Oksana Doichyk

PhD,

Associate professor

 

Tab titlePublicationsCourses TaughtContacts

English Philology Department, Foreign Languages Faculty, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

2001-2006 – studied English Philology at Vasyl Stefanyk Precarpathian University in Ivano-Frankivsk (Ukraine), Master of Philology

PhD in Philology, 2012, Kharkiv, Ukraine (thesis “Julian Barnes’ Idiostyle: Linguo-Cognitive Perspective”, Supervisor – prof. Ya.V. Bystrov)

Research interests: cognitive linguistics, cognitive poetics, postmodern text interpretation.

Training:

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (2017)

1. Вербалізація концепту LOVE у англомовному художньому дискурсі (на матеріалі тексту роману Джуліана Барнса “A History of the World in 10 ½ Chapters”)//Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць. – Одеса : Міжнар. гуманіт. ун-т, 2009. – Вип. 12. – С. 32–38.

2. Концептуальний зміст вікової категорії ADOLESCENCE у романах Джуліана Барнса “Metroland” і “Staring at the Sun”//Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – Серія “Філологія”. – К., 2009. – Т.12. – № 2. – С. 159–165.

3. Лінгво-стилістичні особливості концептуалізації людської екзистенції у романах Джуліана Барнса “A History of the World in 10 ½ Chapters”, “Metroland”, “Staring at the Sun”//Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К. : Логос, 2009. – Вип. 16. – C. 44–52.

4. Ідіостильові особливості функціонування концепту ПРАВДА у романах Джуліана Барнса//Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць Київського національного лінгвістичного університету. – К. : Видво КНЛУ, 2010. – Вип. 23. – С. 98–110.

5. Особливості концептуалізації історичного процесу в ідіостилі Джуліана Барнса: фреймовий підхід//Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – Серія “Філологія”. – К., 2010. – С. 128–136.

6. Іронія як домінанта ідіостилю Джуліана Барнса//Наукові записки. – Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во Нац. унів. “Острозька академія”. – Вип. 15. – “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”. – 2010. – С. 92–101.

7.“Іронія від персонажа” як характерна ознака ідіостилю Джуліана Барнса//Філологічні науки : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. 22. – Т. 1. – Чернівці : Книги, 2010. – С. 123–128.

8. Бистров Я.В., Дойчик О.Я. Іронія як характерологічний лінгвоконструкт у ідіостилі Дж. Барнса//Нова філологія : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – № 39. – С. 19–26.

9. Концептуальна метафора в ідіостилі Дж. Барнса//Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження проф. О. М. Мороховського [“Слово й текст у просторі культури”], (Київ, 26-27 листопада 2010 р.) / [відп. ред. О. П. Воробйова]. – К. : Ленвіт, 2010. – С. 94–97.

10. Постмодерністська іронія Джуліана Барнса: лінгвокогнітивний аналіз//Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”. – № 972. – 2011. – С. 112–118. (pdf)

11. Інтертекстуальна іронія в ідіостилі Джуліана Барнса: лінгво-когнітивний аспект//Збірник матеріалів конференції [“Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття”], (Львів, 24-25 листопада 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 131–133.

12. Алюзії як засіб вираження іронії в ідіостилі Джуліана Барнса: лінгвокогнітивний аналіз//Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”. – № 1023. – 2012. – С. 104–108. (pdf)

13. Концептуальна метафора в ідіостилі Джуліана Барнса: поетико-когнітивний аналіз//Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”. – № 1051. – 2013. – С. 32-37.

14. Художні концепти MAN, WOMAN в ідіостилі Джуліана Барнса//Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”. – № 1072. – 2013. – С. 28-33. (pdf)

15. Вербалізація художнього концепту MIDDLE AGE в ідіостилі Джуліан Барнса//Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”. – № 1103. – 2014. – С. 18-24. (pdf)

16. Художній концепт ART в ідіостилі Джуліана Барнса//Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”. – № 1124. – 2014. – С. 34-40. (pdf)

17. Когнітивний вимір іронії в ідіостилі Дж. Барнса // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”. – № 1155. – 2015. – С. 34-39. (pdf)

18. Лінгвокогнітивні параметри комплексної іронії в ідіостилі Дж. Барнса // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”. – Вип. 83. – 2016. – С. 66-72. (pdf)

19. Концепти PARENT та CHILD в ідіостилі Джуліана Барнса // Концепты и контрасты : монография; [под ред. Н.В. Петлюченко]. – Одесса : Изд. дом «Гельветика», 2017. – С. 572-579

20. Метафорична репрезентація художнього концепту FEAR (на матеріалі романів Вероніки Рот “Divergent”, “Insurgent”, “Allegiant”) / Дойчик О.Я., Павлюк Х.Т. // Закарпатські філологічні студії. – Ужгородський національний університет. – Вип.3. – Т.1. – Ужгород, 2018. – С. 112-127

Contemporary Linguistic Theories (Master’s 1st year)

Practical English Grammar 2nd year

Practical Course of English 3rd year

English as the Second Foreign Language 4th year

English for Postgraduate Students 1st, 2nd  year

Syllabus “Contemporary Linguistic Theories” download

Self-Study

Self-study ESL 4th year

Self-study PG  2nd year

Self-study CLS  Маster’s