іванюк Д.Р. Лінгвостилістичні характеристики англомовних інтернет-блогів з вивчення іноземних мов (на матеріалі англомовного блогу «English with a Twist»). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство), № 14, 2020. Фахове видання

Гошилик Н.С., Гарасимчук М.І. Мовна обєктивація концептів MOTIVATION, DESPAIR, SUCCESS у TedTalks на психологічну тематику. «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка», № 34, 2020. Фахове видання

Дерев’янко О.А. Однократні та багатократні дієслівно-іменникові сполучення типу to give a smile у романі У. Лавендер “Тільки Джейн” // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика, 2020. – Вип. 31. Том 1. С. 327-332. Фахове видання

Doichyk M, Doichyk O. The Idea of Dignity in Contemporary Scientific Discourse. Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences, 2019. 2 (2). P. 3 – 12. (Опубліковано 2019-12-30) Фахове видання

Тиха У., Куравська Н. Алюзивно-цитатний вимір інтертекстуальності постмодерністського художнього тексту. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 31. Том 2. С. 271–277.  Фахове видання

Малишівська І. В., Майковська Н. В. Проблема моралі та морального вибору в романі Ієна Мак’юєна «Амстердам». Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного університету імені Івана Франка. 2020. Вип 31, том 2. С.139-147 DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/31.213864  Фахове видання

Марчук Т, Стефурак М. Вербалізація графічних засобів у тексті роману Поли Гоукінc “The Girl on the Train” /  Т.Л. Марчук, М.Стефурак // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.  – Дрогобич, 2020, Вип. 29. С. 21-27.  Фахове видання

     Монастирська Х.Р. Комунікативна функція алегорії у сучасному українському художньому тексті. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». 2019. № 43. Т.1. С. 52-55. Фахове видання

 

Ihor Romanyshyn. Teacher educator’s perceptions of the ELT Methodology course content sufficiency: action research / Освітні обрії. Том 50. №1(2020). 102-110 https://journals.pnu.edu.ua/index.php/obrii/article/view/4085/4685 Фахове видання

 

Сабадаш Д., Павлів Л. Юридичні терміни в серіалі “The Good Wife” (когнітивно-прагматичний аспект). Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 2, 2020. – С. 229-234. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/31.213974. Фахове видання

 

Тацакович У. Т. Лінгвокогнітивні інструменти дослідження перекладу: операції конструалу. «Південний архів» (філологічні науки). 2020. № 22. С. 142-146. Фахове видання

 

Телегіна Н. І. Особливості функціонування прийому ретроспекції в романі Мюріел Спарк «The Public Image». Вчені Записки Таврійського Національного Університету імені Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комувнікації. Том 31(70). № 1, 2020. Частина 3, 2020. С. 126-131.

Фахове видання

 

Наталія Телегіна, Ольга Мимоход. Контраст як складова частина художньої організації тексту роману Ірвіна Шоу «Вечір у Візантії».  Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 28. Том 4, 2020. С.32-38.  Фахове видання

 

Наталія Телегіна, Оксана Пасічник. Специфіка психологічної портретизації жіночих образів у романі Сідні Шелдона «The Other Side of Midnight».  Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 31. Том 2, 2020. С. 265-271. Фахове видання

Наталія Телегіна, Надія Радецька. Хронотоп дороги в романі Тоні Моррісон «A Mercy». Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 32. Том 2,  2020. С.123-129. Фахове видання

Павлюк І.Б. Фахова комунікація, фаховий текст та його типи. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки. Дрогобич, 2019. Фахове видання

Великорода Ю., Василишин М. Типологія метафор у науково-популярному медіадискурсі (на матеріалі ресурсів National Geographic). // Синопсис: текст, контекст, медіа. – Вип.26 (3), 2020. – С.108-117. Фахове видання

Таблиця 4

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії;

підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців

1    Kovbasko Yu. Etymological models of English adverbs. New Philology. Zaporizhzhia, 2020. №79. Pp. 53-61. DOI: https://doi.org/10.26661/2414-1135/2020-79-09  Фахове видання
2     Kovbasko Yu. Origins of functional transposition within the category of time and space prepositions: Lexicalization and grammaticalization. Writings in Romance-Germanic Philology. Odesa, 2020. №1(44). Pp. 335-350. DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211027  Фахове видання
3       Blyzniuk T., Trotsenko O. Electronic educational resources as a means of formation of digital competence of primary school students in the process of online and offline education. Гірська школа Українських Карпат. Випуск №22., 2020. С. 175-182. Фахове видання
4 Артиш, О., Гошилик, В. Функційні параметри аналітичних дієслівних предикатів у сучасній англійській мові. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 1. С. 23-27.   Фахове видання
5 Михайленко В. В., Билиця У. Я. «Human» comparative idioms in language and beyond. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. Вип. 1 (43).  Фахове видання
6 Білик О. І., Гернер Ю. І. (2020). Особливості відтворення стилістичних засобів та реалій роману Арундаті Рой «Міністерство граничного щастя» в українському перекладі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, Том 31 (70), No 2, Ч. 2, 29-34. Фахове видання
7 Шаповал І.А., Гошилик В.Б. Семантико-прагматична характеристика оптативних висловлювань зі значенням осуду в сучасних українській та англійській мовах. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70). № 2, 2020. Ч. 3. С. 147-153.  Фахове видання 
8 Артиш О.О., Гошилик В.Б. Функційні параметри аналітичних дієслівних предикатів у сучасній англійській мові. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 1. С. 23-27. Фахове видання
9 Шаповал І.А., Гошилик В.Б. Семантико-прагматична характеристика оптативних висловлювань зі значенням нездійсненного бажання-шкодування стосовно минулого в сучасних українській та англійській мовах. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 4. С. 96-103. Фахове видання
10 Kholiavko N., Medina T., Goshylyk V. Areas of the Modernization of the Lithuanian Higher Education System: A Case for Ukraine. Studies in Comparative Education. № 1 (39), 2020. P. 14-25.  Фахове видання
11 Гошилик Н.С. Прототипна когнітивна модель предметної ситуації сталості (sustainability). Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. № 2, 2020. С. 25-29.  Фахове видання
12 Гошилик Н.С., Якимик Г.М. Лінгвостилістичні характеристики новел Анни Тод. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації», Том 31 (70) № 4, 2020. С. 40-44. Фахове видання
14 Гошилик Н.С., Іванюк Д.Р. Лінгвостилістичні характеристики англомовних інтернет-блогів з вивчення іноземних мов (на матеріалі англомовного блогу «English with a Twist»). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство), № 14, 2020.С. 16-19. Фахове видання
15 Гошилик Н.С., Гарасимчук М.І. Мовна обєктивація концептів MOTIVATION, DESPAIR, SUCCESS у TedTalks на психологічну тематику. «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка», № 34, 2020. С. 21-25.  Фахове видання
16 Дерев’янко О.А. Однократні та багатократні дієслівно-іменникові сполучення типу to give a smile у романі У. Лавендер “Тільки Джейн” // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика, 2020. – Вип. 31. Том 1. С. 327-332. Фахове видання
17 Doichyk M, Doichyk O. The Idea of Dignity in Contemporary Scientific Discourse. Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences, 2019. 2 (2). P. 3 – 12. (Опубліковано 2019-12-30) Фахове видання
18 Тиха У., Куравська Н. Алюзивно-цитатний вимір інтертекстуальності постмодерністського художнього тексту. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 31. Том 2. С. 271–277.  Фахове видання
19 Малишівська І. В., Майковська Н. В. Проблема моралі та морального вибору в романі Ієна Мак’юєна «Амстердам». Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного університету імені Івана Франка. 2020. Вип 31, том 2. С.139-147 DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/31.213864  Фахове видання
20 Марчук Т, Стефурак М. Вербалізація графічних засобів у тексті роману Поли Гоукінc “The Girl on the Train” /  Т.Л. Марчук, М.Стефурак // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.  – Дрогобич, 2020, Вип. 29. С. 21-27.  Фахове видання
21 Монастирська Х.Р. Комунікативна функція алегорії у сучасному українському художньому тексті. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». 2019. № 43. Т.1. С. 52-55. Фахове видання
22 Ihor Romanyshyn. Teacher educator’s perceptions of the ELT Methodology course content sufficiency: action research / Освітні обрії. Том 50. №1(2020). 102-110https://journals.pnu.edu.ua/index.php/obrii/article/view/4085/4685Фахове видання
23 Сабадаш Д., Павлів Л. Юридичні терміни в серіалі “The Good Wife” (когнітивно-прагматичний аспект). Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 2, 2020. С. 229-234. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/31.213974. Фахове видання
24 Тацакович У. Т. Лінгвокогнітивні інструменти дослідження перекладу: операції конструалу. «Південний архів» (філологічні науки). 2020. № 22. С. 142-146. Фахове видання
25 Телегіна Н. І. Особливості функціонування прийому ретроспекції в романі Мюріел Спарк «The Public Image». Вчені Записки Таврійського Національного Університету імені Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комувнікації. Том 31(70). № 1, 2020. Частина 3, 2020. С. 126-131. Фахове видання

