Uliana Bylytsia

PhD,

English Instructor

 

Tab titlePublicationsCourses TaughtContacts

English Instructor at English Philology Department, Foreign Languages Faculty, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Scientific Degrees:

PhD in Philology

Academicinterests:

Comparative phraseology, conceptology, cognitive linguistics, linguocultural studies.

Scientific and Professional Training:

Department of Philology and Translation, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Ivano-Frankivsk, 2016.

 1. Билиця У.Я. Фразеологізм в англомовній картині світу (антропоцентрич-ний аспект) /У.Я. Билиця // Еврика – VII [Текст] :зб. студ. наук. пр. / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; [Редкол.: Б.К. Остафійчук]. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. – 218 с. – Бібліогр. наприкінціст. – ISBN 966-640-122-3 : 7.00 р.
 2. Билиця У.Я. Дихотомічний характер концепту «людина» в мовній картинісвіту. /У.Я. Билиця // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття: Збірник матеріалів конференції (укр.,англ., рос., нім., франц., польск. мовами) / Укл. А.І. Раду. – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 74-76.
 3. Билиця У.Я. The Cultural Codes of English Comparative Phraseological Units. /У.Я. Билиця // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013): матеріали Міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ, 13 березня 2013 р. / відп. ред. Я.В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 54-56.
 4. Билиця У.Я., Ковбаско Ю. Г. Phonetic Introductory Course. // Навчально-методичний посібник / Билиця У.Я., Ковбаско Ю. Г.. – Івано-Франківськ, 2013.
 5. Билиця У.Я. Гендерна релевантність компаративних фразеологічних номінацій людини в англомовній картині світу. / У.Я. Билиця // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка “Слово” / [наук.ред. С.І. Хороб]. – Івано-Франківськ, 2015. – № 2 (30).– С. 158-167.
 6. Билиця У.Я. Особливості оцінності компаративних фразеологічних номінацій людини в англомовній картині світу. / У.Я. Билиця // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія :Філологія : збірник наукових праць. – Одеса :Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – Вип. 19, том 1.– С. 187-191.
 7. Билиця У.Я. Коди культури в образі людини в англомовній картині світу (на матеріалі компаративної фразеології). / У.Я. Билиця // Наукові записки Національного університету «Острозькаакадемія». Серія «Філологічна» :збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог :Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 62. – С. 41-44.
 8. Билиця У.Я. Вольові якості людини крізь призму лінгвокультурології в англомовній компаративній фразеології. / У.Я. Билиця // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) : матеріали Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я.Т. Билиця, О.Я. Остапович : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ :ТОВ «ВГЦ «Просвіта», 2016. – С. 5-12.
 9. Былица У.Я. Компаративно-фразеологический образ человека в англоязычной картине мирасквозь призму «универсального», «специфического» и «уникального». / У.Я. Былица // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest, 2017. – V(33), Issue: 123. – pp. 16-19.
 10. Былица У. Я. Компаративно-фразеологический образ человека в англоязычной картине мира сквозь призму «универсального», «специфического» и «уникального». Science and Education a New Dimension.Philology. Scientific and Professional Conference «Philology and Linguistics in the Digital Age – FiLiDA 2017» (Budapest, March 26, 2017). Budapest, 2017. № V (33), Iss. 123. P. 16–19.
 11. Былица У. Я. Этнокультурная специфика семантики компаративных фразеологический номинаций человека в англоязычной картине мира. Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития: материалы IРесп. науч.-практ. конф. с междунар участием (Минск, 23–24 февр. 2017 г.). Минск: Изд. центр БГУ, 2017. С. 156–159.
 12. Билиця У. Я. Об’єктивація інтелектуальних якостей людини одиницями компаративної фразеології в англомовній картині світу. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2018. Вип. 3, Т. 1. С. 85–92.
 13. Билиця У. Я. Компаративні фразеологічні номінації окремих морально-етичних рис характеру людини в англомовній картині світу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. 2018. Вип. 3. С. 9–15.
 14. Билиця У. Я. Вербалізація морально-етичних рис характеру людини, що виявляються у ставленні до праці, до виконання обов’язків (на матеріалі англомовної компаративної фразеології). Сучасний вимір філологічних наук: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Львів, 20–21 лип. 2018 р.). Львів: Наук. філол. організація «Логос», 2018. С. 69–74.

Practical Course of English, 1st year

Practical Grammar, 1st year

English as the Second Foreign Language, 4th year

Syllabi “Practical Course of English”

Self-Study

Self-study ESL 4th year

Self-study PCE 1 year  (1 term)

Self-study PCE  1 year (2 term) 

Self-sudy PG 1st year