Вибіркові дисципліни ОР – магістр

АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ – МАГІСТР

 

Спеціальність 035 Філологія,

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-професійна програма «Англійська мова і література»

 

1 КУРС

Дисципліна: Лінгвокультурологія

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Лінгвокультурологія» є формування системи сучасних лінгвокультурних знань, органічно поєднуючи вивчення національної культури як чинника, що визначає світосприйняття народу, з філологічною метою – засвоєнням достатнього за обсягом активного лексичного матеріалу. Тому система сучасних лінгвокультурних знань містить знання про специфіку мовних картин світу й відповідних особливостей мовної поведінки носіїв мови, уміння щодо застосування набутих знань на практиці іншомовного спілкування і перекладу, адекватний лінгвокультурний аналіз іноземної мови й мовлення.

Відношення мови й культури – дуже актуальна тема у сучасній лінгвістиці. Не викликає жодного сумніву той факт, що мова й культура не існують одна без одної, що вони нероздільні. Зробити певний внесок у підтвердженні цієї тези покликаний новий напрям у мовознавстві – лінгвокультурологічний, оскільки формування однієї з актуальних антропологічних дисциплін – лінгвокультурології – стало закономірним підсумком опрацювання проблеми кореспонденції мови й культури. Відповідно, навчальна дисципліна «Лінгвокультурологія» має як теоретичний, так і прикладний характер.

Форма контролю: залік.

 

 

Дисципліна: Корпусна лінгвістика

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр

Анотація: Навчальний курс спрямований на формування у студентів-магістрів сукупності універсальних, професійних та загально професійних компетенцій, що є основою для дослідження основних проблем сучасної філології та лінгвістики. Метою курсу є сприяння становленню філологічної компетенції студентів-магістрів шляхом ознайомлення з основами корпусних досліджень, формування навичок та вмінь роботи з корпусними системами у межах емпіричного підходу до вивчення мови. Завдання курсу – ознайомити студентів з предметами, задачами, методами та термінологічним апаратом корпусної лінгвістики; навчити аналізувати дослідницький лінгвістичний матеріал; продемонструвати можливості застосування спеціальних методів та прийомів, що базуються на цифрових (корпусних) технологіях у сучасній філології та лінгвістиці; навчити студентів-магістрів застосовувати методи корпусного дослідження та проводити власні експериментальні дослідження як на базі загальних корпусів (BNC, COCA, COHA тощо), так і на основі створення власних корпусів із застосуванням спеціальних програм, розроблених для аналізу корпусів (LancsBox, AntConc тощо). Предметом курсу є опис, пояснення та дослідження сутності, структури та особливостей функціонування мовлення, з акцентуацією на лексиці та лексичній граматиці.

Форма контролю: залік.

 

 

2 КУРС

Дисципліна: Еколінгвістика

Рік, семестр: 2 рік, 1 семестр

Предметом вивчення навчальної дисципліни є еколінгвістичні характеристики функціонування мовних засобів у дискурсі.

Дисципліна «Еколінгвістика» спрямована на розвиток критичного мислення, розуміння підстав критичного ставлення до антропоцентризму, ідентифікацію наративів, які є конструктивними, деструктивними чи амбівалентними для людини та середовища її існування, визначення концептуальних сутностей сучасного екодискурсу (рекламного, медійного, дискурсу соціальних мереж) та його мультимодального виміру.

Робота протягом курсу спрямована на розвиток креативності студентів, інтегрування в міжнародний академічний дискурс та вміння втілювати ідеї завдяки онлайн інструментам та проєктній діяльності задля сталого розвитку освіти.

Форма контролю: залік.

 

Дисципліна: Комунікативні стратегії

Рік, семестр: 2 рік, 1 семестр

Анотація: Мета курсу – наголошення важливості дисциплін, пов’язаних із впливом людини на людину у зв’язку зі зміною системи комунікації з ієрархічної (основним компонентом є наказ, роль отримувача інформації різко знижена) на демократичну (основним компонентом є переконання, підвищується роль споживача інформації); виявлення особливостей мовленнєвої діяльності у плані співвідношення понять «лінгвістика – комунікація»; демонстрація зв’язку теорій мовленнєвої комунікації з психолінгвістикою, соціолінгвістикою; формування у студентів розуміння законів вербальної комунікації, її різновидів, особливостей комунікативного середовища. Завдання курсу: ознайомити студентів з основними теоріями і концепціями, що відносяться до сфери мовленнєво-мисленнєвої діяльності, обміну інформацією, комунікативної взаємодії; пояснити особливості системного характеру мови як засобу збереження і передачі інформації; сформувати у студентів комунікативну компетенцію, необхідну для спілкування у різних типах середовища.

Форма контролю: залік.

 

Дисципліна: Художній переклад

Рік, семестр: 2 рік, 1 семестр

Анотація: Основною метою курсу «Основи художнього перекладу» є теоретична та практична підготовка студентів до перекладацької практики, яка дає змогу студентам перекладати художні твори з української мови (мови джерела) англійською (цільова мова) та навпаки. Завданнями курсу «Основи художнього перекладу» є: ознайомлення студентів з підходами до перекладності / неперекладності художнього перекладу, а також з вихідними положеннями теорії „концептуального перекладу” як оптимального шляху досягнення адекватного художнього перекладу; оволодіти знаннями проблем, пов’язаних із різнохарактерністю творчості автора першотвору і перекладу, зі співвідношенням об’єктивного і суб’єктивного в художньому перекладі, а також із впливом індивідуального стилю перекладача на кінцеву якість художнього перекладу; оволодіти основними аспектами і проблемами інтертекстуальності (такими як алюзія, ремінісценсія, цитата, семантична аплікація тощо), які є релевантними для художнього перекладу; здобути вміння розпізнавати основні сигніфікативні конотації і внутрішньомовний зміст інших слів і словосполучень художнього тексту, а також розпізнавати основні шляхи їх відтворення у перекладі.

Форма контролю: залік.

 

Дисципліна: Послідовний переклад

Рік, семестр: 2 рік, 1 семестр

Анотація: Мета дисципліни полягає у формуванні навичок мовної, мовленнєвої, комунікативної та соціокультурної компетенцій, необхідних для здійснення професійного послідовного перекладу з англійської мови на українську і навпаки. Основним навчальним матеріалом є автентичні тексти інтерв’ю, дискусій, конференцій, особистих і ділових бесід. Вивчення дисципліни розвиває здатність застосовувати граматичні та лексичні трансформації для адекватного відтворення значень комунікативних одиниць мовою перекладу. У процесі вивчення перекладацьких стратегій окрема увага приділяється тренуванню зорової та слухо-мовленнєвої пам’яті, а також основам перекладацького скоропису.

Форма контролю: залік.