 

26 Наталія Телегіна, Ольга Мимоход. Контраст як складова частина художньої організації тексту роману Ірвіна Шоу «Вечір у Візантії».  Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 28. Том 4, 2020. С.32-38.  Фахове видання
27 Наталія Телегіна, Оксана Пасічник. Специфіка психологічної портретизації жіночих образів у романі Сідні Шелдона «The Other Side of Midnight».  Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 31. Том 2, 2020. С. 265-271. Фахове видання
28 Наталія Телегіна, Надія Радецька. Хронотоп дороги в романі Тоні Моррісон «A Mercy». Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 32. Том 2,  2020. С.123-129. Фахове видання
29 Павлюк І.Б. Фахова комунікація, фаховий текст та його типи. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки. Дрогобич, 2019. С. 134-141. Фахове видання
30

 

Плотніков Є.О., Гошилик В.Б. Наставництво в галузі навчання іноземних мов: анотована бібліографія. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. Вип. 33, 2020. С. 101-110. Фахове видання
31 Великорода Ю., Василишин М. Типологія метафор у науково-популярному медіадискурсі (на матеріалі ресурсів National Geographic). // Синопсис: текст, контекст, медіа. – Вип.26 (3), 2020. – С.108-117. Фахове видання
32 Матіїшин А. Я. Мультимодальність у романі Вілла Айснера «Контракт з Богом» взаємодія вербально і візуального компонентів. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, Том 31 (70), No 2, Ч. 2. С. 176-182. Фахове видання

 

5.4. Перелік опублікованих за темою монографій 

Таблиця 5

Повні дані про монографії;

підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців

1
2

 

5.5. Перелік опублікованих за темою підручників, навчальних посібників, словників, довідників 

 

Артиш О.О. Практикум для розвитку навичок читання оригінального художнього твору (до роману Голлі Смейл “Дівчина Гік”) Книга для вчителя. Частина перша. – Івано-Франківськ, 2020. – 77 с.

Артиш О.О. Практикум для розвитку навичок читання оригінального художнього твору (до роману Голлі Смейл “Дівчина Гік”) Робочий зошит студента. Частина перша. – Івано-Франківськ, 2020. – 65 с.ORAL SPEECH: BASIC PERSPECTIVE; 7.

English Grammar: Reported Speech, Passive Voice / Навчально-методичний посібник з граматики англійської мови для студентів І курсу англійського відділення / уклад. Марчук Т.Л., Мінцис Е.Є., Мінцис Ю.Б. Івано-Франківськ, 2019. 71 с. (Англ. мовою.)

ELT Methodology: Principles of Communicative Language Teaching (Activity Book for Year 2 Students) : [практикум з методики навчання англійської мови для студентів 2-го курсу спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))] / Розробник: І.М. Романишин. Електронне видання (Об’єм: 2,21 МБ). Івано-Франківськ: НАІР, 2020. 60 с.

ELT Methodology: Principles of Communicative Language Teaching (Activity Book for Year 2 Students)

The ABC of SLA.  Навчально-методичний посібник. Редакція О.О. Кульчицької. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М. 2019. 45 с.

 

THEORETICAL PHONETICS OF THE ENGLISH LANGUAGE: SEMINAR MANUAL: Навчально-методичний посібник. Редакція О.О. Кульчицької. Івано-Франківськ,  2019. 86 с. – Частини: 1. PHONEMES IN CONNECTED SPEECH; 8. J. D. O’CONNOR AND G. F. ARNOLD’S SYSTEM OF INTONATION PATTERNS: THE TEN TONE GROUPS.

