Diana Sabadash

PhD,

Associate Professor

 

Tab titlePublicationsCourses TaughtContacts

Diana Sabadash studied English Philology at the Foreign Language Department of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk (Ukraine) (2004–2009). She was awarded the scientific degree of Master of Philology (with Honors) and received the Qualification – “Philologist, Instructor of the English, German Languages and Foreign Literature”. After graduating from the university in 2009 started working as a University Lecturer teaching Medical English at the Linguistic Department of Ivano-Frankivsk National Medical University and Practical Course of English and Practical Phonetics at the English Philology Department of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

In November 2010 she started working on her Ph.D thesis entitled ‘English Medical Terminology in Literary Communication: a Cognitive-Pragmatic Perspective’. The degree in linguistics was awarded in February 2014.

In March 2015 Diana Sabadash was promoted to an Associate professor at the English Philology Department, Faculty of Foreign Languages at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ivano-Frankivsk, Ukraine). The academic title of Associate Professor was received in 2019. She teaches Practical Course of English, Practical Phonetics, CLIL Methodology in English, Methods of English language teaching in the EFL classroom, and is a supervisor of master’s thesis works. Her research Interests broaden to Terminology, Cognitive Linguistics, Discourse Analysis, Pragmatics, Cognitive Pragmatics, Methods of Foreign Language Teaching.

The results of her research and methodological work are reflected in more than 29 publications and discussed on more than 18 conferences.

