Uliana Bylytsia

PhD,

Associate Professor

 

Tab titlePublicationsCourses TaughtContacts

Associate professor at English Philology Department, Foreign Languages Faculty, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Scientific Degrees:

PhD in Philology

Academic interests:

Comparative phraseology, conceptology, cognitive linguistics, linguocultural studies.

Scientific and Professional Training:

Department of Philology and Translation, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Ivano-Frankivsk, 2016.

How to scaffold grammar in your classes to help teen students reach their goals. Webinar. Pearson English Spring Days (5th May 2020).

How to bring the outside world into the classroom with video. Webinar. Pearson English Spring Days (6th May 2020).

How to focus on personalisation (without getting personal). Webinar. Pearson English Spring Days (7th May 2020).

 1. Билиця У.Я. Фразеологізм в англомовній картині світу (антропоцентрич-ний аспект) /У.Я. Билиця // Еврика – VII [Текст] :зб. студ. наук. пр. / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; [Редкол.: Б.К. Остафійчук]. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. – 218 с. – Бібліогр. наприкінціст. – ISBN 966-640-122-3 : 7.00 р.
 2. Билиця У.Я. Дихотомічний характер концепту «людина» в мовній картинісвіту. /У.Я. Билиця // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття: Збірник матеріалів конференції (укр.,англ., рос., нім., франц., польск. мовами) / Укл. А.І. Раду. – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 74-76.
 3. Билиця У.Я. The Cultural Codes of English Comparative Phraseological Units. /У.Я. Билиця // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013): матеріали Міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ, 13 березня 2013 р. / відп. ред. Я.В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 54-56.
 4. Билиця У.Я., Ковбаско Ю. Г. Phonetic Introductory Course. // Навчально-методичний посібник / Билиця У.Я., Ковбаско Ю. Г.. – Івано-Франківськ, 2013.
 5. Билиця У.Я. Гендерна релевантність компаративних фразеологічних номінацій людини в англомовній картині світу. / У.Я. Билиця // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка “Слово” / [наук.ред. С.І. Хороб]. – Івано-Франківськ, 2015. – № 2 (30).– С. 158-167.
 6. Билиця У.Я. Особливості оцінності компаративних фразеологічних номінацій людини в англомовній картині світу. / У.Я. Билиця // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія :Філологія : збірник наукових праць. – Одеса :Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – Вип. 19, том 1.– С. 187-191.
 7. Билиця У.Я. Коди культури в образі людини в англомовній картині світу (на матеріалі компаративної фразеології). / У.Я. Билиця // Наукові записки Національного університету «Острозькаакадемія». Серія «Філологічна» :збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог :Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 62. – С. 41-44.
 8. Билиця У.Я. Вольові якості людини крізь призму лінгвокультурології в англомовній компаративній фразеології. / У.Я. Билиця // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) : матеріали Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я.Т. Билиця, О.Я. Остапович : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ :ТОВ «ВГЦ «Просвіта», 2016. – С. 5-12.
 9. Былица У.Я. Компаративно-фразеологический образ человека в англоязычной картине мирасквозь призму «универсального», «специфического» и «уникального». / У.Я. Былица // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest, 2017. – V(33), Issue: 123. – pp. 16-19.
 10. Былица У. Я. Компаративно-фразеологический образ человека в англоязычной картине мира сквозь призму «универсального», «специфического» и «уникального». Science and Education a New Dimension.Philology. Scientific and Professional Conference «Philology and Linguistics in the Digital Age – FiLiDA 2017» (Budapest, March 26, 2017). Budapest, 2017. № V (33), Iss. 123. P. 16–19.
 11. Былица У. Я. Этнокультурная специфика семантики компаративных фразеологический номинаций человека в англоязычной картине мира. Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития: материалы IРесп. науч.-практ. конф. с междунар участием (Минск, 23–24 февр. 2017 г.). Минск: Изд. центр БГУ, 2017. С. 156–159.
 12. Билиця У. Я. Об’єктивація інтелектуальних якостей людини одиницями компаративної фразеології в англомовній картині світу. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2018. Вип. 3, Т. 1. С. 85–92.
 13. Билиця У. Я. Компаративні фразеологічні номінації окремих морально-етичних рис характеру людини в англомовній картині світу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. 2018. Вип. 3. С. 9–15.
 14. Билиця У. Я. Вербалізація морально-етичних рис характеру людини, що виявляються у ставленні до праці, до виконання обов’язків (на матеріалі англомовної компаративної фразеології). Сучасний вимір філологічних наук: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Львів, 20–21 лип. 2018 р.). Львів: Наук. філол. організація «Логос», 2018. С. 69–74.
 15. Михайленко В. В., Билиця У. Я. «Human» comparative idioms in language and beyond. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія.

Practical Course of English, 1st year

Practical Grammar, 1st year

English as the Second Foreign Language, 4th year

Contrastive Phraseology

Syllabi “Practical Course of English”

Syllabi “Contrasted Phraseology”

Self-Study

Self-study ESL 4th year

Self-study PCE 1 year  (1 term)

Self-study PCE  1 year (2 term) 

Self-sudy PG 1st year