 

Романишин І.М.  Типова програма “Методика навчання англійської мови”. Освітній ступінь бакалавра [Core Curriculum.  English  Language Teaching Methodology. Bachelor’s Level]. Ivano-Frankivsk: NAIR. 2020. 126 с. Available  at https://ngschoolteacher.wixsite.com/ngscht/core-curriculum-1

Таблиця 6

Повні дані про підручники, навчальні посібники, словники, довідників;

підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців

1 Артиш О.О. Практикум для розвитку навичок читання оригінального художнього твору (до роману Голлі Смейл “Дівчина Гік”) Книга для вчителя. Частина перша. – Івано-Франківськ, 2020. – 77 с
2 Артиш О.О. Практикум для розвитку навичок читання оригінального художнього твору (до роману Голлі Смейл “Дівчина Гік”) Робочий зошит студента. Частина перша. – Івано-Франківськ, 2020. – 65 с
3 English Grammar: Reported Speech, Passive Voice / Навчально-методичний посібник з граматики англійської мови для студентів І курсу англійського відділення / уклад. Марчук Т.Л., Мінцис Е.Є., Мінцис Ю.Б. Івано-Франківськ, 2019. 71 с. (Англ. мовою.)
4 ELT Methodology: Principles of Communicative Language Teaching (Activity Book for Year 2 Students) : [практикум з методики навчання англійської мови для студентів 2-го курсу спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))] / Розробник: І.М. Романишин. Електронне видання (Об’єм: 2,21 МБ). Івано-Франківськ: НАІР, 2020. 60 с.
5 ELT Methodology: Principles of Communicative Language Teaching (Activity Book for Year 2 Students)
6 The ABC of SLA.  Навчально-методичний посібник. Редакція О.О. Кульчицької. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М. 2019. 45 с.

 

7 THEORETICAL PHONETICS OF THE ENGLISH LANGUAGE: SEMINAR MANUAL: Навчально-методичний посібник. Редакція О.О. Кульчицької. Івано-Франківськ,  2019. 86 с. – Частини: 1. ORAL SPEECH: BASIC PERSPECTIVE; 7. PHONEMES IN CONNECTED SPEECH; 8. J. D. O’CONNOR AND G. F. ARNOLD’S SYSTEM OF INTONATION PATTERNS: THE TEN TONE GROUPS.

 

8 Романишин І.М. Типова програма “Методика навчання англійської мови”. Освітній ступінь бакалавра [Core Curriculum.  English  Language Teaching Methodology. Bachelor’s Level]. Ivano-Frankivsk: NAIR. 2020. 126 с.

 

5.8. Перелік захищених кандидатських і докторських дисертацій виконавцями

Таблиця 9

Повні дані про дисертаціі
1
2
3
4
5

 

 

 

Додаток № 8

до наказу ректора № ___

від __________ 2019 року

 

Інформація 

про наукову та науково-дослідну діяльність_кафедри англійської філології___________________________________________________ за 2020 рік

(назва навачльного, навчальн-наукового підрозділу)

 

 1. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо).

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці: 

Роки Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях та

відсоток від загальної кількості студентів

Кількість молодих учених, які працюють у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Відсоток молодих учених, які залишаються у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» після закінчення аспірантури
2016
2017
2018
2019

Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (до 5 рядків)

 

 1. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою (тільки ті, з якими укладено договори на виконання науково-досліних робіт або отримано гранти):

Країна партнер (за алфавітом) Установа-партнер Тема співробітництва Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії Практичні результати від співробітництва
 1. Відомості щодо наукових періодичних видань 

зп

Назва видання Головний редактор

(прізвище, ім’я, по батькові, контактна

інформація)

Дата включення до переліку фахових видань Дата 

внесення змін до переліку фахових видань

 

 Наявність 

DOI

 

Включення до наукометричних

баз даних

Категорія  «А»
Категорія  «Б»
Категорія  «В»
Інші видання

 

 1. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Оновити дані про закупівлю за останній рік унікальних наукових приладів та обладнання іноземного або вітчизняного виробництва вартістю за формою:

 

з/п

Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма- виробник, країна походження Науковий(і) напрям(и) та структурний(і) підрозділ(и) для якого (яких) здійснено закупівлю Вартість,

тис. гривень

1 2 3 5

 

 1. Заключна частина

Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового процесу.