 • Плисак Д. В. Концептуально-метафоричне вживання медичної термінології у художньому дискурсі (на матеріалі роману Артура Хейлі “Кінцевий діагноз”) / Д. В. Плисак // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП “Медобори-2006”, 2011. – Вип. 26. – С. 276–279.
 • Плисак Д. В. Художня комунікація vs дискурс: до проблеми співвіднесення понять / Д. В. Плисак // Мова : наук.-теорет. часопис з мовознавства. – Одеса : Астропринт, 2012. – № 18. – С. 208–211.
 • Плисак Д. В. Асоціативний потенціал англійських медичних термінів у художньому дискурсі: лінгвокогнітивний вимір / Д. В. Плисак // Наукові записки. Серія : Філологічна. – Острог : Вид-во Націон. ун-ту “Острозька академія”, 2012. – Вип. 29. – С. 167–170.
 • Плисак Д. В. Вербалізація медичного терміна в художньому дискурсі: співвідношення когнітивного і прагматичного параметрів (на матеріалі англійської мови) / Д. В. Плисак // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. – № 23 (248). – Луцьк : Волин. націон. ун-т ім. Л. Українки, 2012. – С. 112–116.
 • Плисак Д. В. Англійські медичні терміни у художньому дискурсі: прагматична перспектива / Д. В. Плисак // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 115. – С. 422–427.
 • Плисак Д. В. Когнитивно-прагматический анализ медицинских терминов в контексте нейронной теории концептуальной метафоры / Диана Владимировна Плисак // “Научная дискуссия : вопросы филологии, искусствоведения и культурологии” : материалы ХІІ международной заочной научно-практической конференции (28 мая 2013 г.). – М. : Изд. “Международный центр науки и образования”, 2013. – С. 130–134.
 • Плисак Д. В. Медичний терміноконцепт: поняття, структура, семантика / Д. В. Плисак // Функциональная лингвистика : сб. науч. работ. / Крым. респуб. ин-т последип. педагог. образов. ; науч. ред. А. Н. Рудяков. – Симферополь, 2012. – №4. – С. 126–128.
 • Плисак Д. В. Медичний термін у художньому дискурсі: до визначення поняття / Д. В. Плисак // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей XI наук. конф. з міжнар. участю. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – С. 218–219.
 • Плисак Д. В. Стратегії комунікативної взаємодії автора і читача у вербалізації медичного терміноконцепту / Д. В. Плисак // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці, 2014. – Вип. 692-693. – С. 162–165.
 •  Плисак Д. В. Медичний термін у творенні іронічної оцінки: когнітивно-прагматичний аспект / Д. В. Плисак // Нова філологія: Збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 61. – С. 167–171.
 • Сабадаш Д. В. Комунікативні стратегії як спосіб деактивації прагматичного значення англійського медичного терміна у художній комунікації / Д. В. Сабадаш // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я.Яцків ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – С. 99-102.
 • Сабадаш (Плисак) Д. В. Комунікативні стратегії маніпуляції прагматичним значенням медичних термінів у художній комунікації / Д. В. Сабадаш // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. – С. 169-176.
 • Сабадаш (Плисак) Д. В. Метафоричне осмислення медичних терміноконцептів у художній комунікації (на матеріалі англійської мови) / Д. В. Сабадаш // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 56. – С. 266-269.
 • Сабадаш (Плисак) Д. В. Структура терміноконцепту MEDICINE у світлі лінгвокогнітивних досліджень / Д. В. Сабадаш (Плисак) // Одеський лінгвістичний вісник. – Вип. 5. – Том І. –Одеса, 2015. – C. 129-133.
 • Sabadash D. V. Metaphoric interpretation of the medical term-concept HOSPITAL in the novel “The Final Diagnosis” by Arthur Hailey (cognitive-pragmatic approach) / D. V. Sabadash // International research and practice conference “Modern philology : relevant issues and prospects of research” : Conference proceedings. – Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – C. 101 – 104.
 • The specifics of metaphoric interpretation of the term-concept medication (on the material of the novel “Strong medicine” by Arthur Hailey) // D.V. Sabadash // Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches: Conference Proceedings. Tbilisi: Baltija Publishing, 2018. – P. 199-202.
 • Сабадаш Д.В., Кабаль Х. Ю.Особливості актуалізації концепту MEDICINE у романі Луїс Елдріч “LOVE MEDICINE” Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. №38. – Том 2. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – С. 122-125.
 • Sabadash D.V. Adapting published teaching/learning materials for the EFL classroom by means of the authentic ones Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р. / відп. ред. І.М. Романишин; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: НАІР. – С. 250-253.
 • Сабадаш Д.В., Глеб Т.Д. Моделювання фреймової структури концепту STRONG MEDICINE (на матеріалі лексикографічних джерел та роману Артура Хейлі “Strong Medicine”) Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Германська та міжкультурна комунікація. Випуск 1. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2019 р. – С. 77-82.
 • Bystrov Y., Sabadash D. The writer’s pragmatic aims attainment in Doris Lessing’s To Room Nineteen: A cognitive linguistics view Topics in Linguistics. – 20(1). SCIENDO, 2019. – P. 41-53.

Manuals:

Сабадаш Д.В. Guide to the Best American Humorous Short Stories (G. P. Morris, E. A. Poe, C. M. S. Kirkland, E. Leslie, G. W. Curtis, E. E. Hale and O. W. Holmes) Навчальний посібник для студентів 3 курсу. Івано-Франківськ: Приватний підприємець Бойчук А.Б., 2019. 60 с.

Сабадаш Д.В. Guide to Arthur Hailey’s “The Final Diagnosis” Навчальний посібник для студентів 3-4 курсів. Івано-Франківськ: Приватний підприємець Бойчук А.Б., 2019. 60 с.

Toolkit in the EFL Classroom  N. Goshylyk, V. Goshylyk, I. Malyshivska, T. Marchuk, D. Sabadash, U. Tykha. Ivano-Frankivsk, 2021. 164 p.

Glossary of Media Literacy Terms / Ed. by N. Goshylyk, V. Goshylyk, I. Malyshivska, T. Marchuk, D. Sabadash, U. Tykha. Electronic Edition. Ivano-Frankivsk, 2021. 72 p.

Practical Course of English, 3rd year

Practical Phonetics, 1st year

English as the Second Foreign Language, 3rd year (term 2)

Self-Study

ESFL, 3rd year  download

Practical Phonetics, 1st year download

Practical Course of English, 3rd year download