Iryna Pavliuk

PhD,

Associate Professor

 

Tab titlePublicationsCourses TaughtContacts

Employment:

English Philology Department, Foreign Languages Faculty,  Vasyl Stefanyk National Precarpathian University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Associate Prefessor, December 2017 – present

ScientificDegrees:

PhD in Philology, 2016, Lviv, Ukraine (thesis “Professional Language of Fitness (based on English lexicographic sources and specialized texts); Scientific Supervisor – Tetiana Yakhontova, Phd)

Master of Philology Vasyl Stefanyk Precarpathian University, 1999, Qualification – “Philologist, Instructor of the English Language and Foreign Literature”.

Research Interests:

Terminology, Languages for Special Purposes, Translation

Training: 

 

1. Павлюк І.Б. Провідні характеристики фахових мов / І.Б.Павлюк // Проблеми семантики слова, речення, тексту : зб. наук. праць. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – Вип. 28. – С. 322-329.

2. Павлюк І.Б. Розвиток і становлення фахової мови фітнесу / І.Б. Павлюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного ім. І.Огієнка. Серія : “Філологічні науки”. – Кам’янець-Подільський : “Аксіома”, 2013. – Вип. 32. – С. 306-309.

3. Павлюк І.Б. Конверсія у терміносистемі фітнесу / І.Б. Павлюк // Наукові записки держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). –  Вінниця, 2013. – Вип. 18. – С. 187-191.

 4. Павлюк И.Б. Лексико-семантические поля англоязычной терминосистемы фитнеса / И.Б. Павлюк // В мире науки и искусства : материалы ХХХ Межд. наук.-практ. конф. : сб. ст. – Новосибирск : Изд. “СибАК”, 2013. – №11 (30). – С. 85-95.

5. Палюк І.Б. Семантична деривація у фаховій мові фітнесу / І.Б. Павлюк // Наукові записки Ніжинського держ. пед. ун-ту ім. М.Гоголя. Серія : “Філологічні науки”. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2014. – Кн. 1. – С. 26-31.

6. Павлюк І.Б. Синонімічні та внтонімічні відношення у фаховій мові фітнесу / І.Б. Павлюк // Наукові записки Національного унверситету “Острозька академія”. Серія : “Філологічна”. – Острог, 2014. – Вип. 43. – С. 224-229.

7. Pavliuk I.B. Popular Science Texts in the Sphere of Fitness / I.B. Pavliuk // Science and Education a New Dimension : Philology. – Budapest : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2015. – Issue 62. – P. 25-29.

8. Павлюк І.Б. Афіксація як продуктивний спосіб термінотворення (на прикладі термінів фітнесу) / І.Б. Павлюк // Науковий вісник Міжнародного університету.Серія : Філолгія. – Одеса, 2016. – Вип. 25. – С.97-100.

9. Павлюк І.Б. Термінологічна насиченість та частотність фахових текстів фітнесу / І.Б. Павлюк // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич, 2017. – Вип. 8. – С.30-37.

10. Павлюк І.Б. Науково-популярний текст: синтаксичні особливості / І.Б. Павлюк //  Комунікація  у сучасному соціумі. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2018. – С.28–30.

11. Павлюк І.Б., Мультажинська Х.В. Розмежування понять «термін», «терміносистема», «термінологія» (на матеріалі термінів логістики). Філолгічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Львів, 7-8- грудня 2018. – С. 135-138.

12. Павлюк І.Б., Цапай Т.Ю. Терміносистема кінематографії: історія розвитку та структурно-семантичні особливості. Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 9-10 листопада 2018 р, Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2018. С. 123–126.

13. Павлюк І.Б. Номенклатура і професіоналізми та їх роль у термінологічних системах. Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: м. Запоріжжя 18-19 жовтня 2019 р, Запоріжжя, 2019. С. 26-28.

Practical Course of English (1st year)

Practical Course of English (1st year)

Translation as Cross-Cultural Communication (3rd year)

Sillabi_”Translation as Cross-Cultural Communication” (download)

Self-Study

Practical Course of English (1st year – 1st semester) (download)

Practical Course of English (1st year – 2nd semester) (download)

Practical Grammar (2nd year) (download)

English as the Second Language (4th year) (download)