 

Керівник  підрозділу                                                                                            ____________          

 

 

кафедра англійської філології

 

Інформація  про науково-дослідну роботу студентів

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника»

за 2020 рік

 

 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НДРС.

 1. Кількість студентів денної форми навчання станом на 01 грудня 2020 року 673 особи.
 2. Кількість студентів, які беруть участь у НДРС _75 осіб (з них – 25 особливо обдарованих).

 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 1. Кількість захищених дипломних/магістерських робіт денна 34__/_ заочна  52_
 2. Залучення студентів до науково-дослідної роботи:
Форми залучення Кількість Назва студентського наукового формування Кількість залучених студентів
1 2 3
Наукові гуртки 1.      Проблеми сучасної лінгвістики (керівник – проф. Бистров Я.В.)

2.      Проблеми ідіостилю у сучасній лінгвістиці (керівник – ст. викл. Мінцис Е.Є.)

3.      Когнітивна прагматика у контексті сучасних лінгвістичних досліджень

(керівник – доц. Сабадаш Д.В.)

4.                  Сучасна англійська романістика: традиції та виклики

(керівник – доц. Малишівська І. В.)

5.                   Мультикультуралізм в англомовній літературі

(керівник – доц. Думчак І.М.)

6.                  Проблеми сучасного літературознавства

(керівник –доц. Телегіна Н.І.)

Проблеми інтерпретації англомовного поетичного тексту (керівник – доц. Карбашевська О.В.)

45
Проблемні групи 1. Проблеми методики викладання іноземної мови (керівник – доц. Троценко О.Я.)

2. Формування писемної компетенції учнів на уроках англійської мови (керівник – доц. Білик О. І.)

3. Діяльнісний підхід у наукових дослідженнях студентів

(керівник – доц. Іванотчак Н.І.)

4. Науково-практичні питання формування методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови (керівник – доц. Романишин І.М.)

35

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МАСОВИХ ФОРМАХ НДРС

 1. Інформація про проведені на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», міжнародні, всеукраїнські конференції семінари:
Назва конференції, семінару Статус конференції, семінару Кількість учасників Кількість учасників з інших навчальних закладів К-ть учасників з-за кордону, назви країн
V Всеукраїнська науково-практична конференція СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ЛІНГВІСТИКИ, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА І МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (ELLIC 2020), яка присвячена 45-річчю факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 01 жовтня 2020 р. Всеукраїнська 110 4

 

 1. Кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей):

у співавторстві – _8_/ _7__;

самостійно – __/ 40___

 

 

Наукові публікації

 

Статті:

 

Білик О. І., Гернер Ю. І. (2020). Особливості відтворення стилістичних засобів та реалій роману Арундаті Рой «Міністерство граничного щастя» в українському перекладі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, Том 31 (70), No 2, Ч. 2, 29-34.

Великорода Ю. М., Василишин М. Ю. Типологія метафор в науково-популярному медіадискурсі (на матеріалі ресурсів National Geographic). «Синопсис: текст, контекст, медіа» 2020, 26 (3), C. 108–117.

Гошилик Н.С., Якимик Г.М. Лінгвостилістичні характеристики новел Анни Тод. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». Том 31 (70) № 4. 2020.

Гошилик Н.С., Іванюк Д.Р. Лінгвостилістичні характеристики англомовних інтернет-блогів з вивчення іноземних мов (на матеріалі англомовного блогу «English with a Twist»). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство), № 14, 2020.

Гошилик Н.С., Гарасимчук М.І. Мовна обєктивація концептів MOTIVATION, DESPAIR, SUCCESS у TedTalks на психологічну тематику. «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка», № 34, 2020.

Наталія Телегіна, Ольга Мимоход. Контраст як складова частина художньої організації тексту роману Ірвіна Шоу «Вечір у Візантії».  Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 28. Том 4, 2020. С.32-38.  Фахове видання

 

Наталія Телегіна, Оксана Пасічник. Специфіка психологічної портретизації жіночих образів у романі Сідні Шелдона «The Other Side of Midnight».  Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 31. Том 2, 2020. С. 265-271. Фахове видання

 

Наталія Телегіна, Надія Радецька. Хронотоп дороги в романі Тоні Моррісон «A Mercy». Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 32. Том 2,  2020. С.123-129. Фахове видання

 

Публікації у матеріалах конференцій

Горін А. Специфіка відтворення категорії емотивності у перекладі українською мовою психотерапевтичного роману Ірвіна Ялома «Коли Ніцше плакав». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я.В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С. 162-163.

