Куравська Наталія Юріївна

кандидат філологічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: асистент кафедри англійської філології.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (2017).

Наукові інтереси: семантичний синтаксис, когнітивна лінгвістика та прагматика, лексична та фразеологічна семантика.

Стажування: 30-hour Session Planning and Materials Development course designed and delivered by the British Council Ukraine within the framework of the New Generation School Teacher project (21-27 січня 2018р., Львів).

Членство в громадських організаціях: Всеукраїнська асоціація викладачів іноземних мов ATFL UKRAINE (з 2018р.)

Додаткова інформація: автор 11 наукових праць, в тому числі 1 колективної монографії.

1. Куравська Н. Функціонування форм модальності волевиявлення : прагмалінгвістичний аспект (на матеріалі текстів Валерія Шевчука) / Куравська Н. // Studia methodologica. – 2015. – № 40. – С. 317–323.

2. Куравська Н.Ю. Семантика оптатива та засоби його вираження в сучасних українській та англійській мовах / Куравська Н.Ю. // Наукові записки Національного університету „Острозька академія“. Серія „Філологічна“ : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія“, 2015. – Вип. 52. – С. 151–153.

3. Куравська Н. Експліцитні перформативи як індикатори інтенсивності волевиявлення / Куравська Н. // Ukrajinistika : minulost, přítomnost, budoucnost III : jazyk. – Brno : Jan Sojnek – Galium. – 2015. – С. 271–281.

4. Куравська Н.Ю. Імператив в українській і англійській мовах / Куравська Н.Ю. // Зіставно-типологічні студії : українська мова на тлі споріднених мов : монографія / за ред. акад. НАПН України В.І. Кононенка. – Київ ; Івано-Франківськ ; Варшава : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – С. 58–77.

5. Куравська Н. Волевиявлення в світлі теорії стратегій і тактик маніпуляції свідомістю адресата (на матеріалі тексту роману Павла Загребельного „Роксолана“) / Куравська Н. // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2015–2016. – Вип. 44–45. – С. 189–194.

6. Куравська Н. Семантичні моделі висловлень з модальними значеннями волевиявлення в українській мові (на матеріалі художніх текстів другої пол. ХХ ст.) / Куравська Н. // Studia Ucrainica Varsoviensia. – Warszawa, 2016. – № 4. – С. 175–187.

7. Куравська Н. Типи категоричного волевиявлення та засоби їх вираження в сучасній українській мові / Куравська Н. // Наукові записки. Серія : Філологічні науки. – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – Вип. 145. – С. 319–324.

8. Куравська Н. Семантика превентива та засоби його вираження в сучасній українській мові / Куравська Н. // Наукові записки Національного університету „Острозька академія“. Серія „Філологічна“ : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво національного університету „Острозька академія“, 2016. – Вип. 60. – С. 175–178.

9. Куравська Н.Ю. Семантика прохібітива та засоби його вираження в сучасній українській мові / Куравська Н.Ю. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2016. – Вип. 10. – Том 2 (К–П). – С. 70–74.

 10. Куравська Н. Типи категоричного волевиявлення та засоби їх вираження в сучасній українській мові / Куравська Н. // Наукові записки. Серія : Філологічні науки. – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – Вип. 145. – С. 319–324.

11.  Куравська Н.Ю. Семантика прохібітива та засоби його вираження в сучасній українській мові / Куравська Н.Ю. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2016. – Вип. 10. – Том 2 (К–П). – С. 70–74.

12. Куравська Н.Ю. Комунікативна ситуація волевиявлення в системі її складників: прагмалінгвістичний аспект / Н. Ю. Куравська // Наукові записки Національного університету „Острозька академія“. Серія „Філологічна“. – Острог: Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 67. – С. 178-181.

13. Куравська Н.Ю. Реквестив у семантико-синтаксичній структурі речення / Н. Ю. Куравська // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. – Вип. 164. – С. 356-360.

14.  Куравська Н.Ю. Комунікативна ситуація волевиявлення в системі її складників: прагмалінгвістичний аспект / Н. Ю. Куравська // Наукові записки Національного університету „Острозька академія“. Серія „Філологічна“. – Острог: Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 67. – С. 178-181.

15. Куравська Н.Ю. Реквестив у семантико-синтаксичній структурі речення / Н. Ю. Куравська // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. – Вип. 164. – С. 356-360.

16.  Куравська Н.Ю., Монастирецька О.В. Перформативні дієслова як засіб вираження модальності волевиявлення в сучасній англійській мові. Подолання мовних та комунікативних бар‘єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць / за ред. О. В. Ковтун, С. М. Ягодзінського. Київ: НАУ, 2019. С. 326–329

17. Куравська Н.Ю., Монастирецька О.В. Експліцитні перформативи як засоби вираження модальних значень категоричного волевиявлення. Теорія та практика сучасної науки та освіти. Матеріали міжнародної наукової конференції. 29-30 листопада 2019 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. С. 294–295.

18. Тиха У., Куравська Н. Алюзивно-цитатний вимір інтертекстуальності постмодерністського художнього тексту. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 31. Том 2. С. 271–277.

Основна іноземна мова (англійська мова) (ІІІ курс, спеціальність «Середня освіта (мова та література (англійська)»)

Друга іноземна мова (англійська мова) (IІІ курс, спеціальність «Філологія (німецька)»)

Практична фонетика (І курс, спеціальність «Філологія (англійська)», «Середня освіта (мова та література (англійська)»)

Методика навчання основної іноземної мови (англійської) (IV курс, спеціальність «Середня освіта (мова та література (англійська)»)

Вступ до предметно-мовного інтегрованого навчання (IV курс, спеціальність «Філологія (англійська)»

Іноземна мова (англійська) (аспіранти ІІ року навчання)

Самостійна робота

самостійна робота ДІМ 3 курс

самостійна робота ДІМ 2 курс

самостійна робота з ПФ 1 курс