Звіт про науково-дослідну роботу викладачів 2019

Звіт про науково-дослідницьку роботу викладачів 2019 рік завантажити

ЗВІТ

 

про науково-дослідну роботу викладачів кафедри англійської філології за 2019 рік

 

 1. Назва НДР та категорія роботи: Концептуальна та мовна картини світу
 2. 2. Керівник НДР: Бистров Яків Володимирович
 3. Номер державної реєстрації НДР: 0113U001963
 4. Назва закладу вищої освіти або наукової установи: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
 5. Терміни виконання етапу: початок – 01.01.2019, закінчення – 31.12.2022
 6. Короткий зміст запиту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків).

Мета – обґрунтувати теоретичні передумови дослідження когнітивних та концептуальних аспектів мови і мовлення, когнітивне моделювання в англомовній картині світу на матеріалі текстів різних жанрів

Завдання: 1) розробити нові навчальні курси за результатами наукових досліджень;

2) запланувати 5 захистів кандидатських дисертацій протягом 2019 р.;

3) продовжити роботу над монографічними дослідженнями з дискурсології та когнітивної лінгвістики.

 1. Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків).

Метод компонентного аналізу, аналіз словникових дефініцій; сукупність методик і процедур концептуального аналізу; методи аналізу і синтезу, порівняльно-історичний метод, етимологічний аналіз; процедура реконструкції концептуальної метафори; процедура кількісних підрахунків; контекстуально-ситуативний аналіз, дискурс-аналіз, методи конверсаційного, прагматичного аналізу; метод концептуального блендингу.

 1. Результати ____ етапу відповідно до технічного завдання:

 

Номер етапу Назва етапу згідно з технічним завданням Заплановані результати етапу Отримані результати етапу
1

 

Написання наукових статей 38 38
  2 Виконання дисертаційних робіт  

5 дисертацій

 

5 дисертацій

3 Проведення наукових конференцій 1 конференція 1 конференція
 1. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів (до 25 рядків).

Значення наукових результатів зумовлене внеском у германське і загальне мовознавство, літературознавство, термінознавство, теорію концептології, когнітивну теорію метафори, лінгвокультурологію, лінгвопрагматику, теорію тексту та дискурсу, перекладознавства.

 1. Практична цінність результатів та продукції (до 10 рядків із посиланням на документи, які підтверджують співпрацю/апробацію на етапах виконання роботи).

Практичне значення теми полягає в тому, що її результати та методики можуть бути використані у навчальних курсах з лексикології, стилістики, теоретичної граматики англійської мови, у спецкурсах з англійського термінознавства, лінгвістики тексту, когнітивної лінгвістики, прагматики, перекладознавства, між культурної комунікації, у подальших наукових розвідках студентів та аспірантів.

 1. Використання результатів роботи у освітньому процесі (до 5 рядків).

Основи усного/письмового перекладу

Основи художнього перекладу

Основи корпусної лінгвістики

Методика навчання англійської мови

Комунікативні стратегії

 1. Результативність виконання етапу науково-дослідної роботи
  Показники Заплановано

(відповідно до запиту)

Виконано

(за резуль-татами НДР)

%

вико-нання

кількість кількість %
1. Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР:

1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук).

1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук).

1.3. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:

з них: в журналах з особливим статусом (рекомендовані секціями).

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.

1.5. Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи).

1.6. Монографії та розділи монографій, опубліковані (або підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах

1.7. Підручники, навчальні посібники України.

1.8. Словники, довідники.

 

18

 

 

 

 

20

 

 

 

44

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

18

 

 

 

 

20

 

 

 

44

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

100%

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

2. Підготовка наукових кадрів:

2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР.

2.2. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

100%

* До звіту додається перелік виконавців (ПІБ та посада)

 

Перелік опублікованих за темою статей в журналах, що індексуються БД Scopus та/або Web of Science Core Collection (WoS) (або Index Сореrnicus для соціо-гуманітарних наук) (окремо за кожною наукометричною базою)

 

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії; підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців Наукометр.

