Іванотчак Наталія Іллівна

кандидат філологічних наук,

 доцент, заступник декана

факультету іноземних мов

Google Scholar

ORCID

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: доцент кафедри англійської філології

Рік закінчення ВНЗ: 2009, “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, 2017

З 2009 по 2016 рік навчалася у аспірантурі Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, спеціальність 10.02.04. – германські мови. Тема дисертації – “Лінгвокогнітивні та прагматичні параметри емпатії в англомовній дитячій прозі жанру фентезі”.

У 2017 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови) на тему «Лінгвокогнітивні і прагматичні параметри емпатії в дитячій англомовній прозі жанру фентезі» у спеціалізованій дисертаційні раді Д 64.051.27 Харківського національного університету імені В.Каразіна (28.09.2017). На основі когнітивно-дискурсивного підходу змодельовано концептосферу ЕМПАТІЯ та встановлено поняттєво-ціннісний та образно-ціннісний зміст її наповнення в англомовній дитячій прозі фентезі; розроблено класифікацію типів емпатії та встановлено особливості їх вербалізації в дитячій прозі фентезі; описано кореляцію детермінант емпатії у текстах англомовної дитячої фентезійної прози та встановлено іллокутивний потенціал емпатійних висловлень.

Наукові інтереси:

когнітивна лінгвістика

прагматика

перекладознавство

Участь у держбюджетних наукових темах Міністерства освіти і науки України: “Концептуальна і мовна картини світу” (номер державної реєстрації 0113U001963).

Керівник проблемної групи “Діяльнісний підхід у наукових дослідженнях студентів”.

Стажування та підвищення кваліфікації:

1) навчання в аспірантурі 2009-2016 (денна ф.)

(спеціальність 10.02.04 – германські мови);

2) семінар професійної майстерності “Session Planning and Materials Development” в рамках проекту Шкільний вчитель нового покоління, який здійснює Міністерство освіти і науки України та Британська Рада в Україні (21-27 січня 2018, м. Львів), 30 год.;

3) семінар професійної майстерності “Teacher Research and Development Study” в рамках проекту Шкільний вчитель нового покоління, який здійснює Міністерство освіти і науки України та Британська Рада в Україні (01-07 липня 2018, Драгобрат) 32 год.;

4) семінар професійної майстерності “Trainer Development” в рамках проекту Шкільний вчитель нового покоління, який здійснює Міністерство освіти і науки України та Британська Рада в Україні (16-21 січня 2019, м. Львів), 40 год.

5) Семінар-тренінг «Планування і розробка навчальних курсів: підвищення академічної культури та попередження порушень академічної доброчесності» в рамках проекту «Трансформація українського суспільства: цінність академічної доброчесності» за сприяння Ради міжнародних досліджень та обмінів IPEX, 22 березня 2019 р, Івано-Франківськ.

6) Нарвський Коледж Тартуського університету, MultiEd ERASMUS+, Естонія, 2020. Сurriculum Development Seminar (19 May 2020 to 26 June 2020), 26 hours (1 ECTS credit point).

7) Нарвський Коледж Тартуського університету, MultiEd ERASMUS+, Естонія, 2020. Content and Language Integrated
Learning for Tertiary Education,
78 hours (3 ECTS credit points).

8)  Сучасні підходи та принципи розвитку іншомовної мовленнєвої компетенції студентів ЗВО, Dinternal Education, 24.02.2021, 5 годин (0, 16 кредита ЄКТС).

9) Методичні засади організації навчального курсу відповідно до потреб, спеціалізації, особливостей студентів та програмних вимог (12 травня – 3 червня 2021), ProTeach, Dinternal Education, 30 год. (1 кредит ЄКТС).

10) Нарвський Коледж Тартуського університету, Erasmus+ KA2 Capacity Building 2019/2022, MultiEd ERASMUS+, “Basics of E-сourse Design”, 78 год. (3 кредити ЄКТС).

