Самостійна робота студентів

Графік контролю самостійної роботи

Контроль самостійної роботи студентів здійснюється у ауд. 209 за таким графіком:

Час Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця
10.00
10.30
11.00
11.30 Великорода Ю.М. Дерев’янко О.А.
12.00 Тронь А.А. Сабадаш Д.В.
12.30
13.00
13.30 Яців С.О. Думчак І.М.

Павлюк І.Б.

Тацакович У.Т.,

Матіяш-Гнедюк І.М.

Пилячик Н.Є.

Куравська Н.Ю.

Гонтаренко Н.М.

Іванотчак Н.І.

Мінцис Ю.Б.

Троценко О.Я.

Мінцис Е.Є.

Лисак К.М.

Телегіна Н.І.,
Панькова Т. В.
(до 14.40)
Білик О.І.
Ковбаско Ю. Г.
Михайлюк Л.В.
13.50 Бистров Я.В (до 15.30) Карбашевська О.В. Заграновська О.І.
14.00
14.30
15.00 Дойчик О.Я.

Романишин І.М

Романишин І.М. Романишин І.М. Малишівська І. В.

Ловчук Ю.Ю. (до 16.10)

15.30
16.00
16.30

Самостійна робота – це самостійна навчально-пізнавальна діяльність проблемного, творчого та практичного характеру. Самостійна робота базується на володінні студентами навичками та вміннями, набутими на практичних заняттях з іноземної мови, тому важливим є те, щоб студенти якнайповніше використовували ці навички та вміння під час самостійної роботи.Cамостійна робота є важливою складовою частиною і основою підготовки майбутнього фахівця, оскільки мета самонавчання – опанувати засвоєння навчальної дії з наступним її опрацюванням на практичних заняттях. Реалізація такої мети на практиці сприяє розв’язанню завдань інтеграції – повному злиттю навчання і виховання, здійсненню принципу розвиваючого навчання, формуванню особистості майбутнього фахівця.
Самостійна робота з іноземної мови вирішує такі завдання:
– удосконалення знань, навичок і вмінь набутих на практичних заняттях;
– розширення світогляду студентів;
– розвиток творчих здібностей, самостійності, естетичних смаків.
Ефективність навчальної діяльності залежить від готовності студента до самонавчання та його індивідуальних якостей. Здатність до самонавчання є однією з найважливіших передумов не тільки успішного оволодіння іноземною мовою, але й формування навичок самостійної діяльності взагалі. Центральною проблемою щодо організації самостійної роботи є проблема забезпечення високої внутрішньої мотивації до самостійного її опанування. Продуктивність самостійної роботи з іноземної мови залежить від психолого-педагогічних умов його організації: як мотивується навчально-пізнавальна діяльність студентів; як реалізується професіонально-комунікативна компетенція студента; як здійснюється контроль його навчальних досягнень. Головним завданням, яке має вирішити самостійне навчання є формування навичок і вмінь самонавчання, необхідних для оволодіння іноземною мовою від висунутих конкретних цілей самостійної роботи.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
Оцінка “відмінно” виставляється студентові, який повністю виконав програму курсу, тобто виконав усі завдання передбачені програмою курсу, показав високий рівень знань теоретичного та практичного матеріалу. Для отримання відмінної оцінки студент повинен показати вміння та навички усного діалогічного та монологічного мовлення, а також письмового мовлення з використанням лексичного матеріалу курсу, розвинуті навички двостороннього перекладу, слухання, навички реферування іншомовного тексту та складання основних видів контрактів та ділових листів.
Оцінка “добре” виставляється студентові, який повністю виконав програму курсу і показав відповідний рівень знань матеріалу курсу. На оцінку “добре” заслуговує студент, який продемонстрував добрі вміння та навички аудіювання, усного і письмового мовлення з лексичного матеріалу курсу, має добрі навички двостороннього перекладу, вміє реферувати іншомовний текст та складати основні види контрактів та ділових листів.
Оцінка “задовільно” виставляється студентові, який виконав програму курсу не повністю, тобто не всі завдання, передбачені курсом було виконано повністю. На оцінку “задовільно” заслуговує студент, який має задовільний рівень мовної підготовки, який показав достатні навички реферування та складання основних видів контрактів та ділових листів.
Оцінка “незадовільно” виставляється студентові, який не виконав програму курсу, тобто не виконав завдання курсу і не продемонстрував певних знань матеріалу курсу, а також, вмінь та навичок, передбачених програмою курсу.