база даних

1 Bystrov, Y. & Telegina, N. Polyphony of Tony Morrison’s «A MERCY»: The Fugal Form Neophilologus (2019). https://doi.org/10.1007/s11061-019-09622 SCOPUS
2 Bystrov, Y., Sabadash, D. (2019). The writer’s pragmatic aims attainment in Doris Lessing’s To Room Nineteen: A cognitive linguistics view. Topics in Linguistics, 20(1). P. 41-53. SCOPUS SCOPUS
3  Velykoroda, Yuriy. Conceptual Metaphorization through Precedent-Related Phenomena in Media Discourse. / Yuriy Velykoroda // Studies about languages. #34, Kaunas University of Technology, 2019. P. 32-45. doi: 10.5755/j01.sal.34.0.22088 SCOPUS. SCOPUS
4 Tatsakovych, U. Frame Semantics and Translation of Intertextuality. Studies about Languages. Kaunas University of Technology, 2019. No. 35. pp. 104-120 DOI: https://doi.org/10.5755/j01.sal.0.35.24016

http://kalbos.ktu.lt/index.php/KStud/article/view/24016

SCOPUS
5 Телегіна Н.І. Цюцяк І. Функції та засоби творення психологічного підтексту у романі Француази Саган «Охоронець серця» Львівський Філологічний часопис. №5. – Львів, 2019 – С. 147-152 https://doi.org/10.32447/2663-340X-2019-5-25 Index Copernicus
6 Телегіна Н.І.  Пасічник О. Прийом контрасту у п’єсі Теннессі Вільямса «Скляний звіринець» Південний архів.Філологічні науки. № 78. Херсон, 2019 – С. 56-62 http://www.pa.stateuniversity.ks.ua/archive/78_2019/12.pdf Index Copernicus
7 Гонтаренко Н.М. Реалізація інкорпорованих аргументів дієслів просторового переміщення людини у сучасній англійській мові. Інтернаука: міжнар. наук. журн., 2019. Вип. 10. С. 67–69. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-10-5079 Index Copernicus
8 Гонтаренко Н.Н. Методика и методология концептуального моделирования семантики глагола (на материале английских глаголов пространственного перемещения человека). Молодий вчений. 2019. Вип. 6. С. 44-49. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/6/10.pdf Index Copernicus
9 Кульчицька О. О., Бабій М. М. Дискурс персонажів А. А. Мілна: прагматичний аспект // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія” : Серія «Філологічна». Вип.  5(73). Острог: Національний університет “Острозька Академія”,  2019. С. 138–140. https://journals.oa.edu.ua/Philology/issue/view/63 Index Copernicus
10 Іванків О. О., Малишівська І. В., Кульчицька О. О. Соціолінгвістичні особливості англійської мови інтернет-простору (на матеріалі дискурсу соціальної платформи Фейсбук) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : Серія «Філологія». Науковий журнал. Вип. 7(75). Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. С. 60–64. https://lingvj.oa.edu.ua/%E2%84%96-7-75-2019 Index Copernicus
11 Брич Р., Білик О. Лексичні засоби об’єктивації концепту FASHION у романі Лорен Вайсбергер “The Devil Wears Prada” Вчені записки Таврійського Національного Університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) No 3 Ч. 1. 2019. С. 102-106.  http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/archive?id=33 Index Copernicus
12 Сабадаш Д.В., Кабаль Х. Ю.Особливості актуалізації концепту MEDICINE у романі Луїс Елдріч “LOVEMEDICINE” Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. №38. – Том 2. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – С. 122-125. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=137 Index Copernicus
13 Сабадаш Д.В., Глеб Т.Д. Моделювання фреймової структури концепту STRONGMEDICINE (на матеріалі лексикографічних джерел та роману Артура Хейлі “StrongMedicine”) Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Германська та міжкультурна комунікація. Випуск 1. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2019 р. – С. 77-82. http://tsj.kherson.ua/archive/2019/1/1_2019.pdf Index Copernicus
14 Дойчик О.Я., Лехман А.М. Концептуальна метафора в романі В.Рот «Divergent». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Вип. 36 / Херс. держ. ун т. Херсон: ХДУ, 2019. С.22 Index Copernicus
15 Іванків О. О., Малишівська І. В., Кульчицька О. О. Соціолінгвістичні особливості англійської мови інтернет-простору (на матеріалі дискурсу соціальної платформи Фейсбук). Наукові записки Національного  університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 7 (75), жовтень. С. 60–64. DOI:10.25264/2519-2558-2019-7(75)-60-64 Index Copernicus
16 Тацакович У.Т. Інтертекстуальність у перекладі: Загальний огляд та обґрунтування інтегрованого підходу. Закарпатські філологічні студії. 2019. Вип. 11. Т. 2. С. 51-57. DOI: https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2019.11-2.9 http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/11/part_2/11.pdf Index Copernicus
17 Тацакович У. Т. Інтертекстуальність як аналогове мапування між фреймами. «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». 2018. Том 29 (68). № 4. C. 88-93. http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/4_2018/19.pdf Index Copernicus
18 Тацакович У. Т. Інтертекстуальність у лінгвокогнітивному вимірі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2018. № 35. C. 94-97. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v35/part_1/26.pdf Index Copernicus