11) Нарвський Коледж Тартуського університету, Erasmus+ KA2 Capacity Building 2019/2022, MultiEd ERASMUS+, Естонія, 2021. MULTIED Placement for CLIL Internship in Estonia, Narva College of University of Tartu, 25 October to 29 October 2021,  40 год. 

Участь у міжнародних науково-практичних конференціях:

 1. Іванотчак Н.І. Емпатія та когнітивна метафора / Н.І. Іванотчак //Актуальні питання та проблеми сучасної мови та літератури : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 14-15 серпня 2015 р. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. – с. 55–59.
 2. Іванотчак Н.І. Прагматичні аспекти емпатії в англомовній дитячій прозі фентезі / Н.І. Іванотчак // Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: 13-14 листопада 2015. — Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС» , 2015. – C.100– 102.
 3. N.I. Linguistic Explorations of Empathy / N.I. Ivanotchak // «ІІ Таврійські філологічні читання» : Матеріали міжнародної науково- практичної конференції, м. Херсон, 21-21 травня 2016 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – с. 196–198.
 4. Іванотчак Н.І. Комунікативно-прагматична типологія емпатії / Н.І. Іванотчак // Актуальні питання та проблеми сучасної мови та літератури : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 19-20 серпня 2016 р. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2016. – с. 44– 47.
 5. Іванотчак Н.І. Категорія оцінки в емпатії / Н.І. Іванотчак // Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 9-10 вересня 2016 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС». – с. 77 – 81.
 6. Іванотчак Н.І. Детермінанти емпатії в експресивах / Н.І. Іванотчак // Сьомий міжнародний науковий форум. Сучасна іноземна філологія: дослідницький потенціал. Тези доповідей у 2-х ч. / За ред. проф. В. О. Самохіної. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2016. – с. 68-70.
 7. Ivanotchak N.I. Empathy as Multidisciplinary Field of Study / N.I. Ivanotchak // Когнітивна лінгвістика у міждисциплінарному контексті : теорія і практика : Матеріали міжнародної наукової конференції УАКЛіП / ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 8-10 жовтня 2016 [відп. ред. С. А. Жаботинська]. – Черкаси: Видавець ФОП Гордієнко Є. І., 2016. – с. 20.
 8. Ivanotchak N.I. Empathy in Juvenile Fantasy Prose: Cognitive Communicative Approach / N.I. Ivanotchak // Zbior artykulow naukowych. Konferencij Miedzynarodowey Naukowo-Praktycznej «Literatura, socjologia I kulturoznawstwo. East European Conference» (29.11.2016 – 30.11.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. z. o. o. «Diamond trading tour». – 2016. – pp. 32 – 36.
 9. Bilyk O., Ivanotchak N. The process approach to teaching writing. Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges : international conference proceedings (2019; Ivano-Frankivsk). International Conference “Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges,” March 21-22, 2019 / sci. & org. com.: Ihor Tsependa [et al.]. Ivano-Frankivsk: NAIR, 2019. Pp. 34-36.
 10. Ivanotchak N., Pyliachyk N. Teaching active listening in PRESETT context. Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges : international conference proceedings (2019; Ivano-Frankivsk). International Conference “Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges,” March 21-22, 2019 / sci. & org. com.: Ihor Tsependa [et al.]. Ivano-Frankivsk: NAIR, 2019. Pp. 132-133.
 11. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства” (17-18 травня 2019), Івано-Франківськ, ПНУ.
 12. 4й щорічний форум викладачів англійської мови закладів вищої освіти України,  03.03.2021: Нові умови викладання і навчання англійської мови у закладах вищої освіти України. Діджиталізація і осучаснення освітнього контенту для ЗВО. Підвищення якості викладання і навчання.
 13. International Higher Education Forum 2021, Pearson, 9th-11th March 2021: Attracting Students, Assessment, Employability, Career Focused Education and Online Teaching.  
 14. Міжнародна науково-практична конференція “Trends and Issues in CLIL and ELT”, Нарвський Коледж Тартуського університету, Естонія,  28-29 листопада 2021 р. 