Середюк В. Лінгвостилістичні особливості відтворення комічного у перекладі українською мовою психологічного роману Ірвіна Ялома «Шопенгауер як ліки». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я.В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С. 196-198.

Хімчак Х. Прагматична адаптація перекладу психотерапевтичного роману Ірвіна Ялома «Ліки від кохання та інші оповіді психотерапевта». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я.В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С. 202-203.

Агип’юк О. Лексичні засоби вербалізації концепту ЛЮБОВ у романі Н. Спаркса «Safe Heaven». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. ІваноФранківськ, 2020. с. 110-112.

Матіїшин Д. Перекладацькі помилки при локалізації відеоігор. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. ІваноФранківськ, 2020. с. 127-130.

Павлюк О.Б. Еволюція стереотипного уявлення концепту ЖІНКА в англомовних піснях різних історичних періодів. Збірник наукових матеріалів LІІ Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції «Осінні наукові читання», 25 вересня 2020 р., м. Дніпро. Частина 4. ст. 55 – 59.

Павлюк О. Стереотипізація концепту ЖІНКА в сучасному англомовному пісенному дискурсі. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. ІваноФранківськ, 2020. с. 130-132.

Романишин Ігор, Романишин Юлія. The Development of Pre-Service English Teachers’ Critical Thinking Skill of Evaluation  / Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. 52-55. https://fim.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/10/ELLIC_2020-1.pdf

Пасічник О. А. Психологічна деталь у романі Сідні Шелдона «The Other Side of Midnight». Евріка – ХХІ: Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020. С. 230-233.

Радецька Н. П. Психологічний хронотоп в романі Тоні Моррісон « A Mercy». Евріка – ХХІ: Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020. С. 240-243.

Василишин М. Ю. Алюзії в науково-популярних текстах National Geographic. Еврика – ХXІ: збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. C. 50-52

Василишин М. Ю. Застосування мовностилістичних засобів з метою вираження експресивності у науково-популярних текстах (на матеріалі ресурсів National Geographic). Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С.14-17.

Бандяк О. Медична концептуальна метафора у медіадискурсі передвиборчої кампаніїї у США 2020 року. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С.112-114.

Кернична Л. Тактика запозичення у перекладі міфонімів з англійської мови на українську (на матеріалі серії фільмів «Гра престолів»). Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С.167-170.

Білик О. І., Козак А. Л. Співвідношення понять «кінодискурс» та «кінотекст» у системі сучасних лінгвістичних парадигм // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури  (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 5-9 лютого 2020 р. / За ред. В.О. Папіжук. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2020, с.11-14

Козак А. Особливості  функціонування метафори у  романі  Ієна  Мак’юена «Спокута»та його екранізації / Козак А. // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції,  Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В.Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С. 83-85.

Дякун В. П. Особливості функціонування реалій у системі національної-культурної лексики / Дякун В. П. “ЛОГОС” м. Львів. 2020. С. 24–26.

Дякун В. П. Функціонування та особливості етнографічних реалій на позначення одягу в романі Артура Голдена «Мемуари гейші». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції,  Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В.Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С. 27–29.

Гарасимчук М. Дискурсивні характеристики концепту MOTIVATION у TEDTALKS на психологічну тематику. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С. 114-117.

Іванюк Д. Стилістичні характеристики англомовного інтернет-блогу з вивчення іноземних мов «English with a Twist». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С. 120-122.

Якимик Г. Лінгвостилістичні властивості новел Анни Тод Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С. 151-153.

Русак Яна. Стратегія доместикації в перекладі комічного (на матеріалі анімаційних фільмів «Cars» та «Cars 2»)//Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації:  матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ELLIC. Івано-Франківськ 2020/ відп. за випуск Я.В.Бистров; ПНУ ім. В.Стефаника, Івано-Франківськ, 2020. 254 с. С. 94-97 

Русак Яна. Засоби відтворення комічного в перекладі англомовних мультфільмів. Еврика – ХХІ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ:ПНУ ім. В.Стефаника, 2020. 331 с. С.90-92. 