 

Перелік опублікованих за темою статей, у журналах що входять до переліку фахових видань України (окремо статті у журналах, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН)

 

 1. Телегіна Н.І. Христук О.Т. Роль прийому контрасту в романі Тоні Моррісон «Beloved»Закарпатські філологічні студії. №10. Ужгород,2019. – С. 146-151 Фахове видання. orcid.org/0000-0002-3181-6745
 2. Гошилик Н.С., Дроняк С.В. Фреймова модель концепту CLIMATE ZONE (на матеріалі статей екологічного блогу Yale Environment 360). “Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія”. Вип. 41, 2019 р. Фахове видання
 3. Гошилик Н.С., Мельник Н.Я. Фреймова модель концепту ALGORITHM (на матеріалі ІТ-дискурсу серіалу “Silicon Valley”). «Закарпатські філологічні студії» № 4/2019 Фахове видання
 4. Бистров Я.В. Взаємодія вербального і графічного модусів у художньому тексті (мультимодальний підхід). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Перекладознавство та міжкультурна комунікація. 2018. № 4. С. 7-12. Фахове видання
 5. Карбашевська О.В. Орнітоморфний образ-символ «орел» у літературній та фольклорній поезії: британсько-український контракт. Прикарпатський Вісник НТШ. Слово. 2019. № 2 (54). С. 265−274. Фахове видання
 6. Карбашевська О., Білянська І. Інтерпретація поетичних текстів як засіб розвитку лінгвосоціокультурної компетентності студентів. Освітні обрії. 2019. Том 48. № 1. С. 52–56. DOI: https://doi.org/10.15330/obrii.48.1.52-56 Фахове видання
 7. Мінцис Е.Є., Мінцис Ю.Б. Zoonyms: Contextual Meaning in Literary Context (based on the novel “Bless Me, Ultima!” by Rudolfo Anaya). Закарпатські філологічні студії. Вип. 10, 2019. С. 99-104.

Фахове видання

 1. Вживання ідіоматичних виразів на позначення почуття любові в сучасному англійському мовленні) // Наукові записки Національного Університету « Острозька Академія» / серія « Філологія», м. Острог, випуск 5(73), 2019 рік. Автор: Заграновська О.І., ст. 3-6 (4 сторінки, друкована версія) Фахове видання
 2. Іванотчак Н.І., Параска В.С. Вербалізація концепту ХОРОБРІСТЬ у мультиплікаційному фільмі «Відважна». Закарпатські філологічні студії. Випуск 11. Том 1. Ужгород, 2019. С. 96 – 100.