1. Іванотчак Н. І. Типи емпатії в англомовній дитячій прозі фентезі / Н. І. Іванотчак // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015. — Вип. 56. — с. 120 — 124. Фахове видання

2. Іванотчак Н. І. Емпатія в аспекті категорій градуальності оцінки та норми / Н. І. Іванотчак // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія” : збірник наукових праць. — Одеса : “Гельветика”, 2015. — Вип. 16. — с.112 — 116. Фахове видання

3. Іванотчак Н. І. Когнітивна метафора як засіб вербалізації емпатії в англомовній дитячій прозі фентезі / Н. І. Іванотчак // Наукові записки ВДПУ. Серія “Філологія” : збірник наукових праць. — Вінниця, 2015. — с. 133. – 138. Фахове видання

4. Іванотчак Н. І. Емпатія та когнітивна метафора / Н. І. Іванотчак // Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури. 14 — 15 серпня 2015 р. — Одеса, 2015. — с. 9.

5. Іванотчак Н. І. Типи емапатії в англомовній дитячій прозі фентезі. Н. І. Іванотчак // Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації 25 червня 2015 р. — Острог, 2015. — с. 5

6. Іванотчак Н. І. Прагматичні аспекти емпатії в англомовній дитячій прозі фентезі / Н. І. Іванотчак // Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів. 13-14 листопада 2015. — Львів, 2015.

7. Іванотчак Н. І. Схемні образи як передконцептуальна основа емпатії / Н. І. Іванотчак // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : збірник наукових праць. – Том 1. – № 5. – Дрогобич, 2016. – с. 124-127. Фахове видання

8. Ivanotchak. N.I. Linguistic Explorations of Empathy / N.I. Ivanotchak // «ІІ Таврійські філологічні читання» : Матеріали міжнародної науково практичної конференції, м. Херсон, 21-21 травня 2016 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – с. 196-198.

9. Іванотчак Н.І. Комункативно-прагматична типологія емпатії / Н. І. Іванотчак // Актуальні питання та проблеми сучасної мови та літератури : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 19-20 серпня 2016 р. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2016. – с. 44-47.

10. Іванотчак Н.І. Категорія оцінки в емпатії / Н. І. Іванотчак // Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 9-10 вересня 2016 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС». – с .77 – 81.

11. Іванотчак Н.І. Детермінанти емпатії в експресивах / Н. І. Іванотчак // Сучасна іноземна філологія: дослідницький потенціал : VIІ Міжнародний науковий форум. – 23 листопада 2016. – Харків.

12. Іванотчак Н.І. Empathy as Multidisciplinary Field of Study / N.I. Ivanotchak // Когнітивна лінгвістика у міждисциплінарному контексті : теорія і практика : Міжнародна наукова конференція УАКЛіП. 8-10 жовтня 2016. – Черкаси.

13. Іванотчак Н.І. Емпатія та ввічливість у контексті стратегії збереження обличчя адресата / Н.І. Іванотчак // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя, ЗНУ. – 2017. – № 70. – С. 86– 91. Фахове видання

14. Іванотчак Н.І. Іллокутивні типи вербальних проявів емпатії в англомовній дитячій прозі жанру фентезі / Н.І. Іванотчак // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія” : збірник наукових праць. – Одеса : “Гельветика”, 2017. – Вип. 26. – Том 2. – C. 33 – 36. Фахове видання

15. Ivanotchak N.I. Concept Bullying in Juvenile Fantasy Prose: Cognitive Communicative Approach / N.I. Ivanotchak // Science and Education a New Dimension. Philology. – Volume 35. – Issue 125. – Budapest, 2017. – P. 33– 35.

16. Bilyk O., Ivanotchak N. The process approach to teaching writing / O.I. Bilyk, N.I. Ivanotchak // Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges : international conference proceedings (2019; Ivano-Frankivsk). International Conference “Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges,” March 21-22, 2019 / sci. & org. com.: Ihor Tsependa [et al.]. Ivano-Frankivsk: NAIR, 2019. Pp. 34-36.

