Tetiana Marchuk

PhD,

Associate Professor

ORCID

Scopus

WoS

 

Tab titlePublicationsCourses TaughtContacts

English Instructor at English Philology Department, Foreign Languages Faculty, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Born : 29 June 1987, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Citizenship: Ukrainian
2004-2009 – studied English Philology at Vasyl Stefanyk Precarpathian University in Ivano-Frankivsk (Ukraine), Master of Philology.
PhD in Philology, 2017, Ivano-Frankivsk, Ukraine (thesis “The Typology and Poetics of the Drama Works by M. Kulish and Eu. O’Neill”), speciality 10.01.05 – Comparative Literature Studies

Scientific and Professional Training:
Attended Dinternal Education Seminar “New Dimensions in Assessment and Learning” (24.04.2018).
Completed a 32-hour course “Teacher Research and Curriculum Study” designed and delivered by the British Council Ukraine within the framework of the New Generation School Teacher project (Drahobrat, 01.07. 2018 -7.07.2018р.).
Attended 5-hours workshop “Tutors Conference” (Kyiv, 02.03.2019)
Participated in the International Conference “Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges” (Ivano-Frankivsk, 21-22 March, 2019)
Participated in the second annual TEDx IvanaFrankaStED event “English Education in the Digital Age” (Chernivtsi, 05.25.2019).

Research interests: comparative literature, translation studies, grammar aspects of translation.

Membership: The All-Ukrainian Association of Teachers of Foreign Languages ATFL Ukraine (from June 2018).

1. Клюка Т. Л. Німецький експресіонізм і драматургія М. Куліша : система образів / Т. Л. Клюка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : “Літературознавство”. – Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – № 13. – С. 60–64.
2. Клюка Т. Л. Концепція трагічного у п’єсі Юджина О’Ніла “Пристрасті під в’язами” / Т. Л. Клюка // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 27. – С. 126–130.
3. Клюка Т. Л. Античні мотиви у художній структурі п’єси Юджина О’Ніла “Пристрасті під в’язами” / Т. Л. Клюка // Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські читання. Збірник статей / відп. ред. В. Г. Матвіїшин. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. − Вип. II. – С. 61–66.
4. Клюка Т. Л. Сюжетно-композиційні особливості п’єс “Маклена Граса” М. Куліша та “Волохата мавпа” Ю. О’Ніла / Т. Л. Клюка // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – Вип. 38–39. – С. 313–325.
5. Клюка Т. Л. Місце і роль мотиву кохання в художній структурі п’єс “Патетична соната” Миколи Куліша та “Пристрасті під в’язами” Юджина О’Ніла / Т. Л. Клюка // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVII. – Ч. 2. − С. 351–359.
6. Клюка Т. Л. Трагедия падшей женщины в пьесах “Народный Малахий” Николая Кулиша и “Анна Кристи” Юджина О’Нила / Т. Л. Клюка // Наука и искусство : вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. Часть ІІ. − Новосибирск : “СибАК”, 2013. − С. 113–122.
7. Марчук (Клюка) Т. Л. Жанрові модифікації “нової драми” у європейській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття / Т. Л. Марчук (Клюка) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Вип. 36. – С. 164–169.
8. Марчук Т. Л., Девдюк І. В. Новаторство драматургії В. Б. Єйтса / Т. Л. Марчук, І. В. Девдюк // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н. Я. Яцків ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2015. – С. 36–239.
9. Марчук Т. Л. Образно-смислові домінанти драматургії М. Куліша та Ю. О’Ніла у координатах часопросторового виміру / Т. Л. Марчук // Султанівські читання : [збірник статей] / ред. кол. : І. В. Козлик (голова) й ін. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. – Вип. V. – С. 136–145.
10. Марчук Т. Л., Девдюк І. В. Генрік Ібсен та Август Стріндберг як фундатори нової драми в європейській літературі / Т. Л. Марчук, І. В. Девдюк // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я. Т. Билиця, О. Я. Остапович ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : ТОВ “ВГЦ “Просвіта”, 2016. – С. 239–243.
11. Марчук Т. Л. Типологія та поетика драматургії М. Куліша та Ю. О’ Ніла : автореф. дис. на здобуття канд. філолог. наук : спец. 10.01.05 “Порівняльне літературознавство” / Т. Л. Марчук. – Івано-Франківськ, 2017. − 20 с.
12. Марчук Т. Л. Розвиток американської драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття : доонілівське покоління / Т. Л. Марчук // Літературознавчі студії : компаративний аспект. Збірник статей. Вип. 5. Упорядники І.В. Девдюк, А. М. Мартинець. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – С. 57−63.
13. Марчук Т.Л., Колбасович У. Я. Дискурс ілюзії соціальної рівності у п’єсі “Волохата мавпа” Ю. О’ Ніла / Т. Л. Марчук, У. Я. Колбасович // Наукові записки міжнародного гуманітарного університету : [збірник]. – Одеса : Видавничий дім “Гельменевтика”, 2019. – Вип. 30. – С. 151-154.
14. Марчук Т.Л., Штанграт А.В. Сюжетно-композиційні особливості п’єси Ю.О’Ніла “Пристрасті під вязами” / Т. Л. Марчук, А. В. Штанграт // Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. – Дніпро, 2019. – C. 1102-1106.
1.5. Marchuk T. The image of a fallen woman in the plays «Narodnyi Malakhii» by Mykola Kulish and «Anna Christie» by Eugene O’Neill / T. Marchuk // Sultanivski Chutannia. – 2018. – Issue VII. – available at http://www.sultanivskichytannia.if.ua/Archive/Issue_7/Marchuk7el.pdf
16. Марчук Т. Л., Стехнович М. М. Вербалізація концепту “AMERICAN DREAM” на матеріалі п’єси “Анна Крісті” Ю. О’Ніла / Т. Л. Марчук, М. М. Стехнович // Прикарпатський вісник НТШ Слово. – 2018. – Число 4 (48). – С. 273-280.
17. Tetiana Marchuk Ways of improving grammar competence in the EFL classroom / Marchuk Tetiana // Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р. / відп. ред. І.М.Романишин; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ : НАІР. – C. 196-198.
2. Mannuals:
1. Клюка Т. Л. Мінцис Е. Є. English grammar : theory and practice навчально-методичний посібник для студентів І та ІІ курсів факультету іноземних мов ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника / Т. Л. Марчук, Е. Є. Мінцис. − Івано-Франківськ, 2012. – 120 с.
Engilsh Grammar: Tenses in the Active Voice Part 1 download
English Grammar: Reported Speech Passive Voice Part 2 download

Practical Course of English (1st year)
English as the Second Language (3rd year)
Grammar-Lexical Aspects of Translation (3rd year)

Self-Study

Self-Study ESL, 3r year download

Self-Study PCE, 1st year (1st term)  download

Self-Study PCE, 1st year (2nd term) download