ФАХОВЕ видання, http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/vipusk-11-1

 1. Марчук Т.Л., Колбасович У. Я. Дискурс ілюзії соціальної рівності у п’єсі “Волохата мавпа” Ю. О’Ніла // Наукові записки міжнародного гуманітарного університету: [збірник]. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Вип. 30. – С. 151-154. Фахове видання
 2. Пилячик Н.Є., Троценко О.Я. Особливості функціонування епітетів у художньому та кіно дискурсах (на основі роману Джоан Роулінг «Harry Potter and The Prisoner of Azkaban». Південний архів (філологічні науки):збірник наукових праць. Випуск LXXIX. Херсон: ХДУ, 2019. С. 24–28. http://www.pa.stateuniversity.ks.ua/archive/79_2019/79_2019.pdf Фахове видання
 3. Тацакович У.Т. Інтертекстуальність у перекладі: Загальний огляд та обґрунтування інтегрованого підходу. Закарпатські філологічні студії. 2019. Вип. 11. Т. 2. С. 51-57. Фахове видання
 4. Карбашевська Оксана. Історія Сполученого Королівства у фольклорі (на матеріалі балади Чайлда «Flodden Field», № 168). Окриленість словом: збірник наукових праць на пошану професора Степана Хороба / відп. ред., упорядн. Роман Піхманець. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. С. 665−669.
 5. 1 Білянська І. П. Developing speech perception skills for better listening comprehension. Освітні обрії, 48 № 1. Івано-Франківськ, 2019. C. 20-23.
 6. Яців С.О. Риторизація початкової мовної освіти: теоретичний і практичний виміри.Науково-педагогічний журнал. Молодь і ринок №10(177), жовтень2019. Дрогобич. С. 97-100.
 7. Яців С.О. Формування мовленнєвої культури студентів-першокурсників у ракурсі викликів сьогодення.Науково-педагогічний журнал. Молодь і ринок №11(178), листопад 2019. Дрогобич. С. 101-104.
 8. 17. Панькова Т.В. Поліпредикативне складнопідрядне речення як комплексний мовленнєвий акт. Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. Філологічні науки. № 2(235). С. 86–94.
 9. 18. Панькова Т.В. Синтаксична структура поліпредикативного складнопідрядного речення у сучасній англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 5(73). С. 72–75.
 10. 19. Гонтаренко Н.М. Реалізація інкорпорованих аргументів дієслів просторового переміщення людини у сучасній англійській мові. Інтернаука: міжнар. наук. журн., Вип. 10. С. 67–69.
 11. 20. Гонтаренко Н.Н. Методика и методология концептуального моделирования семантики глагола (на материале английских глаголов пространственного перемещения человека). Молодий вчений. 2019. Вип. 6. С. 44-49.

 

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії;

підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців

1 Телегіна Н.І. Христук О.Т. Роль прийому контрасту в романі Тоні Моррісон «Beloved»Закарпатські філологічні студії. №10. Ужгород,2019. – С. 146-151 Фахове видання. orcid.org/0000-0002-3181-6745
2 Гошилик Н.С., Дроняк С.В. Фреймова модель концепту CLIMATE ZONE (на матеріалі статей екологічного блогу Yale Environment 360). “Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія”. Вип. 41, 2019 р. Фахове видання
3 Гошилик Н.С., Мельник Н.Я. Фреймова модель концепту ALGORITHM (на матеріалі ІТ-дискурсу серіалу “Silicon Valley”). «Закарпатські філологічні студії» № 4/2019 Фахове видання
4 Бистров Я.В. Взаємодія вербального і графічного модусів у художньому тексті (мультимодальний підхід). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Перекладознавство та міжкультурна комунікація. 2018. № 4. С. 7-12. Фахове видання
5 Карбашевська О.В. Орнітоморфний образ-символ «орел» у літературній та фольклорній поезії: британсько-український контракт. Прикарпатський Вісник НТШ. Слово. 2019. № 2 (54). С. 265−274. Фахове видання
6 Карбашевська О., Білянська І. Інтерпретація поетичних текстів як засіб розвитку лінгвосоціокультурної компетентності студентів. Освітні обрії. 2019. Том 48. № 1. С. 52–56. DOI: https://doi.org/10.15330/obrii.48.1.52-56 Фахове видання

 

7 Мінцис Е.Є., Мінцис Ю.Б. Zoonyms: Contextual Meaning in Literary Context (based on the novel “Bless Me, Ultima!” by Rudolfo Anaya). Закарпатські філологічні студії. Вип. 10, 2019. С. 99-104.

