Oksana Karbashevska

 

 

PhD,

Associate Professor

Google Scholar

ORCID

 

 

ProfileCourses TaughtPublicationsContacts

Oksana Karbashevska, PhD in Philology (Folkloristics), Docent (Associate Professor), English Philology Department, Faculty of Foreign Languages, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Oksana Karbashevska graduated with honours from Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (specialty – English language and literature, Master of Philology) in 1998; in 2013 became a PhD holder in Philology (the defence of the thesis “The Folk Ballad in the Context of Ukrainian-British Folklore-Literature Interrelations of the End of the XVIIIth – XIXth Centuries: Poetics, Typology” for a Scholarly Degree of Candidate of Philology in specialty 10.01.07 – folkloristics, Ivan Franko National University of Lviv; Supervisors ‒ professor V. H. Matviyishyn, professor Ya. I. Harasym): in 2015 became an Associate Professor (Docent).

Research interests: teaching English as a foreign language; comparative folkloristics (the UK, the USA, Ukraine); folk-literary interrelations; translation studies.

Professional self-development and training:

Visiting Researcher at the Department of English Studies, Faculty of Humanities, Education and Social Sciences, the University of Luxembourg

The American South: Its Stories, Music, and Art (29.11.2020Precarpathian National University; Coursera; The University of North Carolina at Chapel Hill)

“Grammar and Punctuation” (18.10.2020, Precarpathian National University; Coursera; University of California, Irvine)

“New approaches to language teaching for adults and higher education’’ (2020, Dinternal Education)

“Refresh, reboot, restart, review your teaching experience” (2020, Dinternal Education)

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (2018).

Translator of literary and publicistic articles and texts (English, Ukrainian).

 

LURN (Luxumbourg Ukrainian Resercher Network)

Major Foreign Language (Year 3)

Second Foreign Language (Year 4)

Practical Grammar (Year 1)

Practical Course of the English Language (Year 2)

Interpreting Poetry (Year 4)

Selected Publications

Articles /Monograph Chapters:

 • Karbaševs’ka Oksana. Die ukrainische und britische Folkloreballade mit persönlicher Thematik (Poetik, Typologie, Originalität). Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht.” München – Berlin: Verlag Otto Sagner, 2014. Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2013 / herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. S. 334‒347. = Карбашевська Оксана. Українська та британська фольклорна балада особистої тематики (поетика, типологія, самобутність). Щорічний науковий збірник IV міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ». Мюнхен, 31 жовтня-3 листопада 2013 р. München-Berlin: Verlag Otto Sagner, 2014. Серія: Міжнародна інтернет-конференція україністики. Т. 2013 / під ред. Олени Новікової, Петера Гількеса, Ульріха Шваєра. С. 334−347.
 • Карбашевська Оксана. Поетика патріотичної пісні гірських мешканців (на матеріалі поетичних творів „Czerwony pas, za pasem broń” Юзефа Коженьовского, „Верховинець” Миколи Устияновича та „My Heart’s in the Highlands” Роберта Бернса) // Науковий вісник Ужгородського університету, 2011 [Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Випуск 26 / відповідальний редактор : В.В. Барчан]. – 2011. – С. 56-60.
 • Карбашевська О. Типологія художнього зображення ламентації у фольклорних баладах: українсько-британський контекст // Вісник Прикарпатського національного університету. [Філологія. Випуск 38-39 / голова редакційної колегії : С.І. Хороб]. – 2013. – С. 336-344.
 • Karbashevska Oksana. English Folk Ballads collected by Cecil James Sharp in the Southern Appalachians: Genesis, Transformation and Ukrainian Parallels / Oksana Karbashevska // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. ‒ 2014. ‒ Vol. 1, N.2, 3. ‒ P.79-85. doi: 10.15330/jpnu.1.2-3.79-85
 • Карбашевська О. Фольклорно-літературна взаємодія у творчості поетів-романтиків: українсько-британський контекст / О. Карбашевська // Мова і культура. (Науковий журнал). – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. VII (175). – С. 326-334.
 • Карбашевська О.В. Балада Вільяма Вордсворта “Терен” (“The Thorn”): поетика, фольклорні витоки, українські перегуки / О. В. Карбашевська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2015. – Вип. VІІ. – С. 90-101.
 • Карбашевська Оксана. Історична балада: українсько-британський контекст // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 128. – С. 253-260.
 • Karbashevska O.V. Poetics of Domestic Relationships and Conflicts in the Folk Ballad: Ukrainian-British Context // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of Social and Human Sciences. Philology. ‒ 2016. ‒ Vol. 3, N. 4. ‒ P.107-120. − doi: 10.15330.
 • Карбашевська О.В. Британська фольклорна балада Чайлда: типізація образу-персонажа // Прикарпатський Вісник НТШ. Слово / [гол. ред. В.М. Мойсишин; ред. С.І. Хороб]. – 2017. – № 3(39). – С. 397-405.
 • Карбашевська Оксана. Світові обрії фольклористичних студій Івана Денисюка (мікроаналіз авторського поетичного та перекладного текстів) // Іван Денисюк: Не попіл слів, а серця жар… : збірник наукових праць та матеріалів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 153−162. (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми»; вип. 17).
 • Карбашевська О.В. Орнітоморфний образ-символ «орел» у літературній та фольклорній поезії: британсько-український контекст. Прикарпатський Вісник НТШ. Слово / гол. ред. В.М. Мойсишин; ред. С.І. Хороб. 2019. № 2(54). С. 265–274.
 • Карбашевська О., Білянська І. Інтерпретація поетичних текстів як засіб розвитку лінгвосоціокультурної компетентності студентів. Освітні обрії. 2019. Том 48. № 1. С. 52–56.
 • Карбашевська О., Лабінська М.. Відтворення психологічних портретів персонажів роману Сильвії Плат “The Bell Jar” в українському художньому перекладі Ольги Любарської. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 34. Том 2. С. 152‒159. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/34-2-23 Стаття
 • Антропоморфізм новели Василя Стефаника Камінний хрест і його відтворення у перекладі. Wroclaw Ukrainian Studies. Lingua – Litterae – Sermo / ed. by Przemysław Jóźwikiewicz, Olga Barabasz-Rewak, Julia Rysicz-Szafraniec, Anna Ursulenko. 2022. S. 117‒129. (укр.) = Anthropomorphism of Vasyl Stefanyks novella A Stone Cross and its recreation in translation. (peer-reviewed publications)

  Додаток. Wroclaw Ukrainian StudiesLingua – Litterae – Sermo / ed. by Przemysław Jóźwikiewicz, Olga Barabasz-Rewak, Julia Rysicz-Szafraniec, Anna Ursulenko. 2022. S. 130‒152. (укр.) = Attachment (peer-reviewed publications)

Manuals and Study Guides:

 • Karbashevska Oksana. Interpreting Poetry: English and Scottish Folk Ballads. [A manual for students (Year V, speciality “Language and Literature (English)”)] / Oksana Karbashevska. – Ivano-Frankivsk : NAIR, 2015. – 48 p. (1 CD-ROM) = Карбашевська Оксана. Інтерпретація поетичного тексту: англо-шотландські фольклорні балади. [Практикум із дисципліни вільного вибору студента (V курс, спеціальність “Мова і література (англійська)”)] / Оксана Карбашевська. – Івано-Франківськ : НАІР, 2015. – 48 с. (1 CD-ROM; англ.)
 • Text Interpretation and Analytical Reading of English Prose Fiction. An Introduction: [навчально-методичний посібник із дисципліни “Основна іноземна мова” (ІІІ курс, спеціальність “Мова і література (англійська)”) / упорядники: О.В. Карбашевська, Е.Є. Мінцис, Ю.Б. Мінцис]. – [2-ге вид., доп. і перер.]. − Івано-Франківськ : НАІР, 2015. – 60 с. (англ.)

E-mail: oksana.karbashevska@pnu.edu.ua

Phone: +38 0342 596069

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University