17. Ivanotchak N., Pyliachyk N. Teaching active listening in PRESETT context / N.I. Ivanotchak, N.Y. Pyliachyk // Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges : international conference proceedings (2019; Ivano-Frankivsk). International Conference “Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges,” March 21-22, 2019 / sci. & org. com.: Ihor Tsependa [et al.]. Ivano-Frankivsk: NAIR, 2019. Pp. 132-133.

18. Іванотчак Н.І., Параска В.С. Вербалізація концепту ХОРОБРІСТЬ у мультиплікаційному фільмі «Відважна». Закарпатські філологічні студії. Випуск 11. Том 1. Ужгород, 2019. С. 96-100. Фахове видання, http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/vipusk-11-1

19. Іванотчак Н.І., Павлюк О.Б. Вербалізація концепту ЖІНКА в сучасному англомовному пісенному дискурсі. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70) № 4 Ч. 2. Київ: Гельветика, 2020. С. 90-94. Фахове видання, Index Copernicus International http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/part_2/4-2_2020.pdf#page=98

20. Ivanotchak, N., & Doichyk, O. (2020). Event concept of EMPATHY in English juvenile fantasy prose. Cognition, Communication, Discourse, (21), 13-24. https://doi.org/10.26565/2218-2926-2020-21-01 Фахове видання, Index Copernicus International https://periodicals.karazin.ua/cognitiondiscourse/article/view/16725

21. Bilyk O. I., Ivanotchak N. I., Pyliachyk N. Ye. Metaphorical presentation of future in the American election discourse. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 32 (71). No 5, 2021.Частина 1. С. 97-102. Фахове видання

22. Uliana Bylytsia, Olha Bilyk, Oksana Doichyk, Nataliia Ivanotchak, Nataliia Pyliachyk COVID-19 Metaphoric Blends in Media Discourse. Studies about Languages / Kalbų studijos, 40, 17–33. Scopus

Навчально-методичні посібники:

 1. Listening Comprehension: Country Studies. Part 1. The UK (with audio/video guide) Student’s book / Укл. Н.І. Іванотчак, У.І.Тиха. – Івано-Франківськ, 2018. 45 с.
 2. Listening Comprehension: Country Studies. Part 1. The UK (with audio/video guide) Teacher’s book / Укл. Н.І. Іванотчак, У.І.Тиха. – Івано-Франківськ, 2018. 67 с.
 3. Listening Comprehension: Country Studies. Part 2. The USA (with audio/video guide) Student’s book / Укл. Іванотчак Н.І., Тиха У.І. Івано-Франківськ, 2018. 36 с.
 4. Listening Comprehension: Country Studies. Part 2. The USA (with audio/video guide) Teacher’s book / Укл. Іванотчак Н.І., Тиха У.І. Івано-Франківськ, 2018. 44 с.
 5. Іванотчак Н.І., Пилячик Н.Є. (2022). A Practical Guide to English Proficiency with TED Talks. Student’s book. Івано-Франківськ. 201 с.
 6. Іванотчак Н.І., Пилячик Н.Є. (2022). A Practical Guide to English Proficiency with TED Talks. Teacher’s book. Івано-Франківськ. 148 с.
 7. Іванотчак Н.І., Пилячик Н.Є. (2022). Методичні рекомендації щодо організації та проведення навчальної лінгвістичної / перекладознавчої практики студентів 3 та 4 курсів. Івано-Франківськ. 80 c.

Основна іноземна мова (2 та 3 курс)

Методика навчання основної іноземної мови (4 курс)

Переклад фахової термінології (3 курс)

Методика навчання основної іноземної мови (Action Research)

Module 5.1 Consolidated Sessions 1-2

Understanding action research. Sessions 1-2

Quality in Action Research. Action Research Proposal

https://www.youtube.com/watch?v=Ov3F3pdhNkk

Силабус навчальної дисципліни “Навчальна лінгвістична / перекладознавча практика” ОР Бакалавр завантажити

самостійна робота з ОІМ 2 курс