Фахове видання

8 Вживання ідіоматичних виразів на позначення почуття любові в сучасному англійському мовленні) // Наукові записки Національного Університету « Острозька Академія» / серія « Філологія», м. Острог, випуск 5(73), 2019 рік. Автор: Заграновська О.І., ст. 3-6 (4 сторінки, друкована версія) Фахове видання
9 Іванотчак Н.І., Параска В.С. Вербалізація концепту ХОРОБРІСТЬ у мультиплікаційному фільмі «Відважна». Закарпатські філологічні студії. Випуск 11. Том 1. Ужгород, 2019. С. 96 – 100.

Фахове видання, http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/vipusk-11-1

10 Марчук Т.Л., Колбасович У. Я. Дискурс ілюзії соціальної рівності у п’єсі “Волохата мавпа” Ю. О’Ніла // Наукові записки міжнародного гуманітарного університету: [збірник]. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Вип. 30. – С. 151-154. Фахове видання
11 Пилячик Н.Є., Троценко О.Я. Особливості функціонування епітетів у художньому та кіно дискурсах (на основі роману Джоан Роулінг «Harry Potter and The Prisoner of Azkaban». Південний архів (філологічні науки):збірник наукових праць. Випуск LXXIX. Херсон: ХДУ, 2019. С. 24–28. http://www.pa.stateuniversity.ks.ua/archive/79_2019/79_2019.pdf Фахове видання
12 Тацакович У.Т. Інтертекстуальність у перекладі: Загальний огляд та обґрунтування інтегрованого підходу. Закарпатські філологічні студії. 2019. Вип. 11. Т. 2. С. 51-57. Фахове видання
14 Білянська І. П. Developing speech perception skills for better listening comprehension. Освітні обрії, 48 № 1. Івано-Франківськ, 2019. C. 20-23.

 

15 Яців С.О. Риторизація початкової мовної освіти: теоретичний і практичний виміри.Науково-педагогічний журнал. Молодь і ринок №10(177), жовтень2019. Дрогобич. С. 97-100.
16 Яців С.О. Формування мовленнєвої культури студентів-першокурсників у ракурсі викликів сьогодення.Науково-педагогічний журнал. Молодь і ринок №11(178), листопад 2019. Дрогобич. С. 101-104.
17 Панькова Т. В. Поліпредикативне складнопідрядне речення як комплексний мовленнєвий акт. Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. Філологічні науки. 2019. № 2(235). С. 86–94.
18 Панькова Т. В. Синтаксична структура поліпредикативного складнопідрядного речення у сучасній англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 5(73). С. 72–75.
19 Гонтаренко Н.М. Реалізація інкорпорованих аргументів дієслів просторового переміщення людини у сучасній англійській мові. Інтернаука: міжнар. наук. журн., 2019. Вип. 10. С. 67–69.
20 Гонтаренко Н.Н. Методика и методология концептуального моделирования семантики глагола (на материале английских глаголов пространственного перемещения человека). Молодий вчений. 2019. Вип. 6. С. 44-49.

 

Перелік опублікованих за темою монографій

 

Повні дані про монографії;

підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців

1 Бистров Я. Метафорична концептуалізація образ-схеми ВГОРІ/ВНИЗУ у дейктичному просторі біографічної оповіді. Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія: колективна монографія / [гол. ред. К. І. Мізін]. Переяслав-Хмельницький; Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2019. С. 106-116.
2 Гошилик Н., Себій М. Концептуальний стиль Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Канадознавство: суспільство, культура, мова: кол. моногр. – Canadian Studies: Society, Culture, Language: Сollective Monograph. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С. 10-20.

 

Перелік опублікованих за темою підручників, навчальних посібників, словників, довідників

 

Великорода Ю. Практикум з аналітичного читання англійською мовою за збірками оповідань Jeffrey Archer “A Quiver Full of Arrows” та “A Twist in the Tale” для студентів 3-4 курсів англійського відділення денної та заочної форм навчання. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. – 64 c.

 

Навчальний посібник для самостійної роботи з фонетики англійської мови / Укл. Телегіна Н. І., Білик О. І. Івано-Франківськ, 2019. 68 с.

