Думчак Ірина Михайлівна

кандидат філологічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

1990-1995 – вивчала англійську філологію у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника (Україна), ступінь спеціаліста

2006 – захистила кандидатську дисертацію, Тернопіль, Україна (тема “Українська проблематика ХХст. у творчій спадщині американського письменника Аскольда Мельничука”, Науковий керівник – проф. Матвіїшин В.Г.)

Наукові інтереси:

етнолінгвістика, порівняльне літературознавство, мультикультуралізм в англомовній літературі, постмодерністська інтерпретація тексту.

Додаткова інформація:

Автор понад 30 наукових праць, 2 навчальних посібників. Здійснює керівництво магістрантами спеціальності “Англійська мова й література”.

Стажування:

Львівський національний університет ім. Івана Франка (Львів, 2013)

Івано-Франківський національний університет нафти і газу (Івано-Франківськ, 2018)

 1. Думчак І.М. Репрезентація концепту “identity” у романістиці корінних жителів Північної Америки. // Думчак І., Козлик І. Матеріали ІІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції Текст у медіакультурному просторі. 14-15 жовтня 2020 р. ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ.

 2.  Думчак І. Мовні трансформації при перекладі англомовної прози українською мовою (на матеріалі роману Колма Тойбіна «Будинок Імен»). // Думчак І., Козлик І. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2020. Вип. 10(78). С. 156–159.
 3. Думчак І. Проблема національної ідентичності у творах американських письменників-мультикультуралістів ХХІ ст. //Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства: Міжнародна науково-практична конференція/ Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: 2019.
 4. Ірина Думчак. Вивчення американського мультикультуралізму на уроках зарубіжної літератури // Ірина Думчак. Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відп. ред.І.М. Романишин; Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавництво “НАІР”, 2019. – С. 107–109.
 5. Думчак І., Бойченюк В. Символіка у романах Еліс Уокер “Меридіан” та “Колір Пурпуровий”// Ірина Думчак. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2019 р.
 6. Dumchak American Multiculturalism. Manual. Видання 2-е, доповнене і перероблене. Івано-Франківськ, НАІР: 2018. – 68 pp.
 7. Modern English and American Literature. Навчально-методичний посібник. Видання 3-е, перероблене і доповнене. – Івано-Франківськ, НАІР: 2014. – 136 с.
 8. Ethnolinguistic Aspects of Multiculturalism. Навчально-методичний посібник– Івано-Франківськ, НАІР: 2014. – 65с.
 9. Українська складова американського мультикультуралізму: етно-культурний аспект// Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск 40-41. – Івано-Франківськ, 2013-2014. – С. 191–196
 10. Думчак І., Косюк Н. Особливості перекладу реалій та лакун у романі Марини Левицької “Історія тракторів по-українськи” // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”: збірник наукових праць / укладачі І.В. Ковальчук, Л.В. Коцюк та ін. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Вип. 45. – С. 237–240.
 11. Modern English and American Literature. Навчально-методичний посібник. Видання 2-е, перероблене і доповнене. – Івано-Франківськ, НАІР: 2012. – 136с.
 12. Проблема існування митця в суспільстві в новелі Аскольда Мельничука “Дерево світла” та новелістиці українських письменників ХХ ст.: порівняльно-типологічне зіставлення // Міжкультурна комунікація: мова – культура  – особистість: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. 26-27 квітня 2012 р. – Національний університет „Острозька академія”, 2012. – С.134–140
 13. До питання мультикультуралізму в американській літературі ХХ – поч. ХХІ ст. // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2012. – № 5. – С. 12–18
 14. Роман Джонатана Сафрана Фоера “Все ясно” в українському перекладі: проблема відтворення словесного художнього образу // Проблеми зіставної  семантики: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (до 75-ї річниці від Дня народження засновника конференції професора Кочергана М. П.). 22-23 вересня 2011 р. – Київський національний лінгвістичний університет, 2011. – С. 91–95
 15. Думчак І.М., Барнич М.Ю. Романістика Еліс Уокер: лінгво-культурний аспект // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. 6-8 квітня 2011 р.: за заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Вид-цтво Європ. ун-ту, 2011. – С.110-114.
 16. American Multiculturalism”: навчально-методичні рекомендації. – Івано-Франківськ, 2009. – 65 с.
 17. Думчак, І. М. Специфіка відтворення реалій у перекладі роману Аскольда Мельничука “What is Told” / І. М. Думчак. – С .157-161 // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9, Сучасні тенденції розвитку мов: научное издание. Вип. 4. До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; редкол. В. П. Андрущенко (голова) [та ін.]. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 284 с.
 18. Екзистенціальна проблематика у творах малої прози Аскольда Мельничука // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 22-24 квітня 2009 р.: за заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Вид-цтво Європ. ун-ту, 2009. – С.110-114.
 19. Думчак, Ірина. Художньо-стильові особливості романів Аскольда Мельничука “Посланець мертвих” та Уласа Самчука “На твердій землі” з компаративного погляду / І. Думчак. – С .216-226 // Наукові записки. Літературознавство: сборник. Вип. 2 (24) / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; редкол. М. Ткачук (відп. ред.) [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – 386 с.
 20. Modern English and American Literature: навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: 2008. – 65 с.
 21. Український компонент американської полікультурності як філософсько-естетичної домінанти у творчому доробку Аскольда Мельничука // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Зб. наук. праць. Ч.1: Вип. 3. – Хмельницький, ХНУ: 2007. – С. 192-195.
 22. Dumchak, I., Sokolova, V., Stepanenko, O., Suprun, V., Terekhovska, O. The use of the biographical method in foreign literature classes, using the example of Ernest Hemingway’s literary portrait. AD ALTA: Vol.12. 2021. Web of Science
 23. Думчак І. М. Формування перекладацької компетентності студентів закладів вищої освіти // Соловйова Л.Ф., Частник О. С., Думчак І.М. Міжнародний філологічний часопис. Випуск 12 (4). Київ: Міленіум, 2021. С. 128-135.
 24.  Думчак І. Multicultural America. Nine American Short Stories. Навчально-методичний посібник. 2021. 111с
 25.  Думчак І. М. Психологія особистості очима Реймонда Чандлера (за мотивами детективного роману “Глибокий сон”). // Думчак І. М. Сміжак Я. Р. Матеріали 10 міжнародної науково-практичної конференції “Science and education: problems, prospects and innovations” (Червень 23-25, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. С. 211-215
 26. Думчак І.М. Лексичні трансформації у перекладі роману Тоні Моррісон “Пісня Соломона” // Думчак І.М., Зварун І.П. Записки з романо-германської філології. Випуск 1 (46). 2021. C.38-45.

Навчальні дисципліни:

Мультикультуралізм в англомовній літературі (4 курс)

Практична граматика (1 курс)

Практичний курст англійської мови (4 курс)

Силабус “Мультикультуралізм в англомовній літературі”

 Силабус Практична граматика

Силабус навчальної дисципліниМультикультуралізм в англомовній літературі”

завантажити

Самостійна робота

самостійна робота з ПГ (1 курс) завантажити

самостійна робота з ОІМ (4 курс) завантажити