Вибіркові дисципліни ОР – магістр

АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ – МАГІСТР

 

1 КУРС

Дисципліна: Контрастивна лінгвістика

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр

Анотація: Навчальна дисципліна «Контрастивна лінгвістика» має на меті ознайомити студентів із основними визначеннями, метою та завданнями зіставного мовознавства, ключовими підходами у вивченні цієї галузі науки, передумовами й тенденціями становлення та розвитку контрастивної лінгвістики.

Актуальність курсу зумовлена тим, що контрастивна лінгвістика несе велику цінність для перекладацької діяльності, але є однією з наймолодших галузей мовознавства та поняття контрастивної лінгвістики не досить вивчені та потребують більш ретельного дослідження.

Основна увага курсу зосереджена на аналізі та вивченні двох головних методичних прийомів: контрастивний аналіз і аналіз помилок. Контрастивний аналіз ставить за мету передбачення тих моментів, де можуть виникнути труднощі або, навпаки, полегшення у процесі навчання. Його основою є порівняльний опис мови учня (базова, або вихідна, мова) і мови, якою він намагається оволодіти (мова-ціль, або референтна мова). Аналіз помилок розглядає проблеми постфактум і звертається до порівняння мов у пошуках причин помилок.

Завдання курсу «Контрастивна лінгвістика»: ознайомити студентів із мовними процесами у системній організації, оскільки мовна система характеризується складністю і динамічністю; проаналізувати диференціацію напрямків з позиції об’єкта і предмета дослідження; дослідити відмінності між контрастивним і порівняльним аспектами мов, що зіставляються; охарактеризувати порівняння двох мовних систем і виявлення на цій основі специфічних рис, властивих кожній мовній системі, з тим, щоб удосконалювати процес навчання другої мови.

Вивчення цього курсу поглиблює філологічну підготовку майбутніх вчителів та перекладачів, сприяє розумінню студентами застосування контрастивного аналізу у перекладацькій діяльності та вчить самостійно визначати і розпізнавати спільні та відмінні риси двох або більше мов, що зіставляються.

Результати контрастивної лінгвістики можна застосувати у складанні навчального матеріалу для всіх вікових груп, вибудовуючи його з урахуванням рідної мови.

Форма контролю: залік.

Дисципліна: Художній переклад

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр

Анотація: Основною метою курсу «Основи художнього перекладу» є теоретична та практична підготовка студентів до перекладацької практики, яка дає змогу студентам перекладати художні твори з української мови (мови джерела) англійською (цільова мова) та навпаки. Завданнями курсу «Основи художнього перекладу» є: ознайомлення студентів з підходами до перекладності / неперекладності художнього перекладу, а також з вихідними положеннями теорії „концептуального перекладу” як оптимального шляху досягнення адекватного художнього перекладу; оволодіти знаннями проблем, пов’язаних із різнохарактерністю творчості автора першотвору і перекладу, зі співвідношенням об’єктивного і суб’єктивного в художньому перекладі, а також із впливом індивідуального стилю перекладача на кінцеву якість художнього перекладу; оволодіти основними аспектами і проблемами інтертекстуальності (такими як алюзія, ремінісценсія, цитата, семантична аплікація тощо), які є релевантними для художнього перекладу; здобути вміння розпізнавати основні сигніфікативні конотації і внутрішньомовний зміст інших слів і словосполучень художнього тексту, а також розпізнавати основні шляхи їх відтворення у перекладі.

Форма контролю: залік.

 

Дисципліна: Корпусна лінгвістика

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр

Анотація: Навчальний курс спрямований на формування у студентів-магістрів сукупності універсальних, професійних та загально професійних компетенцій, що є основою для дослідження основних проблем сучасної філології та лінгвістики. Метою курсу є сприяння становленню філологічної компетенції студентів-магістрів шляхом ознайомлення з основами корпусних досліджень, формування навичок та вмінь роботи з корпусними системами у межах емпіричного підходу до вивчення мови. Завдання курсу – ознайомити студентів з предметами, задачами, методами та термінологічним апаратом корпусної лінгвістики; навчити аналізувати дослідницький лінгвістичний матеріал; продемонструвати можливості застосування спеціальних методів та прийомів, що базуються на цифрових (корпусних) технологіях у сучасній філології та лінгвістиці; навчити студентів-магістрів застосовувати методи корпусного дослідження та проводити власні експериментальні дослідження як на базі загальних корпусів (BNC, COCA, COHA тощо), так і на основі створення власних корпусів із застосуванням спеціальних програм, розроблених для аналізу корпусів (LancsBox, AntConc тощо). Предметом курсу є опис, пояснення та дослідження сутності, структури та особливостей функціонування мовлення, з акцентуацією на лексиці та лексичній граматиці.

Форма контролю: залік.

 

2 КУРС

Дисципліна: Комунікативні стратегії

Рік, семестр: 2 рік, 1 семестр

Анотація: Мета курсу – наголошення важливості дисциплін, пов’язаних із впливом людини на людину у зв’язку зі зміною системи комунікації з ієрархічної (основним компонентом є наказ, роль отримувача інформації різко знижена) на демократичну (основним компонентом є переконання, підвищується роль споживача інформації); виявлення особливостей мовленнєвої діяльності у плані співвідношення понять «лінгвістика – комунікація»; демонстрація зв’язку теорій мовленнєвої комунікації з психолінгвістикою, соціолінгвістикою; формування у студентів розуміння законів вербальної комунікації, її різновидів, особливостей комунікативного середовища. Завдання курсу: ознайомити студентів з основними теоріями і концепціями, що відносяться до сфери мовленнєво-мисленнєвої діяльності, обміну інформацією, комунікативної взаємодії; пояснити особливості системного характеру мови як засобу збереження і передачі інформації; сформувати у студентів комунікативну компетенцію, необхідну для спілкування у різних типах середовища.

Форма контролю: залік.

 

Дисципліна: Послідовний переклад

Рік, семестр: 2 рік, 1 семестр

Анотація: Мета дисципліни полягає у формуванні навичок мовної, мовленнєвої, комунікативної та соціокультурної компетенцій, необхідних для здійснення професійного послідовного перекладу з англійської мови на українську і навпаки. Основним навчальним матеріалом є автентичні тексти інтерв’ю, дискусій, конференцій, особистих і ділових бесід. Вивчення дисципліни розвиває здатність застосовувати граматичні та лексичні трансформації для адекватного відтворення значень комунікативних одиниць мовою перекладу. У процесі вивчення перекладацьких стратегій окрема увага приділяється тренуванню зорової та слухо-мовленнєвої пам’яті, а також основам перекладацького скоропису.

Форма контролю: залік.