 

Oснови теорії освоєння другої мови: Навчально-методичний посібник. Редакція О.О. Кульчицької. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М. 2019. 45 с. Англ. (на обкладинці: The ABC of SLA)

 

Tеоретична фонетика англійської мови: семінарські заняття: Навчально-методичний посібник. Редакція О. О. Кульчицької. Івано-Франківськ, 2019. 86 с. Англ. (на обкладинці: Theoretical Phonetics of the English Language: Seminar Manual)

 

Дойчик О.Я. Modal Verbs: Theory and Practice. Навчально-методичний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів 1-3 курсів англійського відділення денної та заочної форм навчання.  Івано-Франківськ: Симфонія Форте, 2019.

 

Дойчик О.Я. Moods: Theory and Practice. Навчально-методичний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів 2-3 курсів англійського відділення денної та заочної форм навчання.  Івано-Франківськ: Симфонія Форте, 2019.

 

Дойчик О.Я. Verbals: Theory and Practice. Навчально-методичний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів 2-3 курсів англійського відділення денної та заочної форм навчання.  Вид. 2-ге, доповнене і перероблене. Івано-Франківськ: Симфонія Форте, 2019.

 

ELT Methodology: Developing Learner Autonomy (Activity Book for Year 2 Students): Практикум з методики навчання англійської мови для студентів 2-го курсу спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))] / Розробник: І.М. Романишин. Івано-Франківськ: Бойчук А.Б., 2019. 54 с.

Навчальний посібник для самостійної роботи з фонетики англійської мови / Укл. Телегіна Н. І., Білик О. І. Івано-Франківськ, 2019. 68 с.

 

Мінцис Е.Є., Марчук Т.Л., Мінцис Ю.Б. English Grammar Tenses: навчально-методичний посібник з граматики англійської мови для студентів 1 курсу англійського відділення. Івано-Франківськ, 2019. 117 с.

 

Сабадаш Д.В. Guide to the Best American Humorous Short Stories (G. P. Morris, E. A. Poe, C. M. S. Kirkland, E. Leslie, G. W. Curtis, E. E. Haleand O. W. Holmes) Навчальний посібник для студентів 3 курсу. Івано-Франківськ: Приватний підприємець Бойчук А.Б., 2019. 60 с.

 

Сабадаш Д.В. Guide to Arthur Hailey’s “The Final Diagnosis” Навчальний посібник для студентів 3-4 курсів. Івано-Франківськ: Приватний підприємець Бойчук А.Б., 2019. 60 с.

 

Михайлюк Л.В. Навчально-методичний посібник з педагогічної практики для студентів 4-5 курсів, спеціальність «Англійська мова і література». Івано-Франківськ, 2019. 32 с.

 

Телегіна Н.І. Практикум з перекладу ( навчально-методичний посібник). Івано-Франківськ, 2019.

 

Петрина О.С. Public Speaking Fundamentals: навчальний посібник. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2019. – 71 с.

 

Петрина О.С. Academic Public Speaking: Practice: навчальний посібник. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2019. – 131 с.

 

Повні дані про підручники, навчальні посібники, словники, довідників;

підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців

1 Великорода Ю. Практикум з аналітичного читання англійською мовою за збірками оповідань Jeffrey Archer “A Quiver Full of Arrows” та “A Twist in the Tale” для студентів 3-4 курсів англійського відділення денної та заочної форм навчання. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. – 64 c.
2 Навчальний посібник для самостійної роботи з фонетики англійської мови / Укл. Телегіна Н. І., Білик О. І. Івано-Франківськ, 2019. 68 с.
3 Oснови теорії освоєння другої мови: Навчально-методичний посібник. Редакція О.О. Кульчицької. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М. 2019. 45 с. Англ. (на обкладинці: The ABC of SLA)
4 Tеоретична фонетика англійської мови: семінарські заняття: Навчально-методичний посібник. Редакція О. О. Кульчицької. Івано-Франківськ, 2019. 86 с. Англ. (на обкладинці: Theoretical Phonetics of the English Language: Seminar Manual)
5 Дойчик О.Я. Modal Verbs: Theory and Practice. Навчально-методичний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів 1-3 курсів англійського відділення денної та заочної форм навчання.  Івано-Франківськ: Симфонія Форте, 2019.
6 Дойчик О.Я. Moods: Theory and Practice. Навчально-методичний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів 2-3 курсів англійського відділення денної та заочної форм навчання.  Івано-Франківськ: Симфонія Форте, 2019.
7 Дойчик О.Я. Verbals: Theory and Practice. Навчально-методичний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів 2-3 курсів англійського відділення денної та заочної форм навчання.  Вид. 2-ге, доповнене і перероблене. Івано-Франківськ: Симфонія Форте, 2019.
8 ELT Methodology: Developing Learner Autonomy (Activity Book for Year 2 Students): Практикум з методики навчання англійської мови для студентів 2-го курсу спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))] / Розробник: І.М. Романишин. Івано-Франківськ: Бойчук А.Б., 2019. 54 с.
9 Навчальний посібник для самостійної роботи з фонетики англійської мови / Укл. Телегіна Н. І., Білик О. І. Івано-Франківськ, 2019. 68 с.
10 Мінцис Е.Є., Марчук Т.Л., Мінцис Ю.Б. English Grammar Tenses: навчально-методичний посібник з граматики англійської мови для студентів 1 курсу англійського відділення. Івано-Франківськ, 2019. 117 с.
11 Сабадаш Д.В. Guide to the Best American Humorous Short Stories (G. P. Morris, E. A. Poe, C. M. S. Kirkland, E. Leslie, G. W. Curtis, E. E. Haleand O. W. Holmes) Навчальний посібник для студентів 3 курсу. Івано-Франківськ: Приватний підприємець Бойчук А.Б., 2019. 60 с.
12 Сабадаш Д.В. Guide to Arthur Hailey’s “The Final Diagnosis” Навчальний посібник для студентів 3-4 курсів. Івано-Франківськ: Приватний підприємець Бойчук А.Б., 2019. 60 с.
13 Михайлюк Л.В. Навчально-методичний посібник з педагогічної практики для студентів 4-5 курсів, спеціальність «Англійська мова і література». Івано-Франківськ, 2019. 32 с.
14 Телегіна Н.І. Практикум з перекладу ( навчально-методичний посібник). Івано-Франківськ, 2019.
15 Петрина О.С. Public Speaking Fundamentals: навчальний посібник. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2019. – 71 с.
16 Петрина О.С. Academic Public Speaking: Practice: навчальний посібник. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2019. – 131 с.

 

 

Перелік захищених кандидатських і докторських дисертацій виконавцями

 

Повні дані про дисертаціі
1 Билиця У.Я. Концепт HUMAN BEING в англомовній компаративній фразеології

У роботі вперше у вітчизняній англістиці виокремлені та комплексно
досліджені антропоцентрично марковані одиниці компаративної фразеології
сучасної англійської мови, що репрезентують й об’єктивують концепт НUMAN
BEING. У дисертації проаналізовано релевантні структурно-семантичні ознаки цих
одиниць, завдяки яким вони здатні виступати ефективним репрезентантом і
виразником концепту НUMAN BEING; сформовано за дихотомічним принципом
структуру досліджуваного концепту та окреслено принципи його концептуально-
мовної організації; досліджено основні складники концепту НUMAN BEING –
поняттєвий, асоціативно-образний, ціннісний, а також фрагментарно – національно-
культурний та гендерний крізь призму семантики АКФО; здійснено розгорнутий
ідеографічний, когнітивний та лінгвокультурний аналіз компаративно-
фразеологічних номінацій Людини відповідно до параметрів її зовнішнього та
внутрішнього світу; проведено корпусний аналіз досліджуваних одиниць на предмет
їхнього реального вживання/невживання в текстах The British National Corpus (BNC)
та The Corpus of Contemporary American English (СОСА); систематизовано у вигляді
словника весь склад компаративних фразеологізмів на позначення НUMAN BEING
в англійській мові.

Ключові слова: концепт, концепт НUMAN BEING, компаративна
фразеологія, компаративна фразеологічна одиниця, дихотомічний принцип.