Симчич Ярина. Вербалізація концепту ДЕТЕКТИВНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ в оповіданнях А. Конан Дойла. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації:  матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ELLIC. Івано-Франківськ 2020/ відп. за випуск Я.В.Бистров; ПНУ ім. В.Стефаника, Івано-Франківськ, 2020. 254 с. С. 142-144.

Симчич Ярина. Вербалізація концепту ДЕТЕКТИВНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ в оповіданнях А. Конан Дойла. Еврика – ХХІ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ:ПНУ ім. В.Стефаника, 2020. 331 с. С.94-95.

Микитеєк Оксана. Відтворення лексико-стилістичних особливостей роману Ніколаса Спаркса The Notebook у художньому перекладі. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ELLIC. Івано-Франківськ 2020/ відп. за випуск Я.В.Бистров; ПНУ ім. В.Стефаника, Івано-Франківськ, 2020. 254 с. С. 188-190

Сафоник Д. С. Інтернет-комунікація як один із способів передачі інформації між суб‘єктами комунікації. Науковий журнал « Альманах науки», № 4(37). 2020. С. 20-23.

Сафоник Д. Особливості функціонування нетикету в сучасній інтернет-комунікації (на матеріалі англомовних блогів). Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С. 56-58.

Шпук У. Cтpуктуpa, типoлoгiя й функцioнувaння мepeжeвиx oнiмiв у cучacнiй iнтepнeт-кoмунiкaцiї. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С.103-106.

Кривень О. Відтворення молодіжного сленгу у творі С. Е. Гінтон «Аутсайдери». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С. 173-175.

Майковська Н. Постмодерністський герой в романі Ієна Мак’юена «Амстердам». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С. 214-217.

Чугай А. Реальне та магічне у творі Салмана Рушді «Опівнічні діти». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С. 251-253.

Козлик І.В. Лексико-семантичні особливості концепту identity (на матеріалі романів Наварра Скотта Момадея “Будинок, створений зі світанку” та Луїзи Ердрих “Сліди”) // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції / відп. ред. Бистров Я.В.; Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: ТОВ “ВГЦ “Просвіта”, 2020.

 

Поляк М. Функціональне навантаження сленгу у романі Джоан Роулінг Гаррі Потер і таємна кімната. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції / відп. ред. Бистров Я.В.; Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. Івано-Франківськ: ТОВ “ВГЦ “Просвіта”, 2020.

 

Шемерлюк С. Особливості використання граматичної трансформації заміни при перекладі (на матеріалі роману К.Тойбіна “Будинок імен”). Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції / відп. ред. Бистров Я.В.; Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: ТОВ “ВГЦ “Просвіта”, 2020.

Гусак В. Проблема інтерпретації гумору в українському художньому перекладі. Мова та література у полікультурному просторі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 7-8 лютого 2020 р. Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2020. Ч. II. С. 6-10.

 

Гусак В. Ситуативний гумор у романі Марка Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С. 164-166.

 

Семенюк О. Лінгвокультурна специфіка бінарної опозиції ТРАДИЦІЙНИЙ – НЕТРАДИЦІЙНИЙ (на матеріалі англомовних періодичних видань). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 7-8 лютого 2020 р. Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2020. Ч. I. С. 111-114.

 

Семенюк О. Лінгвокультурна специфіка бінарної опозиції ТРАДИЦІЙНИЙНЕТРАДИЦІЙНИЙ (на матеріалі англомовних періодичних видань) (ELLIC 2020). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С. 59-61.

 

 

ІV. УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДАХ

 1. Участь студентів у міжнародних (за межами України) конкурсах, олімпіадах, освітніх проектах (програмах) тощо: 

 

Назва форми співпраці, країна проведення Кількість залучених студентів (ПІП студента, курс навчання) Результат участі (призові місця, грамоти, дипломи та інше)
ERASMUS+(Республіка Польща) Крамар Марія семестрове навчання
ERASMUS+(Респкбліка Польща) Яцишинець Тетяна семестрове навчання
Mobility Direct (Республіка Польща) Лацко Богдана семестрове навчання

 

Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри англійської філології (протокол № 5 від 18 грудня 2020 р.) 

 

Керівник  підрозділу          ____________                                                                      ________