Інформація про науково-дослідну роботу студентів за 2018 рік

Інформація про науково-дослідну роботу студентів

за 2018 рік 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НДРС.

1. Кількість студентів денної форми навчання станом на 01грудня 2018 року 775 осіб
2. Кількість студентів, які беруть участь у НДРС 85 осіб (з них – 25 особливо обдарованих).
3. Кількість захищених дипломних/магістерських робіт 82
4. Залучення студентів до науково-дослідної роботи:

Форми залучення Кількість Назва студентського наукового
формування
Кількість
залучених
студентів
1 2 3 4
Наукові гуртки 4

Проблеми сучасної
лінгвістики

Новітні течії у методиці
викладання англійської мови

Актуальні проблеми
сучасного літературознавства

5
Проблемні групи 1 Науково-практичні питання
формування методичної
компетенції вчителя іноземної
мови
5

 

ІІ. УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МАСОВИХ ФОРМАХ НДРС

1. Кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей):
у співавторстві – _8_/_10__;
самостійно – _-_/_4__

Наукові публікації

Тези:

 1. Стефюк Я. Ю. Мовне втілення образу головного героя в готичному романі С. Хілл «The mist in the mirror». Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. Рівне: РДГУ, 2018. С. 183-185.
 2. Гладій О.М. Функції алюзивних онімів в англомовному художньому тексті. Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземних мов у вишах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 квітня 2018 р., м. Харків). Харків: ФОП Бровін О.В. С. 111-113.
 3. Луців Н.І. Візуальні і графічні засоби в романі Дж. Фоєра “Extremely Loud and Incredibly Close”. Матеріалиміжнародноїнауково-практичноїконференції «Концептуальніпроблемирозвиткуфілологічнихнаукусучасномуполікультурномупросторі», м. Київ, 21-22 вересня 2018 р. Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. С. 37-39.
 4. ЛуцівН.І. Відтворення стилістичних засобів лексичного рівня в українському перекладі романуДж. Фоєра “Extremely Loud and Incredibly Close”. Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземних мов у вишах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 квітня 2018 р., м. Харків). Харків: ФОП Бровін О.В. –С. 60-61.
 5. Мінцис Е. Є., Мудра Л. Граматичні засоби вираження емфази в англомовному художньому тексті (на матеріалі роману Гарпер Лі «Убити пересмішника») / Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 7-11 лютого 2018 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2018. – С. 96-100. (у співавторстві з Л. Мудрою)
 6. Мінцис Ю.Б., Веретко У.І. Стратегії художнього перекладу: доместикація, форенізація // Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 12-13 жовтня 2018 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2018. – С. 14-16.
 7. 7. Павлюк І.Б., Цапай Т.Ю. Терміносистема кінематографії: історія розвитку та структурно-семантичні особливості. Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 9-10 листопада 2018 р, Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2018. С. 123–126.
 8. Пилячик Н.Є., Воронич Т.Р. Лексико-стилістичний аналіз роману Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір філологічних наук» 20-21 липня 2018р. – Львів «Логос», 2018. – С.93-98.
 9. 9. Пилячик Н.Є., Пужак В.В. Особливості використання стилістичних засобів у музичному дискурсі // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір філологічних наук» 20-21 липня 2018р. – Львів «Логос», 2018. – С. 88-93.
 10. Карбашевська О.В., Лазарчук І.М. Відтворення сенсоризмів в українсько-англійському поетичному перекладі (на матеріалі балад Т.Г. Шевченка). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі» (21-22 вересня 2018 року). – С. 53-56.
 11. Карбашевська О.В., Нечай Г.М. Різдвяні повісті Ч.Діккенса у перекладі О.Мокровольського. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі» (21-22 вересня 2018 року). – С. 66-69.
 12. Тронь А.А., Іванишин О.А. Особливості вербалізації концепту TERRORISM у сучасному медійному дискурсі // Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 25-26 жовтня 2018 р.).
 13. Тронь А.А., Смалюга Д.І. Інгресивні дієслова як засіб вираження категорії зачинності // Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 25-26 жовтня 2018 р.).
 14. Тронь А.А., Фаттулаєва Н.Я. Лексико-семантичне поле ЩАСТЯ у сучасному англомовному дискурсі // Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 25-26 жовтня 2018 р.).

 

Статті:

 1. Великорода Ю., Клюка В. Переклад авторських неологізмів у кінематографі (на матеріалі кінофільму «Великий Дружній Велетень») // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація», випуск 3. – Херсон, 2018. – С.90-95.
 2. Мінцис Е. Є. Лінгвостилістичні особливості перекладу художнього тексту (на матеріалі твору Люсі-Мод Монтгомері ANNE OF GREEN GABLES та його україномовного варіанту) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація», Вип.. 1, Т. 2. 2018. – С. 138-142. (у співавторстві з Л. Колдрою).
 3. Телегіна Н.І. Стильові особливості новелістики Жана Поля Сартра / Н.І.Телегіна, Д.О.Сем`янів // Львівський філологічний часопис. – № 3. – Львів, 2018. – С. 258-264. DOI: 10.25264/2519-2558-2018-2(70)-212-216.
 4. Ікалюк Л. М., Рарик О. В. Стилістичні засоби вираження комічного в англомовному кіно-дискурсі та їх переклад українською мовою (на матеріалі комедії «Spy») / Л.М. Ікалюк, О. В. Рарик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – Випуск 5. – Херсон, 2018.
 5. Марчук Т. Л., Стехнович М. М. Вербалізація концепту “AMERICAN DREAM” на матеріалі п’єси “Анна Крісті” Ю. О’Ніла / Т. Л. Марчук, М. М. Стехнович // Прикарпатський вісник НТШ Слово. – 2018. – Число 4 (48). – С. 273-280.
 6. Телегіна Н.І. Роль прийому контрасту в романі Дж.Д. Селінджера «Над прірвою в житі» / Н.І.Телегіна, О.Христук // Південний архів. Збірник наукових праць. Філологічні науки. – вип. LXXII, том І. – Херсон, 2018. – С.116-122.
 7. Телегіна Н.І. Специфіка реалізації драматичного конфлікту в п’єсі Артура Міллера «Вид з мосту» / Н.І.Телегіна, Н.П. Гриновецька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». – Вип. 2 (70). – Острог, 2018. – С. 212-217.
 8. Дерев’янко О.А. Дихотомія МОЄ / НЕ МОЄ в мові творів дитячих романів Жаклін Вілсон / Дерев’янко О.А., Смігоровська І.В. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. І.Я. Завальнюк]. – Вінниця: ТОВ «фірма Планер», 2017. – Вип. 25. – С. 57-63.