Nataliya Gontarenko

 

PhD, Associate Professor

 

Tab titlePublicationsCourses TaughtContacts

Education

2010 – M.A., Linguistics, University at Buffalo, State University of New York (Buffalo, NY, USA)

2000 – M.A., English Philology and Teaching English as a Second Language, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ivano-Frankivsk, Ukraine).

PROFESSIONAL INTERESTS AND AREAS OF SPECIALIZATION

Cognitive semantics

Syntax-semantics interface

Anthropological linguistics

ESL teaching

Translating and interpreting

Editing

AWARDS AND SCHOLARSHIPS

Fulbright Graduate Student Program 2008-2010

PROFESSIONAL MEMBERSHIP

Graduate Linguistics Association, SUNY-Buffalo, NY, USA (since 2010)

UB Alumni Association (since 2010)

 

 1. Гонтаренко Н.М. Реалізація інкорпорованих аргументів дієслів просторового переміщення людини у сучасній англійській мові. Міжнародний науковий журналІнтернаука”. 2019. №10. С.67-69.
 2. Гонтаренко Н.Н. Методика и методология концептуального моделирования семантики глагола (на материале английских глаголов пространственного перемещения человека). Молодий вчений. №6. С.44-49.
 3. Гонтаренко Н.М. До уточнення понять “зміна місцезнаходження”, “рух” і “просторове переміщення”. Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności: kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Kraków, 17 czerwca 2019 r. Kraków: OP «Europejska platforma naukowa», 2019. Tom 3. s.14-19.
 4. Гонтаренко Н.М. Метафоричні моделі з дієсловами просторового переміщення людини у сучасній англійській мові. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 2015. № 3. С.72–76.
 5. Gontarenko N. Fictive motion verbs in English: a cognitive linguistics perspective. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. 9-10. Vienna, 2014. P. 46–48.
 6. Гонтаренко Н.Н. Когнитивные модели репрезентации пространственного перемещения человека (на материале английской глагольной лексики). В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии / Сб. ст. по материалам XLII междунар. науч.-практ. конф. № 11 (42). Новосибирск: Изд. «СибАК», C. 40–45.
 7. Гонтаренко Н.М. Лексико-семантичні та синтаксичні критерії виокремлення дієслів просторового переміщення людини у сучасній англійській мові. Сучасна філологія: теорія та практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса,  7–8 листопада 2014 року / відп. ред. д-р філол. наук, проф. І.В. Ступак. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, C. 62–64.
 8. Гонтаренко Н.М. Поняттєвий простір корелятів концептуальної метафори politics is human locomotion. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія: зб. наук. праць. Одеса, Вип. № 11. С.7–9.
 9. Gontarenko N.M. Motion verbs from the frame semantics perspective. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, Івано-Франківськ, 13 березня 2013 р. / відп. ред. Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, C.105–107.
 10. Гонтаренко Н.М. Когнітивна модель семантики дієслів просторового переміщення. Наукові записки. Випуск 118. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В. Винниченка, C. 486–490.
 11. Гонтаренко Н.М. Дієслова просторового переміщення: діагностичний контекст. Наукові записки. Випуск 105 (1). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2ч. Кіровоград: ВВ КДПУ ім. В. Винниченка, C. 395–398.
 12. Гонтаренко Н.М. Рух, місцезнаходження, переміщення: до проблеми співвідношення понять. Дискурсні стратегії лінгвістики XXI століття: Збірник матеріалів конференції / Укл. А.І. Раду. Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. С. 297–298.
 13. Гонтаренко Н.М. Семантична геометрія дієслів руху сучасної англійської мови. Актуальні проблеми германської філології: Матеріали III Міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю від дня народження професора, доктора філологічних наук Левицького В.В. (10-12 квітня 2008 року). Чернівці: Книги XXI, C. 75–78.
 14. Гонтаренко Н.М. Актуалізація темпорально-локативних маркерів дієслів руху у дискурсі. Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукр. зб. наук. пр. Число 10: У двох томах. Том 2. Черкаси: ЧДГУ, 2006. С.244–246.

General English Course 4th year

General English Course 5th year

Practical Grammar 1st year

Consecutive Interpreting 6th year

Self-Study

Self-study PG, 1st year

Self-study PCE, 4th year