Nataliia Kuravska

PhD in Philology,

Associate Professor

 

ProfileCourses TaughtPublicationsContacts

Personal Data:

Born: 03 April 1988 in Kolomiia, Ivano-Frankivsk oblast, Ukraine

Citizenship: Ukrainian

Marital Status: married since 2007 to Oleh Kuravskyi

Children: Olga Kuravska (date of birth – 08 March 2011), Yurii Kuravskyi (date of birth – 17 July 2018)

Education:

2013-2016 – post-graduate student at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Specialty 10.02.15 – General Linguistics

2007-2012 – student of the Faculty of Foreign Languages at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Specialty – “Language and Literature (English)”

2007-2011 – student of the Educational Scientific Law Institute at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Specialty – “Jurisprudence”

2004-2007 – student of Kolomiia College of Economy and Law of Kyiv National University of Trade and Economics, Specialty – “Law”

 

Scientific Degrees:

PhD in Philology, 2017, Ivano-Frankivsk, Ukraine (thesis “Volitive Modality in Modern Ukrainian Fiction”; Principal Supervisor – Acad., Doctor of Philology, Prof. Vitaliy Kononenko)

Master of Philology (with Honors), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2012, Qualification – “Philologist, Instructor of the English and French Languages and Foreign Literature”

Bachelor of Philology (with Honors), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2011, Qualification – “Bachelor of Philology”

Master of Laws, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2011, Qualification – “Lawyer, Instructor of Law”

Bachelor of Laws, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2010, Qualification – “Bachelor of Laws”

Employment:

English Philology Department, Foreign Languages Faculty, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

English Instructor, September 2017 – present

Foreign Languages Department, Foreign Languages Faculty, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

English Instructor, September 2016 – June 2017

Ivano-Frankivsk college,Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Instructor, September 2016 – June 2017

Research Interests:

Semantic Syntax, Cognitive Linguistics and Pragmatics, Lexical and Phraseological Linguistics

Supervision:

The scientific supervisor of students’ diploma projects and master’s theses

Scientific and Professional Training: 30-hour Session Planning and Materials Development course designed and delivered by the British Council Ukraine within the framework of the New Generation School Teacher project (21-27 January 2018, Lviv).

Membership:

ATFL UKRAINE (since 2018)

Languages: Ukrainian (native), Russian (fluent), English (fluent), French (speak and read), German (speak and read)

Computer Skills:

Advanced

Publications:

The number of published works – 14, including 12 articles, 2 collective monographs.

– Practical Course of English for 3rd year students

– English as a Second Foreign Language (ESFL) for the 3rd year students

– Practical Phonetics for the 1st year students

– Metods of Teaching English as a Foreign Language (Teaching Young Learners) for the 4th year students

– Introduction to Content and Language Integrating Learning for the 4th year students

– Practical Course of English for postgraduate students

 

 1. Куравська Н. Функціонування форм модальності волевиявлення : прагмалінгвістичний аспект (на матеріалі текстів Валерія Шевчука). Studia methodologica. 2015. № 40. С. 317–323.
 2. Куравська Н.Ю. Семантика оптатива та засоби його вираження в сучасних українській та англійській мовах. Наукові записки Національного університету „Острозька академія“. Серія „Філологічна“ : збірник наукових праць. Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія“, 2015. Вип. 52. С. 151–153.
 3. Куравська Н. Експліцитні перформативи як індикатори інтенсивності волевиявлення. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III: jazyk. Brno: Jan Sojnek – Galium. 2015. С. 271–281.
 4. Куравська Н.Ю. Імператив в українській і англійській мовах. Зіставно-типологічні студії : українська мова на тлі споріднених мов : монографія / за ред. акад. НАПН України В.І. Кононенка. Київ; Івано-Франківськ; Варшава: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. С. 58–77.
 5. Куравська Н. Волевиявлення в світлі теорії стратегій і тактик маніпуляції свідомістю адресата (на матеріалі тексту роману Павла Загребельного „Роксолана“). Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2015–2016. Вип. 44–45. С. 189–194.
 6. Куравська Н. Семантичні моделі висловлень з модальними значеннями волевиявлення в українській мові (на матеріалі художніх текстів другої пол. ХХ ст.). Studia Ucrainica Varsoviensia. Warszawa, 2016. № 4. С. 175–187.
 7. Куравська Н. Типи категоричного волевиявлення та засоби їх вираження в сучасній українській мові. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. Вип. 145. С. 319–324.
 8. Куравська Н. Семантика превентива та засоби його вираження в сучасній українській мові. Наукові записки Національного університету „Острозька академія“. Серія „Філологічна“: збірник наукових праць. Острог: Видавництво національного університету „Острозька академія“, 2016. Вип. 60. С. 175–178.
 9. Куравська Н.Ю. Семантика прохібітива та засоби його вираження в сучасній українській мові. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький: ФОП Бідюк Є.І., 2016. Вип. 10. Том 2 (К–П). С. 70–74.
 10. Куравська Н.Ю. Комунікативна ситуація волевиявлення в системі її складників: прагмалінгвістичний аспект. Наукові записки Національного університету „Острозька академія“. Серія „Філологічна“. Острог: Вид-во НаУОА, 2017. Вип. 67. С. 178–181.
 11. Куравська Н.Ю. Реквестив у семантико-синтаксичній структурі речення. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки. Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. Вип. 164. С. 356–360.
 12. Куравська Н.Ю., Монастирецька О.В. Перформативні дієслова як засіб вираження модальності волевиявлення в сучасній англійській мові. Подолання мовних та комунікативних бар‘єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць / за ред. О. В. Ковтун, С. М. Ягодзінського. Київ: НАУ, 2019. С. 326–329.
 13. Куравська Н.Ю., Монастирецька О.В. Експліцитні перформативи як засоби вираження модальних значень категоричного волевиявлення. Теорія та практика сучасної науки та освіти. Матеріали міжнародної наукової конференції. 29-30 листопада 2019 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. С. 294–295.
 14. Тиха У., Куравська Н. Алюзивно-цитатний вимір інтертекстуальності постмодерністського художнього тексту. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 31. Том 2. С. 271–277.