2 Івасишин М.Р. Мультимодальність англомовного коміксу: лінгвальний та екстралінгвальний виміри

Дисертацію присвячено дослідженню мультимодальності англомовного коміксу в лінгвальному і екстралінгвальному аспектах. Виявлено різноманіття мультимодальних засобів, які вводяться автором у текст для досягнення авторської інтенції. У дослідженні з’ясовано вербально-невербальний інвентар англомовного коміксу, висвітлено функціональність мультимодальних компонентів, досліджено мовний та екстралінгвальний інвентар мультимодальних засобів в англомовному коміксі. Встановлено статус рівнів мультимодальності в англомовному коміксі та виявлено функції вербальних та невербальних компонентів англомовного коміксу.

Ключові слова: комікс, мультимодальність, повна мультимодальність, часткова мультимодальність, візуально-графічний текст, мовний знак, модус, дейксис, дейктичний маркер, екстралінгвальний засіб, фоносемантичний канал, шрифтова гарнітура, графічний знак.

3 Гонтаренко Н.М. Лінгвокогнітивне моделювання семантики дієслів просторового переміщення людини в сучасній англійській мов

Дисертація є комплексним дослідженням когнітивної семантики дієслів
просторового переміщення людини у сучасній англійській мові. У роботі уточнено
зміст та обсяг поняття просторового переміщення людини; обґрунтовано критерії
виокремлення і запропоновано наближено повну інвентаризацію дієслів
просторового переміщення людини; схарактеризовано концептуальну модель
HUMAN LOCOMOTION, яка слугує поняттєвим підґрунтям дієслів просторового
переміщення людини; на основі концептуальної моделі запропоновано
стратифікацію дієслів у відповідних когнітивних (метафоричних) моделях; розкрито
закономірності метафоризації дієслів просторового переміщення людини на
матеріалі медійних текстів на політичну тематику. У результаті аналізу виявлено
нові кореляційні зв’язки між семантичними і синтаксичними характеристиками
дієслів просторового переміщення людини у сучасній англійській мові.
Ключові слова: дієслово просторового переміщення людини, когнітивна
модель, концептуальна модель, когнітивна семантика, дієслівна метафора.

4 Панькова Т.В. Поліпредикативні складнопідрядні речення: структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі англомовної художньої прози)

В дисертації уперше представлено комплексний структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний аналіз поліпредикативних складнопідрядних речень у англомовній художній прозі. У дисертації уточнено поняттєві межі категорії поліпредикативності як обов’язкової формально-граматичної та семантичної ознаки поліпредикативного складнопідрядного речення; описано поліпредикативні гіпотактичні конструкції за способом генерування і типом зв’язку залежних компонентів; з’ясовано особливості виокремлення у них рівнів членування, а також розкрито специфіку семантичних і синкретичних відношень, що установлюються між конституентами поліпредикативного складнопідрядного речення. Застосування комунікативно-прагматичного підходу дало змогу визначити роль моделей актуального членування поліпредикативних складнопідрядних речень, встановити їх комунікативні типи, а також висвітлити іллокутивний потенціал мовленнєвих актів за допомогою поліпредикативних складнопідрядних речень в англомовній художній прозі. Ключові слова: поліпредикативність, поліпредикативне складнопідрядне речення, предикативна одиниця, актуальне членування, комплексний мовленнєвий акт.

5 Ницполь В.І. Мовна особистість персонажа серійного вбивці (на матеріалі американської прози ХХ століття)

Дисертацію присвячено вивченню мовної особистості персонажа серійного вбивці на матеріалі американської прози ХХ століття.

У дисертації досліджено структуру мовної особистості персонажа серійного вбивці на вербально-семантичному, лінгвокогнітивному та мотиваційному рівнях із врахуванням мовних ознак на експонентному, субстанціональному та інтенціональному рівнях.

Проаналізовано невербальну поведінку персонажів та проведено психолінгвістичну характеристику дискурсу через визначення коефіцієнтів лексичного різноманіття, дієслівності та емболії.

Ключові слова: мовна особистість, семантичне поле, концептуальна метафора, коефіцієнт дієслівності, коефіцієнт емболії, кінесичні, проксемічні та просодичні невербальні компоненти.